Strandskydd

Har du en fastighet inom strandskyddat område finns det vissa regler du behöver känna till. Syftet med reglerna är att bevara goda livs­villkor för djur- och växt­liv, både på land och i vatten. Samt att stränderna ska vara till­gängliga för alla enligt alle­mans­rätten. Vill du göra en åtgärd måste du i vissa fall söka lov eller strandskyddsdispens.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som vill göra åt­gärder inom strand­skyddat om­råde. Är du osäker på vad som gäller för dig, ta gärna kontakt med Bygglots för bedömning.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Så här ser strandskyddet ut i Västerås kommun

Ett strandskydd mäts från strandlinjen och gäller både på land- och vatten­sidan. Det finns olika områden för strand­skydd och dessa gäller enligt nedan:

 • 300 meter från strandlinjen vid Mälaren och dess öar
 • 100 meter vid åar och vissa större vatten­drag
 • 25 meter vid mindre vatten­drag
 • De allra minsta vatten­dragen är undan­tagna från strand­skyddet.

Är du osäker på vad som gäller för din fastig­het, ta gärna kontakt med vår Bygglots för be­dömning. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Därför har vi strandskydd

Det finns två anledningar till att vi har strand­skydd i Sverige. Det ena är att alla människor, enligt allemansrätten, ska ha möjlig­het att få till­gång till strand­områden. Det andra är att be­vara goda livs­villkor för djur- och växt­livet. Det vill säga att de ska kunna fort­sätta leva i sin miljö. Strand­skydd gäller oav­sett om om­rådet är tätt- eller gles­be­byggt, eller om det finns gott om sjöar och vatten­drag eller inte. Det gäller också oav­sett vilka natur­typer eller arter som finns i om­rådet. Naturen behöver inte heller vara extra värd att skyddas för att bestämmelserna ska gälla.

Allemansrätten gäller med ett par undan­tag. Det ena är hemfridszonen. Det är det närmaste om­rådet runt ett bostads­hus eller ett fritids­hus. Där har ägaren rätt till en privat zon. Det andra undan­taget är att vi inte får gå i växande gröda.

Hemfridszon, Naturvårdsverket

Det här är förbjudna åtgärder inom strand­skyddat område

 • Uppföra nya byggnader.
 • Göra större till­byggnader.
 • Ändra befintliga bygg­nader så att de kan an­vändas för något annat ända­mål.
 • Skapa andra an­lägg­ningar eller anord­ningar som strider mot strand­skyddets syfte. Det vill säga att de in­kräktar på till­gäng­lig­heten enligt alle­mans­rätten eller ger växter och djur väsent­ligt för­ändrade livs­villkor. Några exempel på det är båt­hamnar, bryggor, parkerings­platser och golf­banor. Men också att klippa det gräs som växer utan­för din tomt mot vattnet. Det kan skapa en känsla för all­män­heten att det inte är tillåtet att gå där.
 • Göra andra åt­gärder som väsent­ligt för­ändrar livs­villkoren för växt- och djurlivet. Det kan till exempel vara att fälla träd, plantera skog, muddra, gräva eller schakta.

Få dispens vid särskilda skäl

Det kan gå att få dispens för att göra de för­bjudna åt­gärderna, men då krävs det sär­skilda skäl. Du ska då söka strand­skydds­dispens. Längre ner beskriver vi hela processen och hur du gör din an­sökan.

Strandskyddsdispens, Länsstyrelsen

Lantbruk och yrkesfiske är undantag

Ska du bygga ekonomi­byggnader för aktivt lant­bruk och yrkes­fiske be­höver du inte ha strand­skydds­dispens. För­budet gäller fort­farande, men om du till exempel måste bygga ett skydd för dina kor, krävs inte dispens.

Bygglov och dispens från strandskydd är inte samma sak

Dispensen visar enbart att du får tillåtelse att bygga på platsen, ur ett djur- och natur- samt alle­mans­rätts­perspektiv. Du måste fort­farande söka lov för det du vill göra, om åt­gärden kräver det. Det är vare sig du vill bygga, riva eller arbeta med marken i någon form. Vi vill gärna att du söker bygg­lov eller annat lov i en separat an­sökan.

För övrig verksamhet och byggande vid och i vattnet

Det här handlar inte direkt om dispens från strandskyddet, men kan ändå vara bra att veta.

Vattenverksamhet kan kräva tillstånd från länsstyrelsen

Att muddra, fylla ut för till exempel en pir eller göra mark­för­stärk­ning i vattnet är olika exempel på vatten­verk­sam­het. Dessa och många andra åt­gärder kan kräva att du har till­stånd från länsstyrelsen.

Vattenverksamhet, Länsstyrelsen

Regler för bastu

En fri­liggande bastu­byggnad på upp till 15 kvadrat­meter kan räknas som frigge­bod. För en sådan behöver du inte söka lov men det krävas oftast dispens från strand­skyddet. Har du ved­eldat bastu­aggregat be­höver du göra en an­mälan för in­stallation av eld­stad och rök­kanal.

Information om eldstad eller rökkanal

Regler för bryggor

Du kan behöva söka bygg­lov om du planerar att göra en större brygga eller båt­plats. En så stor brygga kallar vi småbåts­hamn. Planerar du att göra en mindre brygga behöver du söka dispens från strand­skyddet. Utöver det kan du även behöva söka bygg­lov. I vissa fall kan det även bli aktuellt med till­stånd för vatten­verk­sam­het. Det är viktigt att du låter en bygg­lovs­hand­läggare titta på dina planer.

Regler för sjöbodar

Du behöver i de allra flesta fallen söka dispens från strand­skyddet. När det gäller lov så gäller de vanliga reglerna för en komplementbyggnad. Du ska även där för det mesta söka lov.

Regler för komplementbyggnad

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Bor du i ett detalj­planerat ­område står det i plan­bestämmelsen om strand­skyddet är upp­hävt. Där står även på vilket sätt du får bygga. Bor du utanför detalj­planerat område måste du an­söka om dispens från strand­skydd.

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Mer informa­tion hos andra myndig­heter

Du kan hitta allmän in­formation om strand­skydd på läns­styrelsens och Natur­vårds­verkets webb­platser. Även Bo­verket har in­formation om strand­skydd. Du hittar en broschyr och länkar här nere.

Du kan även behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande information eller hand­lingar:

 • Beskrivning av vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden
 • Beskriv också hur naturen på platsen ser ut och bifoga gärna bilder
 • Motivera din an­sökan och be­skriv vad du ska göra för att be­gränsa skadorna på natur­miljön och allmänhetens tillgång till stranden
 • Situationsplan eller karta där du tydligt ritat in var åtgärden ska göras
 • Ritningar, fasad- och planritning som beskriver åtgärden. (I de fall det gäller något som ska byggas).

Ju tydligare du beskriver vad du vill göra, desto enklare och fortare går vår hantering av din ansökan.

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska söka dispens från strandskydd Word, 44.8 kB.

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss. Vi vill gärna att du söker bygglov eller annat lov i en separat ansökan.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan du får vårt beslut

Handläggningstiden kan vara olika beroende på vad och var din ansökan gäller. Det är läns­styrelsen som ska lämna svar på det för­slag till beslut som vi tar fram. De har som allra minst tre veckor på sig. Behöver de mera fakta i ärendet kan tiden för­längas. Det är miljö­balken som styr hanteringen av dispenser för strand­skydd.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina kartor, ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut

En dispens från strandskyddet innebär bara att marken är lämpad för den eller de åt­gärder som din an­sökan avser. Innan du går vidare i processen ska du ha fått positivt beslut om dispens från strand­skydd.

Hitta de vanligaste åtgärderna du vill söka lov för i A-Ö-listan

Om du har sökt bygglov eller annat lov

Bygglov är kopplat till att du har fått dispens från strandskyddet. Innan du har fått den bör du inte skicka in någon ansökan om lov. När du har sökt lov behöver du vänta in några beslut innan du kan gå vidare i processen.

Om den åtgärd du har sökt lov för är större ska du eventuellt träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked.

Innan du får börja bygga måste du minst ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat tiden för att överklagan har gått ut. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om du börjar bygga trots att beslutet har över­klagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och Inrikes Tidningar

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

När du fått din dispens ska du på­börja ditt bygg­projekt inom två år och avsluta det inom fem år.

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under projekttiden om du sökt lov

Under projekt­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked om du sökt lov

Gäller ditt ärende endast dispens från strandskydd, behöver du inget slutbesked. Rör din ansökan en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan behöver du ansöka om ett slutbesked när du har byggt klart.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se