Detaljplan för del av Västerås 3:69 och Västerås 3:12, Finnslätten, dp 1948

Detaljplanen vann laga kraft den 15 november 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att utöka verksamhetsområdet Finnslätten. I det arbetet ändras ändamålet för befintlig skogsmark till industri med inriktning för verksamhet med lager och logistik. Inom mark för industri tillåts även kontor, tekniska anläggningar och parkering. Planförslaget ska bidra till att uppfylla planprogrammet för Finnslätten (pp 37).

Vi planerar även för en ny gata genom planområdet, en ny cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar.

Flygfoto över Finnslätten med ungefärligt planområde markerat med vit streckad linje.

Flygfoto över planområdet på Finnslätten, ungefärlig planområdesgräns i vit streckad linje

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se