Detaljplan för del av Västerås 3:12, mottagningsstation, Finnslätten, dp 1989

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva om det är lämpligt med en anläggning för en mottagningsstation inom planområdet.

Den här detaljplanen, dp 1989, och dp 2011, var tidigare en och samma detaljplan med namnet dp 1989. Byggnadsnämnden beslutade i december 2023 att dela upp den i två delar. Den andra delen, dp 2011, gäller mobilitetscentret.

Detaljplan för del av Västerås 3:12, mobilitetscenter, Finnslätten, dp 2011

Flygbild över Finnslätten med planområdet inringat med röd streckad linje.

Flygbild över planområdet på Finnslätten

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou och Emma Lilja.

  • Afroditi når du på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 84 47
  • Emma når du på e-post emma.lilja[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 00 86.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Emma Lilja

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 86

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se