Bra att veta inför, under och efter ett byggprojekt

Det kan vara mycket att tänka på vid ett byggprojekt. Här har vi samlat en del regler, blanketter, begrepp och annat som kan vara bra att veta. Du kan också se hur hela processen ser ut och få några riktigt bra tips.

Bygglovsprocessen steg för steg

Här beskriver vi bygglovsprocessen, från ansökan till att byggnaden får börja användas. Du får tips inför din ansökan och kan se vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Processkarta för bygglov med skedena: Ansökan, Granskning, Ansökan komplett, Bygglovsbeslut, Faktura, Tekniskt samråd*, Startbesked, Arbetsplatsbesök*, Slutsamråd, Slutbesked, Byggnaden får börja användas. * krävs inte för enkla ärenden.

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På sidan Bygga nytt, riva eller ändra hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Bygga nytt, riva eller ändra

Vad får byggas?

Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. Om platsen ligger inom detaljplanerat område finns det tydliga bestämmelser om vad som får byggas.

Detaljplanen beskriver:

 • Vad som får byggas på ett område.
 • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
 • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Detaljplaner

Om det inte finns en detaljplan och du ska bygga något större, som enbostadshus, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Då får du veta om platsen är lämplig att bygga på. Vid den bedömningen utgår vi från kommunens översiktsplan. För mindre projekt som gäststuga på egen tomt räcker det med att söka bygglov.

Förhandsbesked

Kommunens översiktsplan

Kontakta Västerås stads Kontaktcenter 021-39 00 00 om du behöver hjälp med att hitta detaljplaner.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid större åtgärder så som enbostadshus och industribyggnad måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplaner

Enklast ansöker du via vår e-tjänst. Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver.

Genom att logga in på Mina byggärenden i vår e-tjänst kan du följa ditt ärende. Du får notifiering via e-post eller din digitala brevlåda vid viktiga händelser i ditt ärende.

Mina byggärenden i vår e-tjänst

Läs mer och ansök på sidan E‑tjänster för byggärenden.

Ansök om bygglov på sidan E-tjänster för byggärenden

Bygglovshandläggaren granskar din ansökan och bedömer om den är komplett eller om den behöver kompletteras. När vi har granskat din ansökan får du en bekräftelse på om den är komplett eller om du behöver skicka in någon mer handling.

Från att vi har fått in en komplett ansökan, det vill säga alla handlingar och eventuella kompletteringar, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

I vissa fall ska dina grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Vanligtvis är det bygglovshandläggaren hos oss som kontaktar grannarna som då får några veckor på sig att lämna sina synpunkter. När vi kontaktar dina grannar får du information från oss om det i ett mejl.

Cirka 70 procent får sitt bygglovsbeslut inom tre veckor från det att ärendet är komplett. Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden på 10 veckor (från komplett ansökan) har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

I beslutet kan du också läsa om vilka eventuella villkor som gäller. Vi ger också en del annan information du kan behöva.

Innan du sätter igång ditt byggprojekt måste du ha fått ett startbesked

Att ett bygglov är beviljat betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan sätta igång med ditt byggprojekt måste det ha gått fyra veckor från lovets kungörelse och du måste också ha fått ett startbesked. Läs mer om startbesked längre ner på sidan.

Du som byggherre ska betala en avgift för handläggningen. En faktura skickas till dig inom en månad från att du fått beslut om bygglov eller startbesked. Den ska betalas inom 30 dagar. Vid större projekt kan vi behöva fakturera flera gånger. Avgift för eventuell utstakning och lägeskontroll faktureras i egna fakturor.

Hör gärna av dig Bygglots på 021-39 00 00 (knappval 3) om du vill få en uppskattning av vad din handläggning kan komma att kosta.

Information om avgifter vid bygglov

Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus, ska du och kontrollansvarige boka er till ett tekniskt samråd med handläggaren. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

Kontrollansvarige brukar vara den som tar fram ett förslag till kontrollplan i större projekt. På mötet får du också mer information om bygglovsprocessen.

För att få påbörja din åtgärd, det vill säga börja bygga på ditt projekt, måste du ha fått ett startbesked från oss. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det gäller alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

I startbeskedet godkänner vi ditt förslag till kontrollplan. Ibland får du startbeskedet först efter att du har haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som beslut om lov.

Det ska dessutom även gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga.

På Post- och Inrikes Tidningars webbplats ser du när ditt bygglov har kungjorts

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus kan du behöva göra en utstakning. Det står i så fall i beslut om lov.

Läs mer om utstakning, när det behövs, hur du beställer och vad det kostar

Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått ditt startbesked kan det innebära att du får betala en sanktionsavgift eller att du får rätta genom att återställa det du gjort.

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Du som sökande bokar in kontrollansvarig och handläggaren till besöket. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du också till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet.

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från byggnadsnämnden. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen. Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus ska du beställa en lägeskontroll. Det står i startbeskedet om du behöver beställa en lägeskontroll.

Beställ lägeskontroll av din byggnad

Läs mer om slutbesked

Grattis! Du är färdig med ditt bygge, fått ett slutbesked och kan börja använda det.

Frågor och svar om bygglovsprocessen

Här hittar du vanliga frågor och svar om att söka bygglov. Hör gärna av dig om du saknar någon information om processen. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

En skriftlig ansökan ska skickas till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger. Du kan göra ansökan antingen via e‑tjänst eller med blankett. Det är viktigt att alla handlingar är korrekta från början, till exempel ska ritningar vara korrekta och tydliga. I ansökan ska det till exempel även anges vem som är kontrollansvarig.

Byggnadsnämnden prövar bland annat att detaljplanen för området tillåter det som ska byggas. (En detaljplan bestämmer vad som får byggas på ett särskilt område och har tagits fram i en demokratisk process.) Om det som ska byggas inte tillåts i detaljplanen, prövar nämnden om platsen är lämplig för det man vill bygga.

Byggnadsnämnden tar beslut om bygglov men många beslut kan tas på delegation. Det betyder att tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen kan ta beslut efter nämndens riktlinjer.

I bygglovsprocessen ingår också bland annat startbesked och slutbesked, - det kan ingå arbetsplatsbesök och tekniskt samråd och så vidare. Man får till exempel aldrig börja bygga innan man fått ett startbesked. Vi större projekt ska ett arbetsplatsbesök göras minst en gång under byggtiden, av någon från byggnadsnämnden.

I vissa fall ska byggnadsnämnden meddela sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan. De ska få chansen att lämna synpunkter. Det är främst om ansökan inte stämmer överens med detaljplanen.

När man ansöker om bygglov ska kommunen granska och godkänna ansökan för att se till att byggprojektet följer lagar och bestämmelser, och att det man vill bygga stämmer överens med gällande detaljplan. Om en ansökan är komplett och om alla handlingar är korrekta så ska man enligt lagen få besked om bygglov inom 10 veckor.

Den vanligaste orsaken till att ett beslut tar längre tid är att ansökan inte är komplett från början. Då måste vi begära in kompletteringar. Ibland är också trycket högt på bygglovsavdelningen, till exempel på våren när många vill bygga. Genom att ansöka om bygglov i god tid innan du planerar att starta ditt bygge, och ha kompletta handlingar från start, gör du det möjligt för en snabbare och smidigare process.

Ett bygglov slutar gälla om man inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om byggandet inte avslutats inom fem år.

När bygglovet är beviljat ska grannar och sakägare få reda på det. Kommunen bedömer vilka som är sakägare. De som tar del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Vi skickar en faktura på avgiften inom en månad efter att du har fått beslut om bygglov eller startbesked. Den ska betalas inom 30 dagar. Du kan få flera fakturor om projektet är stort och du har fått flera startbesked och interimistiska slutbesked. (Interimistiskt beslut betyder att beslutet gäller tills vidare.) Avgift för eventuell utstakning och lägeskontroll faktureras i separata fakturor.

Det är svårt att säga kostnad för en åtgärd, eftersom det är många olika faktorer som spelar in.

Här kan du läsa några generella exempel på avgifter och taxa

När vi ska bedöma vissa bygglov skickar vi ansökan på remiss till berörda myndigheter, förvaltningar och organisationer där vi vill ha hjälp av deras professionella bedömning och kunskap. Då kan de lämna synpunkter på projektet i ansökan innan vi tar beslut. De får oftast tre veckor på sig att svara.

Om du till exempel ska bygga ett nytt hus inom ett detaljplanerat område, och det du vill göra strider mot detaljplanens bestämmelser, kan det också bli aktuellt att skicka ditt ärende till berörda grannar. Det kallas grannehörande. Då får dina grannar möjlighet att ge sina synpunkter på det som ska byggas innan vi tar beslut om din ansökan.

Om du bygger ett nytt hus på landet eller i ett område som inte är planlagt, skickas ärendet alltid till berörda grannar, för synpunkter, då det inte finns några planbestämmelser att förhålla sig till.

Innan vi tar upp din ansökan för beslut så kommer du att få reda på vilka synpunkter som kommit in (om de har betydelse för ansökan), så att du får möjlighet att bemöta dem.

Här är bästa tipsen för dig som ska söka bygglov

Att förbereda sig och läsa på innan du skickar in din ansökan om bygglov är lika viktigt som grundarbetet innan du ska måla. Förbered din ansökan genom att grunda ordentligt.

Om du vill ha ditt bygglov så snabbt som möjligt är det viktigt att vänta med att skicka in din ansökan tills du har tagit fram all information och alla dokument som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Det beror på att vi inte kan börja handlägga din ansökan förrän den innehåller all nödvändig information. Du kan läsa här på vår webbplats och du kan också mejla Bygglots för att få hjälp med att säkerställa att din ansökan är korrekt och komplett. Vi har listat allt som ska skickas in för de flesta byggprojekten i en A till Ö-lista, titta där!

Hitta ditt projekt i A till Ö-listan

En viktig sak är vad som står i detaljplanen för området. Du kan begära ut detaljplanen för din fastighet och läsa bestämmelserna i förväg. Då får du en uppfattning om det du vill göra är möjligt eller inte. I detaljplanen får du bland annat veta maximal byggnadsarea, hur många byggnader som får finnas på tomten, hur de får placeras och eventuellt vissa estetiska riktlinjer.

Detaljplaner

Bygglots har även besökstider då du kan komma till receptionen i stadshuset och få hjälp med din bygglovsansökan, så att det blir rätt från början. Bygglots tar emot besök vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Vi handlägger ansökningar i tur och ordning från det datum som ansökningarna registreras som kompletta ärenden. Från det datum din ansökan är komplett har vi 10 veckor på oss att besluta om du får bygglov eller inte.

Titta gärna på våra beskrivningar av ritningar och handlingar så att du får med all information som behövs.

Även om du anlitar ett företag för att ta fram ritningar åt dig är det viktigt att se till att företaget har koll på hur ritningarna ska vara utformade (se mer information i nästa punkt) och att de behöver göra tillgänglighetsanpassningar. Det sparar dig tid sen. Vi får i många fall be om kompletteringar även när ritningarna har tagits fram av en branschkunnig person.

Beskrivningar av ritningar och handlingar

Kontrollplan är en handling som sökande ofta behöver hjälp med. På webben finns en instruktionsvideo som visar hur man gör - titta gärna på den innan du skickar in din ansökan.

Film - Så här fyller du i en kontrollplan

Stäm gärna av dina ritningar mot checklistan här nedanför innan du skickar in ansökan.

 • Ritningarna ska ha linjer, text och siffror i svart, ritade på vitt papper. De får inte vara ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Ange väderstreck på fasadritningarna.
 • Se till att det finns en skalstock och en angiven skala.
 • Rita in två mått (vertikalt och horisontellt) vinkelrätt från fastighetsgränserna till byggnaden.
 • Se till att ritningarna stämmer överens, du har samma måttsättning på både planritning och situationsplan.
 • Se till att det finns nya och befintliga marklinjer på fasad- och sektionsritningarna.
 • Om ritningarna är handritade ska bläck- eller tuschpenna användas. Blyertsteckningar har inte tillräckligt hög kvalitet för att skannas in.

Skicka in din ansökan om bygglov via vår e-tjänst. Frågorna i e-tjänsten anpassar sig efter ditt byggprojekt.

Om du tycker att en fråga eller ett ord är svårt att förstå kan du prova något av följande:

 • Tryck på frågetecknet som finns bredvid många frågor. Då fälls det ut en mer utförlig förklaring med exempel.
 • Ring eller mejla till Bygglots och be om hjälp. De har telefonnummer 021‑39 00 00 (välj knappval 3).

Här via vår sida E-tjänster för byggärenden gör du ansökan om bygglov i vår e‑tjänst

När du ansöker om bygglov i e-tjänsten behöver du svara på många frågor. Om du vill återkomma till din ansökan senare kan du spara den och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

Spara ärendet genom att trycka på knappen ”Spara” nere på sidan.

När du vill återuppta ett sparat ärende loggar du in i e-tjänsten med ditt BankID. Du får då en fråga om du vill återuppta ditt redan påbörjade ärende. Klicka på knappen "Återuppta" och öppna det på nytt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se