Bostadsbyggande

I en växande stad som Västerås är det viktigt att hålla tempot uppe i planering och byggande. Stadens mål för bostadsförsörjning ska bidra till ett bostadsbyggande i balans och att de områden som byggs är attraktiva och hållbara i ett långsiktigt perspektiv.

En växande stad

​I en växande stad är det viktigt att hålla tempot uppe i planering och byggande. Lika viktigt är det att de områden som byggs är attraktiva och hållbara i ett långsiktigt perspektiv. Västerås växer med drygt 1000 personer per år och Översiktsplan 2026 har en planeringsinriktning att Västerås kan ha 230 000 invånare år 2050.

För att staden ska nå målen för bostadsförsörjningen är ett brett samarbete nödvändigt. Det gäller både internt mellan stadens nämnder och bolag samt externt med fastighetsägare, byggherrar, näringsliv, akademi, kommuner i regionen och invånare i Västerås.

Tecknad bild på en byggkran.

Aktuellt bostadsbyggande

Det finns ett flertal områden runt om i Västerås där det redan finns planer på att bygga bostäder, där detaljplanen har vunnit laga kraft. I dessa områden kommer det att påbörjas och färdigställas byggnation inom de närmaste åren. Det finns även pågående detaljplaner för kommande bostadsprojekt.

Du kan läsa mer om kommunens planarbete via länken nedan.

Kommunens planarbete

Västerås stad har tagit fram en karttjänst som redovisar planerad, påbörjad och färdigställd bostadsbyggnation. I kartan redovisas också kommande markanvisningar, översiktsplan 2026 samt vilken som är den primära upplåtelseformen inom en stadsdel.

Karta över bostadsbyggandet i Västerås

Markanvisningar

Markanvisningar är på gång för flera olika platser runt om i Västerås.

Markanvisningar i Västerås

Mål och indikatorer för bostadsförsörjningen

För att svara upp mot visionen Västerås 2026 och Översiktsplan 2026, det vill säga att Västerås ska vara attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv, har staden tagit fram fyra mål för bostadsförsörjningen med tillhörande målsatta indikatorer.

Mål för Västerås bostadsförsörjning

  1. BOSTÄDER FÖR ALLA – Alla invånare ges förutsättningar att leva i goda bostäder.
  2. BOSTÄDER FÖR FLER – Planera för 40 000 nya bostäder till år 2050.
  3. BOSTÄDER PÅ RÄTT PLATS – Komplettera balanserat i Västerås tätort och i serviceorterna
  4. BOSTÄDER PÅ RÄTT SÄTT – Bygg hållbart och klimatsmart i samarbete med marknaden.

Utmaningar

För att klara den framtida bostadsförsörjningen står Västerås stad inför flera utmaningar, till exempel att:

  • öka tillgången på kommunal mark för att kunna styra utvecklingen av bostadsbyggandet och erbjuda marknaden fler markanvisningar.
  • säkerställa att staden har rätt resurser i alla led i bostadsbyggnadsprocessen.
  • kunna hantera osäkerhet i behov av bostäder vid flyktingströmmar.
  • tillgodose behovet av bostäder för till exempel unga och äldre som inte alltid har ekonomi att efterfråga nyproduktion.

Sammanfattningsvis

​Västerås ska vara en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. En stad där alla ska ha möjlighet att bo i bra bostäder, där bostadsdrömmar går att förverkliga och där barn och unga får en god uppväxt. En stad där god arkitektur går hand i hand med klimatsmarta lösningar och där människor får mötas.

Om du vill läsa mer om Västerås stads mål för bostadsförsörjning och hur staden ska arbeta för att nå målen kan du göra det via länkarna nedan.

Program för bostadsförsörjning 2018-2021 Pdf, 496.8 kB.

Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021 Pdf, 611.9 kB.

Flyttkedjeanalys 2022 Pdf, 945.5 kB.

Ersättning för byggande av trygghetsboenden

Kontakta oss

Helena Felldin

Bostadsstrateg

Stadsledningskontoret

021-39 24 25

helena.felldin@vasteras.se