Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås. Här hittar du Västerås stads författningssamling.

Kommunala policyer, planer och program Öppnas i nytt fönster.

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordningar

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 307.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för byggnadsnämndens arbetsutskott Pdf, 632.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för individ- och familjenämndens arbetsutskott Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för kulturnämndens arbetsutskott Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för nämnden för idrott och friluftslivs arbetsutskott Pdf, 202.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för nämnden för personer med funktionsnedsättnings arbetsutskott 2018-2022 Pdf, 132.3 kB.

Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott Pdf, 242.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för äldrenämndens arbetsutskott Pdf, 23.7 kB.

Arbetsordning för förskolenämndens beredningsutskott Pdf, 201.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för grundskolenämndens beredningsutskott Pdf, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för utbildningsnämndens beredningsutskott Pdf, 129.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för fastighetsnämndens fastighetsdelegation Pdf, 118.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter och taxor

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp Öppnas i nytt fönster.

Avgifter för bad, idrott, båtplatser, skollokaler med mera Pdf, 733.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen Pdf, 173.7 kB.

Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 98.9 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter Pdf, 138.6 kB.

Avgift vid upplåtelse av offentlig plats Pdf, 381.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Pdf, 895 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 626.3 kB.

Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Pdf, 99.4 kB.

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen Pdf, 610.6 kB.

Taxa för uppdragsverksamhet - miljö- och konsumentnämnden Pdf, 94.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för grävning och återställning i allmän platsmark Pdf, 117.2 kB.

Taxa för allmänna handlingar Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för Västerås stads offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen Pdf, 155.9 kB.

Taxa för renhållning 2019 Pdf, 743 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer Pdf, 98.5 kB.

Taxa för kontroll enligt marknadskontrollförordningen Pdf, 152.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor i färdtjänst Word, 14.4 kB.

Taxor i kollektivtrafiken Länk till annan webbplats.

Föreskrifter inom arkivvården

Riktlinje för hantering av arkiv inom Västerås stad Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationshanteringsplaner

Västerås stad - Stadsgemensam informationshanteringsplan Pdf, 1.4 MB.

Arbetsmarknadsnämnden Pdf, 1 MB.

Byggnadsnämnden Pdf, 643.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsnämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Förskolenämnden Pdf, 507.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundskolenämnden Pdf, 837.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Individ- och familjenämnden Pdf, 860.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen Pdf, 757.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden Pdf, 561.3 kB.

Miljö- och konsumentnämnden Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Pdf, 1.2 MB.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skultuna kommundelsnämnd Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämnden Pdf, 529.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsnämnden Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden Pdf, 630 kB.

Äldrenämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden Pdf, 334.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordningsföreskrifter och andra föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (gäller från 2021-03-01) Pdf, 11.3 MB.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter torghandel Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ålägganden om gångbanerenhållning med mera Pdf, 375 kB, öppnas i nytt fönster.

Planer

Västerås stads Biblioteksplan Pdf, 264.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för yt- och grundvatten Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avfallsplan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Reglementen

Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Pdf, 320 kB.

Reglemente för byggnadsnämnden Pdf, 543.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för fastighetsnämnden Pdf, 542.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för förskolenämnden Pdf, 319.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för grundskolenämnden Pdf, 229.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för individ- och familjenämnden Pdf, 230.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 629.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kulturnämnden Pdf, 324.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för miljö- och konsumentnämnden Pdf, 328.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 228.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggande Pdf, 325.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Skultuna kommundelsnämnd Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för tekniska nämnden Pdf, 521.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för utbildningsnämnden Pdf, 320.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för valnämnden Pdf, 181.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Västerås stads revisorer Pdf, 253.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för äldrenämnden Pdf, 324.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för överförmyndarnämnden Pdf, 315.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Riktlinje för barn- och elevtransport förskola - förskolenämnden Pdf, 346.9 kB.

Riktlinje för skolskjuts grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola) - grundskolenämnden Pdf, 380.9 kB.

Riktlinje för elevresor gymnasieskola och skolskjuts anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) - utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 119.5 kB.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 934.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - äldrenämnden Pdf, 438.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för äldre Pdf, 436.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS - nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 758.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för ersättning till kontrakterade jourfamiljer Pdf, 214.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för familjehemsersättning - individ- och familjenämnden Pdf, 175.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag - äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 256.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljökrav för fordonstvättar - riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden Pdf, 95.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för mobila farthinder Pdf, 669.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 571.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 254.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för handläggning av avloppsärenden Pdf, 141.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för röstmottagning - valnämnden Pdf, 277.2 kB.

Riktlinje för flaggning inom Västerås stad Pdf, 288.1 kB.

Riktlinjer för markanvisning Pdf, 1000.9 kB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 1002.4 kB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Mälarporten Pdf, 968.1 kB.

Riktlinjer för avyttrande av befintliga fastigheter och byggnader Pdf, 246.9 kB.