Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige fattar beslut om. Det kallas kommunens författningssamling och dit hör till exempel vilka arbetsordningar, bidragsregler och taxor som gäller i Västerås. Här hittar du Västerås stads författningssamling.

Kommunala policyer, planer och program

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsen

Arbetsordningar

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 307.8 kB.

Arbetsordning för byggnadsnämndens arbetsutskott Pdf, 632.1 kB.

Arbetsordning för individ- och familjenämndens arbetsutskott Pdf, 74.5 kB.

Arbetsordning för kulturnämndens arbetsutskott Pdf, 98 kB.

Arbetsordning för nämnden för idrott och friluftslivs arbetsutskott Pdf, 202.2 kB.

Arbetsordning för nämnden för personer med funktionsnedsättnings arbetsutskott 2018-2022 Pdf, 132.3 kB.

Arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott Pdf, 242.5 kB.

Arbetsordning för äldrenämndens arbetsutskott Pdf, 23.7 kB.

Arbetsordning för förskolenämndens beredningsutskott Pdf, 201.1 kB.

Arbetsordning för grundskolenämndens beredningsutskott Pdf, 61.2 kB.

Arbetsordning för utbildningsnämndens beredningsutskott Pdf, 129.2 kB.

Arbetsordning för fastighetsnämndens fastighetsdelegation Pdf, 118.6 kB.

Avgifter och taxor

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Avgifter för bad, idrott, båtplatser, skollokaler med mera Pdf, 733.4 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen Pdf, 191.9 kB.

Taxa för verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 101.2 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter Pdf, 142.2 kB.

Avgift vid upplåtelse av offentlig plats Pdf, 411.6 kB.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Pdf, 1.2 MB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 685.8 kB.

Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Pdf, 102.9 kB.

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen Pdf, 675.2 kB.

Taxa för uppdragsverksamhet - miljö- och konsumentnämnden Pdf, 97.3 kB.

Taxa för grävning och återställning i allmän platsmark Pdf, 117.2 kB.

Taxa för allmänna handlingar Pdf, 111.7 kB.

Taxa för Västerås stads offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen Pdf, 143.9 kB.

Taxa för renhållning 2019 Pdf, 743 kB.

Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer Pdf, 100.8 kB.

Taxa för kontroll enligt marknadskontrollförordningen Pdf, 152.7 kB.

Taxor i färdtjänst Word, 14.4 kB.

Taxor i kollektivtrafiken

Föreskrifter inom arkivvården

Riktlinje för hantering av arkiv inom Västerås stad Pdf, 66.4 kB.

Informationshanteringsplaner

Västerås stad - Stadsgemensam informationshanteringsplan Pdf, 1.4 MB.

Arbetsmarknadsnämnden Pdf, 1 MB.

Byggnadsnämnden Pdf, 643.5 kB.

Fastighetsnämnden Pdf, 1.2 MB.

Förskolenämnden Pdf, 507.3 kB.

Grundskolenämnden Pdf, 837.8 kB.

Individ- och familjenämnden Pdf, 860.5 kB.

Kommunstyrelsen Pdf, 757.2 kB.

Kulturnämnden Pdf, 561.3 kB.

Miljö- och konsumentnämnden Pdf, 1.5 MB.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Pdf, 1.2 MB.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 2 MB.

Skultuna kommundelsnämnd Pdf, 1.1 MB.

Tekniska nämnden Pdf, 529.1 kB.

Utbildningsnämnden Pdf, 1.1 MB.

Valnämnden Pdf, 630 kB.

Äldrenämnden Pdf, 1.2 MB.

Överförmyndarnämnden Pdf, 334.3 kB.

Ordningsföreskrifter och andra föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (gäller från 2021-03-01) Pdf, 11.3 MB.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 48.6 kB.

Lokala ordningsföreskrifter torghandel Pdf, 119.4 kB.

Ålägganden om gångbanerenhållning med mera Pdf, 375 kB.

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Västerås hamn Pdf, 525.8 kB.

Planer

Västerås stads Biblioteksplan Pdf, 264.9 kB.

Handlingsplan för yt- och grundvatten Pdf, 2.4 MB.

Avfallsplan Pdf, 1.2 MB.

Reglementen

Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Pdf, 320 kB.

Reglemente för byggnadsnämnden Pdf, 543.4 kB.

Reglemente för fastighetsnämnden Pdf, 542.5 kB.

Reglemente för förskolenämnden Pdf, 319.8 kB.

Reglemente för grundskolenämnden Pdf, 229.7 kB.

Reglemente för individ- och familjenämnden Pdf, 230.4 kB.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 629.7 kB.

Reglemente för kulturnämnden Pdf, 324.7 kB.

Reglemente för miljö- och konsumentnämnden Pdf, 328.7 kB.

Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 228.5 kB.

Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggande Pdf, 325.5 kB.

Reglemente för Skultuna kommundelsnämnd Pdf, 1.5 MB.

Reglemente för tekniska nämnden Pdf, 521.4 kB.

Reglemente för utbildningsnämnden Pdf, 320.4 kB.

Reglemente för valnämnden Pdf, 181.6 kB.

Reglemente för Västerås stads revisorer Pdf, 299.7 kB.

Reglemente för äldrenämnden Pdf, 324.5 kB.

Reglemente för överförmyndarnämnden Pdf, 315.2 kB.

Riktlinjer

Riktlinje för barn- och elevtransport förskola - förskolenämnden Pdf, 346.9 kB.

Riktlinje för skolskjuts grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola) - grundskolenämnden Pdf, 380.9 kB.

Riktlinje för elevresor gymnasieskola och skolskjuts anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) - utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 119.5 kB.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 934.3 kB.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen - äldrenämnden Pdf, 438.2 kB.

Riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för äldre Pdf, 436.2 kB.

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS - nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 758.8 kB.

Riktlinjer för ersättning till kontrakterade jourfamiljer Pdf, 214.7 kB.

Riktlinjer för familjehemsersättning - individ- och familjenämnden Pdf, 175.2 kB.

Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag - äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning Pdf, 256.2 kB.

Miljökrav för fordonstvättar - riktlinjer för miljö- och konsumentnämnden Pdf, 95.8 kB.

Riktlinjer för mobila farthinder Pdf, 669.1 kB.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 571.5 kB.

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 254.3 kB.

Riktlinjer för handläggning av avloppsärenden Pdf, 141.5 kB.

Riktlinje för röstmottagning - valnämnden Pdf, 318.8 kB.

Riktlinje för flaggning inom Västerås stad Pdf, 288.1 kB.

Riktlinjer för markanvisning Pdf, 1000.9 kB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 1002.4 kB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Mälarporten Pdf, 968.1 kB.

Riktlinjer för avyttrande av befintliga fastigheter och byggnader Pdf, 246.9 kB.