Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Byggnadsnämnden godkände planprogrammet den 18 februari 2021.

Illustration av Tovatt Architects & Planners över Campustorget där människor går och det är en hög byggnad i bakgrunden.

Illustration över Campustorget av Walk the Room/Sweco.

Om planprogrammet

Syftet med programmet är att visa hur området kan utvecklas till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag och deras medarbetare. Det ska ske på en över­gripande nivå som sedan är till stöd i den fortsatta planeringen.

Karta som visar hela planområdets omfattning

Visionsbild med markperspektiv mot möjlig byggnation på Finnslätten från Tovatt Architects & Planners AB.

Visionsbild av ett framtida Finnslätten från Walk the Room/Sweco.

Målen med hela utvecklingsarbetet för Finnslätten är att

  • skapa en plats för företag som skapar långsiktiga och hållbara värden
  • attrahera medarbetare och locka talanger
  • integrera forskning och utbildning med företagens utveckling
  • erbjuda hållbara och tillgängliga inom- och utomhusmiljöer
  • bli en plats som gör det enkelt att arbeta och leva.

Läs mer om utvecklingen på Finnslätten

Finnslätten

Här kan du läsa handlingar till planprogram för Finnslätten

Presentation av planprogrammet

I den här filmen presenterar vi planförslaget.

Här kan du se filmen om Finnslätten

YouTube Visningbild

Presentationen togs fram inför det digitala samrådsmöte som vi hade 9 september 2020. Under samrådet som fortsatte under hösten samlade vi in synpunkter, och det bearbetade planförslaget godkändes på byggnadsnämnden i februari 2021. Även om samrådet är slut så visar filmen lite mer om bakgrunden, hur arbetet har gått till och om visionen om Finnslätten.

I samband med nätverksträffen Nordic City Stories gjordes även en film om det gemensamma arbetet att utveckla och planera Finnslätten.

Via länken nedan kan du läsa mer om hållbar stadsutveckling i Västerås och om Finnslätten. Tidningen delades ut i Västerås i juni 2021.

Här kan du läsa artiklarna i tidningen

Så här gör du

Tidplan för planprogram och projekt

Omvandlingen av Finnslätten kommer att ske i flera steg och kommer att ta många år. När planprogrammet är klart ska vi skapa detaljplaner för området. Först om fem, tio eller femton år kan vi se resultat.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Illustration:
Tovatt Architects & Planners.

Illustration av ett framtida Oasen. Visualisering av Walk the Room/Sweco.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se