Ritningar och handlingar

När du gör din ansökan om bygglov eller skickar in en anmälan ska du oftast bifoga ritningar. Anlita gärna en fackman så att dina ritningar håller hög kvalitet och är gjorda på ett professionellt sätt.

Ritningar ska uppfylla dessa krav

 • Rita endast på vit bakgrund - inte på färgat, rutat eller millimeterpapper.
 • Använd en svart, skarp penna.
 • Använd skala 1:100 eller 1:200, så det som ritats passar in på en ritning i storleken A4 eller A3.
 • Gör ritningen med helt vanlig vy, inte tredimensionell eller i perspektiv.
 • Ange mått på det som ska byggas.
 • Om du bygger till, ska den nya delen markeras tydligt.

Tips! Behöver du hjälp med att ta fram en ritning på din nuvarande byggnad? Du är välkommen att kontakta vårt bygglovsarkiv via Bygglotsen.

Beställa gamla ritningar och handlingar

Bild på en fasadritning med en blyertspenna och en tumstock på.

Om handlingar som bifogas i e-tjänsten

Det bästa är att göra din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst. När du bifogar olika sorters handlingar vill vi helst att du använder något av nedanstående filformat.

 • För bilder: pdf, gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff.
 • För dokument: föredrar vi pdf men tar även emot filer med dessa format: doc, docx, ods, odr, rtf, txt, xls, xlsx.

Se till att varje handling du ska bifoga med din ansökan är en egen fil. Som exempel, en fil för en situationsplan, en fil för en fasadritning och en fil för en kontrollplan. Den totala, sammanlagda storleken för de filer du bifogar får inte vara större än 100 Megabyte (MB). Vill du bifoga fler filer kan du göra det via tjänsten för kompletteringar.

Beskrivning av olika handlingar och ritningar

Här beskriver vi lite kort de vanligaste hand­lingar som du kan behöva lämna in till­sammans med din an­sökan eller an­mälan.
Tänk på att undvika tre­dimen­sionell vy och perspektiv när det gäller ritningar.

Brandskyddsbeskrivning är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när det gäller nybyggnad eller ombyggnad av flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler och liknande.

Det här ska beskrivningen redovisa

Vad en beskrivning ska innehålla beror på vilken typ av byggnad det är och hur den ska användas. Listan nedan är några av de punkter som bör ingå.

 • Inledning.
  Information om vem som skapat beskrivningen och på vems uppdrag.
 • Byggnadsbeskrivning.
  Antal våningar, byggnadsarea och bruttoarea.
 • Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar.
  Byggnadsklass, brandteknisk klass för brandvägg.
 • Branddetektering.
  Brandlarm med mera.
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
  Brandcellsindelning ska visas på planritningen, liksom avstånd till närmaste huvudbyggnad och till närmaste komplementbyggnad.
 • Möjlighet till utrymning vid brand.
  På planritningar ska utrymningsvägar visas och antalet utrymningsvägar i varje plan.

Det är räddningstjänsten i Mälardalen som ansvarar för kontroll och tillsyn av att brandskyddet följs.

Information om brandskydd, Boverket

En byggnads konstruktion behöver vara tillräckligt stark och håll­bar. Därför ska kontroll av hur konstruktionen är dimen­sione­rad göras. Det är för att vara säker på den håller. Kontrollen ska göras av någon annan än den som har be­räk­nat konstruktionen. Kontrollen ska helst göras innan byggdelen skapas. Det är bäst om kontrollen är klar innan du får startbesked.

Om dimensioneringskontroll, Boverket

Exempel på text med punkter för dimensioneringskontroll

Enligt BFS 2015:6 har dimensioneringskontroll genomförts för att säkerställ följande, att

 • de antaganden som dimensioneringskontroll baseras på överensstämmer med de krav som ställs för den byggnad det gäller
 • antaganden om egenskaper hos byggmaterial samt jord och berg är tillämpliga
 • antaganden om laster och materialpåverkan är tillämpliga
 • valda beräkningsmodeller är lämpliga
 • valda beräkningsmetoder är lämpliga
 • grafiska eller numeriska beräkningar är korrekt genomförda
 • valda provningsmetoder är lämpliga
 • beräkningsresultaten är korrekt överförda tillbygghandlingar.

Ansvarig för dimenstioneringskontrollen, signatur och datum:

En fasadritning visar hur byggnaden ser ut från sidan, det vill säga alla väggar från alla fyra väderstreck. Alla berörda fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga mark­nivåer och ange höjder. Ange också val av material och färg­kulörer för dina nya fasader.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som bygg­herre ska göra under bygg­processen. Senast inför start­beskedet lämnar du in ett för­slag på kontroll­plan. Till slut­beskedet ska du lämna in den ifyllda kontroll­planen med under­skrifter från de som kontrollerat punkterna.

Information om vad en kontrollplan är och när den krävs

På nybyggnadskartan står bland annat fastighets­gränser, fastig­hetens mått, be­stämmelser från detalj­planen. Den visar även de byggnader som redan finns på tomten och an­slutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande. Ny­bygg­nads­kartan ligger till grund för en situations­plan. När din nya byggnad är in­ritad på kartan kallas den för situations­plan.

På planritningen visas byggnaden uppi­från, så att alla rum syns. Alla vånings­plan i byggnaden ska redo­visas. Ritningarna ska vara skal­enliga och mått­satta så att area kan räknas ut.

Sektionsritningen visar en genom­skärning av byggnaden. Mått­sätt ritningen och visa vånings­höjd, färdiga golv­nivåer, tak­vinkel och mark­nivå vid entréer (vid behov). Ange nya och be­fintliga mark­nivåer och ange höjder i tomt­gräns.

En situationsplan visar hela din tomt upp­ifrån och var både äldre och den nya byggnaden står. Den nya byggnaden ska vara in­ritad med mått till tomt­gränserna. Situations­plan är ofta baserad på en ny­byggnads­karta.

I den tekniska beskrivningen redo­visas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Det kan till exempel vara be­skrivning av grund­läggning, bärande stomme och tak­konstruktion. Fler exempel är brand­skydd, upp­värmning, ventilation, energi­hus­hållning och säkerhet. En teknisk be­skrivning kan även göras i form av detalj­ritningar. I dessa visas de olika materialen och dimensionerna.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se