Kommunala policyer, planer och program

Styrande dokument i Västerås stad

Det finns idag fyra typer av övergripande styrande dokument i Västerås stad. Det är program, policy, handlingsplan och riktlinje. Utöver det finns en rad med olika typer av dokument som stödjer medarbetaren i vardagen, som checklistor och instruktioner.

Här presenterar vi några av de styrande dokument som finns.

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om.

Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås.

Västerås stads författningssamling

Så jobbar vi med våra styrande dokument

Program

Program är den mest övergripande typen av styrande dokument som staden har. Program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad.

Policy

Policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i Västerås stad.

Handlingsplan

Handlingsplan anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål på olika nivåer i organisationen.

Riktlinje

Riktlinje säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad.

Ekonomi och styrning

Gemensamma ägardirektiv

Syftet med de gemensamma ägardirektiven är att ge en gemensam grund för styrningen av och uppsikten över bolagen samt att reglera ansvarsfördelningen för bolagsstyrningsfrågor.

Gemensamma ägardirektiv Pdf, 493.8 kB.

Styrning i koncernen Västerås stad - policy

Policyn beskriver hur koncernen Västerås stad ska styras. Den är vägledande för hur vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar stadens verksamheter.

Policy för styrningen i koncernen Västerås stad Pdf, 389.5 kB.

Bolagspolicy

Bolagspolicyn är en del av den formella styrningen och ledningen av den verksamhet som bedrivs i Västerås stad. Bolagspolicyn utgör värdegrund för Västerås stads ägande av bolag och definierar utifrån vilka principer som staden kan välja att bedriva verksamheten i bolagsform.

Bolagspolicy Pdf, 290.6 kB.

Finanspolicy

Finanspolicyn definierar och beskriver den finansverksamhet som bedrivs i Västerås stad och stadens helägda bolag. Policyn beskriver ansvarsfördelning och hanteringen av de finansiella riskerna. Policyn innehåller också riktlinjer för uppföljning av verksamheten.

Finanspolicy Pdf, 840.5 kB.

Inköps- och upphandlingspolicy

Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt. Upphandlingar och inköp ska göras i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. De ska även utföras med en för staden god och långsiktig hållbar totalekonomi.

Inköps- och upphandlingspolicy Pdf, 274.9 kB.

Investeringspolicy

Investeringspolicy Pdf, 280.7 kB.

Kommunikation och Digitalisering

Kommunikationspolicy

Västerås stad är en demokratiskt styrd organisation som är till för västeråsarna. Vissa lagar påverkar vad och hur vi kommunicerar. Ett exempel på det är sekretesslagen.

Kommunikationspolicy Pdf, 438.2 kB.

Digitaliseringen är ett verktyg som kan förbättra vardagen för västeråsarna, och
den skapar möjligheter att nå Västerås stads vision och övergripande
målsättningar. Därför ska digitaliseringen betraktas som en naturlig del i både
styrning och utveckling.

Program för digital utveckling Pdf, 290.4 kB.

Medarbetare och chefskap

Bemötandekoden

Västerås stads bemötandekod är ett verktyg för att skapa samsyn kring hur vi bemöter varandra, oavsett om det handlar om kollegor, kunder, samarbetspartners, barn i skolan eller någon annan. Tillsammans med vår vision, vårt uppdrag och värderingarna i vår värdegrund är bemötandekoden en vägledning för hur vi är på jobbet.

Bemötandekoden Pdf, 205.8 kB.

Representation - riktlinje

Riktlinjen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i Västerås stad. Den omfattar representation och vissa övriga skattefria personalvårdsförmåner.

Representation - riktlinje Pdf, 288.4 kB. 

Miljö och klimat

Program för ekologisk hållbarhet

Västerås stads program för ekologisk hållbarhet ska verka för att säkra och stärka den ekologiska hållbarheten. Målet är att Västerås år 2045 ska vara långsiktigt ekologiskt hållbart.

Program för ekologisk hållbarhet Pdf, 720.9 kB.

Renhållningsordning

Ett sätt att ta hand om vår miljö är att hantera avfallet på ett bra sätt. Avfallsplan 2020-2030 och Avfallsföreskrifter är vår renhållningsordning. Syftet med avfallsplanen är att ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen, visa vilka mål och åtgärder vi har för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet. Men även för att öka återvinningen och styra utvecklingen av avfallshanteringen så att vi kan främja en hållbar utveckling.

Avfallsplan 2020-2030

Avfallsföreskrifter Pdf, 341.8 kB.

Dagvattenpolicy

Policyns syfte är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva strategier för att rena och i möjligaste mån minska mängden dagvatten som avleds inom planlagt område.

Dagvattenpolicy Pdf, 428.5 kB.

Handlingsplan för dagvatten

Syftet med handlingsplanen för dagvatten är att föroreningsmängderna och risken för översvämningsskador ska minska, samt att tydliggöra och underlätta arbetet med dagvattenfrågor. Handlingsplanen syftar också till att målen i dagvattenpolicyn, vattenplanen och miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås.

Handlingsplan för dagvatten Pdf, 1.2 MB.

Vatten- och avloppspolicy

Syftet med policyn är att ange inriktning för långsiktighet i strategiska beslut. Allt eftersom befolkningen ökar krävs också analys om hur verksamhetsområdet ska utökas. Syftet med denna policy är därför att ange riktning för vilka parametrar som ska beaktas då beslut tas om utökning av verksamhetsområdet. I detta dokument finns också hänvisning till beslut som berör Mälarenergis befintliga verksamhetsområde.

Vatten- och avloppspolicy Pdf, 128.2 kB.

Vatten- och avloppsutvecklingsplan

Planen beskriver hur vatten- och avloppsplanering ska utföras utanför nuvarande verksamhetsområde inom Västerås kommun. Planen innehåller en beskrivning av nuläget samt vilka förutsättningar och behov som finns. Den innehåller även en sammanfattning av hur och på vilken nivå planeringen för verksamhetsområdets utökning ska utföras.

Vatten- och avloppsutvecklingsplan Pdf, 3.4 MB.

Handlingsplan för yt- och grundvatten

Handlingsplanen för yt- och grundvatten syftar till att konkretisera stadens program för ekologisk hållbarhet samt att uppfylla miljömålen och miljökvalitetsnormerna för vatten. Handlingsplanen beskriver de största miljöproblemen för yt- och grundvatten i Västerås, hur Västerås ska arbeta för att nå en bättre vattenkvalitet och hur vattenresurserna bör skyddas och utvecklas. Planen ska också skapa en struktur för arbetet med vattenfrågor i Västerås stad och hålla samman vattenfrågorna i staden.

Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 2022-2027 Pdf, 1 MB.

Handlingsplan för förorenade områden

Handlingsplanen beskriver hur Västerås stad ska uppnå målen giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet genom omhändertagande av de förorenade områden som finns i Västerås kommun.

Handlingsplan för förorenade områden Pdf, 968 kB.

Handlingsplan för kemikalier

Syftet med kemikaliehandlingsplanen är att skapa gemensamma prioriteringar och driva på kemikaliearbetet inom Västerås stad, för att förebygga kemiska risker och framtida kostnader som orsakas av kemikalier. Handlingsplanen ska bidra till att uppfylla miljöprogrammets fokusområde för skadliga ämnen och kompletterar stadens befintliga handlingsplaner inom miljöområdet.

Handlingsplan för kemikalier 2020-2025 Pdf, 709.3 kB.

Handlingsplan för natur- och kulturmiljö

Syftet med planen är att tydliggöra, systematisera och effektivisera det natur- och kulturmiljöarbete som genomförs i Västerås stad.

Handlingsplan för natur- och kulturmiljö Pdf, 3.3 MB.

Handlingsplan för god luftkvalitet

Handlingsplanens syfte är att säkerställa att Västerås har god luftkvalité både nu och i framtiden och att luftkvalitén inte utsätter människor för obehag och sjukdomar.

Handlingsplan för god luftkvalitet Pdf, 367.5 kB.

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning 

Handlingsplanens mål är att ingen plast med skadliga ämnen eller onödig plast förekommer i stadens verksamheter samt att skapa förutsättningar för en hållbar plastanvändning i Västerås kommun.

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning Pdf, 553.1 kB.

Klimatprogram

Västerås stad har tagit fram ett klimatprogram som beskriver hur Västerås ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Klimatprogram 2017-2020 med handlingsplan Pdf, 995.2 kB.

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Enligt ”Inköps- och upphandlingspolicyn för Västerås stad med helägda bolag”, som uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för upphandling i koncernen Västerås Stad, ska miljökrav samt sociala och etiska krav, krav som gemensamt brukar betecknas hållbarhetskrav, beaktas i upphandlingar. Syftet är att verka för en hållbar utveckling. Denna riktlinje säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad.

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Pdf, 784.3 kB.

Åtgärdsprogram mot buller

Programmets syfte är att informera och öka kunskapen inom området och skapa korta såväl som långsiktiga mål för att förbättra ljudmiljön i kommunen. För att få en bild av ljudmiljön har en bullerkartläggning genomförts. Bullerkartläggningen ligger till grund för detta åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 Pdf, 3.8 MB.

Västeråsbarometern

Västeråsbarometern är ett verktyg för att följa upp mål och beskriva situationen inom miljö- och välfärdsområdena i Västerås. Med hjälp av olika nyckeltal kan du se vart vi är på väg och om vi når fram till de uppsatta miljömålen. Här finns mål och statistik för hur trygga, delaktiga och hälsosamma vi är i Västerås.

Västeråsbarometern

Mer information om vårt klimatarbete

Miljö och klimat på vasteras.se

Näringsliv

Näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet bygger på stadens vision Västerås 2026 - staden utan gränser. Västerås ska också i framtiden ha ett växande hållbart näringsliv med bibehållen konkurrenskraft.

Näringslivsprogram Pdf, 542.2 kB.

Stadens näringslivsarbete

Samhällsbyggnad

Bostadsförsörjningen i Västerås

Enligt lag (2000:1382) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. I Västerås delas riktlinjerna in i Program (mål och indikatorer) och Handlingsplan (åtgärder för att nå programmets mål) för bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjning och bostadsbyggande

Program för bostadsförsörjningen i Västerås 2018-2021 Pdf, 496.8 kB.

Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021 Pdf, 563 kB.

Handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplanens syfte är att med ett klimatfokus svara upp mot det övergripande målet att Västerås ska vara attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv.

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås 2016-2019 Pdf, 10.7 MB.

Handlingsplan för parker

Planen ska vara ett hjälpmedel för att höja kvaliteten på stadens parker och göra dem mer attraktiva för alla invånare i västerås.

Handlingsplan för parker Pdf, 19 MB.

Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet

Lögarängen är en plats som engagerar och är ett av Västerås viktigaste grönområden. Utvecklingsprogrammet beskriver övergripande hur området ska användas och utvecklas i framtiden och tar utgångspunkt i invånardialogen som har genomförts för området. Utvecklingsprogrammet ska användas som ett gemensamt underlag inom stadens förvaltningar för fortsatt planering av området. Programmet omfattar vision, övergripande mål och ställningstaganden samt en programkarta där framtida utveckling beskrivs för olika delar av Lögarängen.

Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet Pdf, 3.7 MB.

Sociala bostäder - riktlinje

I den här riktlinjen gör nämnden prioriteringar och skapar tydlighet om biståndsbedömning och beslut om att bevilja socialt kontrakt eller Bostad först.

Sociala bostäder Pdf, 335.2 kB.

Social hållbarhet

Program för social hållbarhet

Programmet för social hållbarhet uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla invånare i Västerås att leva i ett socialt hållbart samhälle. 

Social hållbarhet - program Pdf, 258.9 kB.

Jämställdhetspolicy

Övergripande mål för Västerås stads jämställdhetsarbete är att skapa förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Västerås ska bli en jämställd kommun. Andra mål är att avskaffa stereotypa könsroller, vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet inom organisationen och i samhället i stort.

Jämställdhetspolicy Pdf, 264.1 kB.

Kartläggning av våld i nära relationer i Västerås 2021

Policy och handlingsplan för personer med funktionsnedsättning

Västerås ska vara en hållbar stad där alla behövs och alla får goda möjligheter att utveckla sina liv. Verksamheten i Västerås ska präglas av mångfald och respekt för varje individs unika värde. Policyn syftar till att:

 • ge alla personer med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet
 • undanröja hinder så att det blir möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet

Handlingsplanen beskriver en gemensam, samlad riktning för Västerås stads arbete med funktionshinderfrågor.

Policy för personer med funktionsnedsättning i Västerås stad 2020-2025 Pdf, 237.1 kB.

Handlingsplan för genomförande av policy för personer med funktionsnedsättning 2023-2027 Pdf, 364.5 kB.

Policy och handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska klargöra prioriterade fokusområden samt organisation och ansvar för arbetet. Handlingsplanen innehåller aktiviteter för att konkretisera policyn. 

Fokusområdena i policyn och handlingsplanen är:

 • Delaktighet och tillit
 • Trygga och säkra mötesplatser och utemiljöer
 • Narkotika och langning
 • Trygghet i skolan
 • Våld
 • Samarbete med ansvariga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete - policy Pdf, 433.6 kB.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete - handlingsplan Pdf, 563.4 kB.

Policy och handlingsplan gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS)

Västerås stads arbete gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) bidrar till den nationella folkhälsopolitikens övergripande mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation. Handlingsplanen för ANDTS utgår från den nationella ANDTS strategin och bidrar till att konkretisera Västerås stads arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 samt stadens ANDT-policy 2017–2021.

Policy för alkohol narkotika doping, tobaksprevention och spel om pengar Pdf, 273.7 kB.

Handlingsplan gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) Pdf, 392 kB.

Policy och riktlinje för internationellt arbete

Internationellt arbete är ett verktyg för utveckling. Det ger mervärde och nytta för västeråsarna, Västerås stad, Västerås näringsliv, forskning, lärosäten och föreningsliv samt för våra internationella samarbetspartner. Internationellt arbete bidrar till internationalisering av Västerås och vårt näringsliv samt vår förmåga att leva med och inse de värden som ligger i kulturell mångfald.

Internationellt arbete - policy Pdf, 682.4 kB.

Internationellt arbete - riktlinje Pdf, 349.9 kB.

Policy för invånardialog

Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna delaktighet. Policyn för invånardialog är ett ramverk och värdegrund för de dialoger som staden både inbjuder till och inbjuds till.

Invånardialog - policy Pdf, 623.8 kB.

Policy för synpunktshantering

Invånarnas synpunkter är värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Det är samtidigt ett tillfälle att skapa delaktighet. Vår värdegrund ”Alltid bästa möjliga möte” innebär att vi är angelägna om ett trevligt och professionellt bemötande. Det gäller i alla kontakter med invånarna. Det gäller med kunder i verksamheterna samt organisationer, företag och besökare. Det gäller också i våra interna kontakter.

Synpunktshantering - policy Pdf, 278.3 kB.

Måltidspolicy

Västerås stad vill utveckla och ta till vara den kraft och kunskap som finns inom stadens måltidsverksamheter samt i de verksamheter som upphandlas. Målet är att alla matgäster ska känna matlust och må bra av maten. Maten som serveras ska vara säker och miljömässigt hållbar.

Måltidspolicy Pdf, 265.9 kB.

Kulturprogram

Programmet syftar till att stärka stadens attraktivitet för västeråsare i alla åldrar och för dem som besöker staden. Programmet ger styrning för kulturnämnden och andra nämnder och styrelser som har uppdrag som berörs av kultur i vid mening.

Kulturprogram Pdf, 284.8 kB.

Handlingsplan för lokal överenskommelse (LÖK) med civilsamhället

LÖK:en är ett övergripande dokument om samverkan mellan Västerås stad och civilsamhällets organisationer. Syftet med dokumentet är att hitta sätt för kommunen och civilsamhället att förstärka varandra och på så sätt berika samhället.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter kopplade till LÖK:ens principer och åtaganden. Den genomförs av en samverkansgrupp, som består av representanter från civilsamhället, förtroendevalda politiker och kommunala tjänstepersoner.

Lokal överenskommelse Pdf, 2.3 MB.

Lokal överenskommelse - handlingsplan Pdf, 296.2 kB.

Handlingsplan för offentlig konst

Handlingsplanens syfte är att skapa förutsättningar för systematiskt och konsekvent arbete med den offentliga konsten i Västerås stad. Planen ska ge underlag för beslutshanteringen av nya offentliga konstverk. Den ska också ge överblick och riktlinjer för det löpande underhållsarbetet, nya projekt och vidareutveckling i framtiden.

Handlingsplan för offentlig konst Pdf, 312.1 kB.

Handlingsplan för verksamhet på fritidsgårdar och klubbar

Handlingsplanens är ett styrdokument som anger den politiska viljeinriktningen för fritidsgårdsverksamhet och öppen fritidsverksamhet i Västerås stad för perioden 2020–2026. Den ska, tillsammans med andra styrdokument, inspirera till utveckling och användas för att utforma aktivitetsplaner. Handlingsplanen har en tydlig koppling till stadens övergripande planer, program och policyer, med särskilt fokus på social hållbarhet.

Handlingsplan för verksamhet på fritidsgårdar och klubbar Pdf, 923.2 kB.

Riktlinje för interreligiöst råd

Samverkan för interreligiöst råd i Västerås Interreligiöst råd i Västerås består av representanter för Västerås stad, Svenska kyrkan samt statsbidragsberättigade trossamfund verksamma i Västerås. Här kan du läsa om riktlinjerna.

Interreligiöst råd - riktlinje Pdf, 207.5 kB.

Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete

Riktlinje för Västerås stads minoritetspolitiska arbete ska säkerställa stadens efterlevnad av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk genom att tydliggöra kommunens ansvar.

Minoritetspolitiska arbete - riktlinje Pdf, 311.5 kB.

Skydd och beredskap

Program för skydd och beredskap

Program för skydd och beredskap beskriver Västerås stads arbete och fördelning av ansvar inom de här områdena:

 • Civilt försvar
 • Förstärkningsresurser
 • Försäkringar
 • Incidenthantering
 • Informationssäkerhet
 • Krisberedskap
 • Krisberedskap inom kultur- och fritidssektorn
 • Krisberedskap och civilsamhället
 • Signalskydd
 • Skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Säkerhetskultur
 • Säkerhetsskydd