Förhandsbesked, bygga nytt på landet

Har du funderat på att köpa en tomt eller mark på landet och vill veta vilka möjligheter det finns? Du kanske vill bygga ett hus eller ett stall. Då är det bra att ansöka om förhandsbesked. Då får du svar om platsen är lämplig för det du vill använda den till.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som vill söka för­hands­besked om bygg­lov, oavsett om du äger fastig­heten eller inte. Har du frågor, ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar under processen.

Vi har valt att visa processen vid förhandsbesked för att bygga nytt på landet. En så kallad lokaliseringsprövning. Det finns även andra tillfällen då det går att söka förhandsbesked. Har du frågor om dem, ta gärna kontakt med vår Bygglots. Du hittar kontakt­upp­gifter längst ner på sidan.

Så här fungerar ett förhandsbesked inför byggande på landet

Ett förhandsbesked visar om en plats är lämplig för att bygga på. Det sker genom en så kallad lokaliseringsprövning. I den prövningen stämmer vi av din ansökan mot en rad riktlinjer och regler. Syftet är att avgöra om en byggnation är lämplig, så att den inte inverkar på en rad skydds­värda miljöer i området. Vi tittar även på en mängd andra krav som påverkar lämp­lig­heten. Det kan till exempel vara vatten, avlopp, buller, vägar, djurhållning, kollektivtrafik med mera. Läs mer under punkt 2.

Vissa utredningar behöver mer tid

Vid en lokaliseringsprövning uppstår ibland komplexa frågor som gör att beslutet om förhandsbesked kan ta tid. Vi behöver få in en hel del information av dig innan vi kan ta beslut. Ibland kan det vara utredningar och andra beslut som kan ta lite längre tid att få fram. Här är några exempel

 • beslut om dispens vid strandskydd
 • markutredning, som kan vara svår att utföra vintertid
 • arkeologisk utredning. Vid en sådan kan du behöver invänta våren för att utredningen ska kunna ske.

Det är viktigt att du är medveten om det här när du skickar in din ansökan. Tiden för handläggning är kopplad till vilka utredningar som krävs för just den platsen.

Om vi inte fått in det vi behöver, kan vårt arbete med förhandsbeskedet dra ut på tiden. Det kan då vara bättre att du frivilligt drar tillbaka din ansökan i väntan på att ovanstående utredningar kan göras. När du har fått dem kan du skicka in en ny ansökan till oss igen.

Krav och villkor inför bygglovet

I beslutet om förhandsbesked ställer vi ett antal krav och villkor inför din ansökan om bygglov. Lovet är vanligtvis nästa steg i processen. Om du följer dessa krav och villkor finns det goda möjligheter att du kommer att få ditt bygglov beviljat. Exempel på dessa villkor kan vara

 • hur byggnaden ser ut
 • anpassningar till landskapsbild och byggnadstraditioner
 • intyg för att vattnet är tjänligt, att det går att dricka
 • vid behov av servitut för väg, att det är ordnat innan ansökan om bygglov
 • olika tillstånd, till exempel att ta sig ut till allmän väg
 • intyg om godkänd lösning av avlopp.

Det här kan du söka förhandsbesked för

Du kan få förhandsbesked för alla åtgärder som kräver bygglov. Skälen kan till exempel vara

 • en intresserad köpare som vill veta om en tomt eller mark får bebyggas innan köpet genomförs
 • en säljare som vill visa eventuella köpare att en tomt eller mark går att bebyggas för att få fler intressenter
 • en fastighetsägare som vill stycka av mark till en ny fastighet, då ett förhandsbesked underlättar lantmäteriets handläggning.

Det får vara maximalt 5 enbostadshus i din ansökan om förhandsbesked. Den som ansöker behöver inte äga berörd fastighet. Både privatpersoner och företag kan ansöka om förhandsbesked. Tänk på att den som gör ansökan ska betala avgiften för förhandsbeskedet. Vi tar ut samma avgift för ett positivt beslut som om det blir avslag. Utöver den kan avgift för kommunicering tillkomma.

Avgifter för förhandsbesked

Förhandsbesked för 3-5 bostadshus kräver mer

Om du söker förhandsbesked för 3-5 bostadshus, krävs en större prövning. En så kallad planutredning. Det betyder att det krävs en mer utförlig redovisning som visar helheten. Den kan till exempel visa hur stora tomter det är tänkt att vara och exakta placeringar av byggnader. Den kan även innefatta att du ska visa lösningar för avlopp, var vägar dras och vändplatser och var parkering ska finnas. Ibland även placering av lekplats. Vi kan också vilja veta syfte, läge och areal samt en tydlig beskrivning av platsen.

Bygglov och förhandsbesked är inte samma sak

Ett förhandsbesked är endast en lokaliseringsprövning, det vill säga en bedömning om platsen är lämplig för att bygga på. Även om du får ett positivt förhandsbesked, måste du fortfarande söka bygglov och invänta vårt startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Behöver du stycka av en tomt, gör du det efter att ha fått ett positivt förhandsbesked.

Vid avstyckning av en fastighet

Behöver du stycka av fastigheten till en egen tomt, är det nästa steg efter att förhandsbeskedet är klart. Tänk på att den nya fastigheten bör vara så pass stor att den passar för det du vill bygga.

Förrättningar och avstyckning

Du kan också behöva ta hänsyn till följande

Förhandsbesked, Boverket

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

 • Situationsplan, en karta där platsen du vill bygga på är markerad och helst också husets placering inritad. Vid flera hus behövs tydligare visning av husens placering. Du beställer den via vårt Kontaktcenter.

Beställ situationsplan eller ritningar

Du kan även behöva förbereda följande handlingar eller information om:

 • Ungefärlig area på ny fastighet, under förutsättning att avstyckning ska ske.
 • Beskrivning av hur du löser vatten och avlopp, visa gärna på karta.
 • Beskrivning om djurhållning finns i närheten eller om du själv planerar för eventuell djurhållning. Var gärna detaljerad och beskriv avstånd till djur, stall, gödselplatta och liknande.
 • Avstånd till närmaste hållplats för kollektivtrafik samt skolskjuts
 • Beskrivning av var och hur du planerar in- och utfartsväg.
 • Beskrivning av vad platsen används till i dag.

Checklista för dig som ska söka förhandsbesked för att bygga nytt på landet Word, 35 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om förhandsbesked Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan förhandsbeskedet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss. Dock kan vissa utredningar göra att en betydligt längre tid för handläggning krävs.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina kartor/ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4 .

Invänta ett beslut

Du får alltid ett beslut om för­hands­be­sked. Det kan antingen vara ett positivt eller ett negativt beslut. Är be­slutet negativt, ett så kallat av­slag, betyder det att platsen inte är lämplig att bygga på. Beslutet kan över­klagas av både dig som sökanden och andra berörda.

När du har fått ett positivt för­hands­be­sked kan du an­söka om bygg­lov. För­hands­be­skedet börjar gälla när det har vunnit laga kraft. Det sker när tiden för över­klagande har gått ut eller om det inte längre är möjligt att över­klaga. Tiden för över­klagan av för­hands­be­sked är tre veckor efter att be­slutet har del­getts berörda sak­ägare. Ett över­klagat för­hands­be­sked kan komma att upphävas.

Beslutet kun­görs i Post- och Inrikes Tidningar.

Se när ditt förhandsbesked har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år

Ett positivt förhandsbesked är bindande. Det vill säga att vi har bedömt att platsen är lämplig att bygga den ansökta åtgärden på. Det betyder att det är goda möjligheter att du kommer att beviljas bygglov när du söker det. Men bara om du söker bygglov inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Efter två år är förhandsbeskedet inte längre giltigt.

Så här gör du. Steg 5.

Sök bygglov för ditt projekt

Om du behöver stycka av en tomt, är det nästa steg att an­söka om lant­mäterif­örrättning. Om du redan har en tomt avstyckad och klar kan du förbereda dig för att söka bygglov. I A-Ö-listan hittar du in­formation om hur du gör an­sökan för olika bygg­projekt.

Avstyckning och lantmäteriförrättning

Leta rätt på ditt byggprojekt i vår A-Ö lista

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se