Mätningstjänster

Mätningar av olika slag är viktiga hjälpmedel om du ska bygga om eller bygga nytt. Vi i Västerås stad erbjuder många typer av mätningstjänster. Du kan få materialet från mätningarna på flera sätt. Som papperskartor och i digitala format.

Mätningar och att göra koordinatbestämning är tjänster som behövs för många ända­mål. Framför allt i bygg­projekt och sam­hälls­planering. I Västerås stad är det vi på stads­bygg­nads­för­valtningen som an­svarar för mätningarna.

Mätdata levereras både till andra för­valtningar i staden, till bygg­företag och till privat­personer. Här är några exempel på om­råden där mätningar används,

  • byggmätning
  • projekteringsmätning
  • framställning av terrängmodeller
  • kompletteringar och underhåll av stadens kartdatabaser och mätpunkter
  • underlagskartor
  • översvämningsutredningar.
  • utsättningar.
Mätning på gata med mätverktyg och varningsskylt med texten Mätning.

Vi vill kunna erbjuda så kostnads­effektiva och flexibla lösningar som möjligt. Därför an­vänder vi den mest moderna tekniken. Det är till exempel GPS eller reflektor­lösa, radio­styrda längd- och vinkel­mätnings­in­strument. Med bra teknik och väl ut­vecklade mät- och beräknings­metoder kan vi kan tillgodo­se de flesta av våra kunders önske­mål.

Koordinatsystem och stompunkter

Det är också vi på stadsbyggnadsförvaltningen som har hand om hanteringen av referenssystem och stomnät i Västerås stad. Vi har special­kompetens inom geodesi- och mätnings­området. Samt att vi hjälper till med att göra transformationer och om­räkningar mellan olika referens­system. Du kan även beställa koordinater för polygon- och fixpunkter av oss.

Västerås stad använder sedan hösten 2007 referens­systemet SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 för höjd­angivelser.

Husutstakning för en säker grund

Det finns några olika typer av mätningar som är sär­skilt an­vänd­bara för dig som går i hus­byggar­planer. Ska du bygga nytt gör man något som kallas för hus­ut­stakning. Det är en mätning som visar var huset ska placeras på tomten enligt bygg­lovet.

Husutstakningen delas upp i tre olika delar:

  • koordinatberäkning
  • grovutstakning
  • finutstakning.

I koordinat­beräkningen bestäms var huset placeras på fastig­heten och på nybyggnads­kartan. Vi behöver alltid göra en beräkning för att kunna utföra en grov- eller finutstakning.

Vid grov­utstakningen sätter vi ut husets hörn­punkter fysiskt på marken. De markeras med träläkt.

Fin­ut­stakningen görs på profiler som mark­entreprenören/fastighets­ägaren sätter upp. Vi markerar med en spik på profilerna. Dessa kan de som bygger grunden spänna trådar mellan för att få fram de exakta hörnen. Vi använder måtten som är i det beviljade bygg­lovet och dessa är färdig fasad om inte annat är sagt.

Avgifter för husutstakning

Vi har stängt för semester mellan den 15 juli och den 2 augusti.

Lägeskontroll för att vara riktigt säker

När man bygger hus behövs det ofta göras vissa kontroller. En av dem är för att se att husets storlek och placering på marken stämmer överens med bygglovet. Det kallas lägeskontroll. Vanligtvis görs lägeskontrollen efter grundläggningen av huset, men den kan också göras när huset är färdigbyggt.

Lägeskontroll behövs i de flesta fall för att få så kallat slutbesked för sin nybyggnation.

Det är bygglovshandläggaren som med hjälp av lägeskontrollen avgör om huset eller byggnadsverkets placering uppfyller kraven i bygglovet.

Avgifter för lägeskontroll

Vi har stängt för semester mellan den 15 juli och den 2 augusti.

Söker du protokoll för utförda lägeskontroller kan du få hjälp av vår Bygglots.

Bygglots på Kontaktcenter

Information om lägeskontroll, Boverket

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se