Visa sökformulär

Tillstånd, regler och tillsyn

Det finns många regler och tillstånd som du måste känna till om du ska driva företag. Olika typer av företag kan kräva olika typer av tillstånd. Under respektive rubrik kan du hitta mer information om vilka lagar och regler som gäller.

A-C

Grus, sten, jord, betong och tegel och annat avfall som blir över efter till exempel rivning av hus kan många gånger återanvändas som utfyllnad vid nya byggarbeten. Det kan vara vid vägbyggen, grunder för byggnader, bullervallar och mycket annat. Detta kallas för anläggningsändamål.

En fördel med att återanvända avfall är att det är ett bra sätt att hushålla med naturresurser. Men det är viktigt att avfallet är rent och sorterat och att det inte blir några nya föroreningar när avfallet används.

Du kan behöva anmäla

Om du tänker använda avfall för anläggningsändamål kan du behöva anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad, ibland också till myndigheten länsstyrelsen. 
Myndigheterna vill veta om det finns risk att mark och vatten kan bli förorenade av avfallet, därför kan du behöva anmäla. Det är inte alltid lätt att veta i förväg om det finns risk för att sprida föroreningar, det är många saker som kan påverka. Men du kan alltid ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du har några frågor, eller vill ha råd.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Anmäl användning av avfall för anläggningsändamål Word, 58 kB.

Mellanlagring av avfall

Har du mer än 10 ton avfall eller schaktmassor som du vill mellanlagra? I så fall ska du enligt lag anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle.

Ska avfallet användas för bygg- eller anläggningsändamål får högst 30 000 ton lagras vid varje enskilt tillfälle. Lagring av avfall får ske under högst ett år innan det bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas (kod 90.40)

Anmäl mellanlagring av avfall Word, 804.5 kB.

På bilden ser du avfall efter byggarbeten som till exempel grus, betong och tegel.

Ny rapportering av farligt avfall

En utökad antecknings- och rapporteringsskyldighet började gälla 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Rapportering av uppgifter om det farliga avfallet ska göras till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Nya sätt att rapportera farligt avfall, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn ska bekostas av företagen och därför ska du som omfattas av miljö- och konsumentnämndens tillsyn betala en avgift. Avgiften styrs av en timavgift som kommunfullmäktige beslutar om. Från 2022 är timavgiften 1 180 kronor för miljötillsyn och 1 280 kronor för livsmedelskontroll. Att timavgiften är olika beror på att det ingår olika saker i tillsynen. Avgifterna får vara högst så stora att de täcker nämndens kostnad för sitt arbete.

Tillsyn är ett brett begrepp. I avgiften ingår mer än den tid som inspektören besöker verksamheten, till exempel förarbete, restid, efterarbete, utformning av beslut, kontakt med verksamhetsutövare och andra myndigheter. Delar av arbetet, information och rådgivning, finansieras även med skattemedel.

Avgifter för livsmedelskontroll

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 1 280 kronor. När du kommit igång gör vi ett besök där du får berätta vad du gör i din livsmedelsverksamhet och hur många kunder du har. Uppgifterna avgör hur ofta vi kommer att kontrollera din verksamhet och hur stor din årliga avgift blir. Om verksamheten har brister vid en kontroll får du betala extra för uppföljning av bristerna.

Avgifter och riskklassning för livsmedelskontroll Pdf, 269.7 kB.

Taxa för livsmedelskontroll Pdf, 155.9 kB.

OBS: Ny modell för omklassning av livsmedelsverksamheter 2024

Livsmedelsverket har beslutat om en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen gäller från 2024 och innebär att alla som har en registrerad livsmedelsverksamhet får en förändrad riskklass.

Den nya modellen ger en kontrollfrekvens per 5 år, som då säger hur ofta en verksamhet ska kontrolleras på fem år. Det som styr omfattningen av kontrollen är hur stor och komplex verksamheten är, samt om verksamheten omfattas av speciallagstiftning.

I samband med att den nya modellen lanseras går livsmedelskontrollen över till efterhandsdebitering. Det betyder att kontrollavgifterna tas ut efter genomförda kontroller i stället för samlat i början av året.

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

Du som har en verksamhet som omfattas av regelbunden tillsyn enligt miljöbalken ska betala en fast årsavgift. När du startar din verksamhet får du ett beslut om klassning av verksamheten och hur många timmar tillsyn som du ska betala för.
Exempel på verksamheter som ska betala fast årlig avgift är industrier, fordonstvättar, verkstäder samt förskolor, skolor, gymnasier, solarier, fastighetsägare med mer än 100 lägenheter, vårdboenden med fler än 10 boenden, större idrottsanläggningar, tatuerare och andra skärande/stickande verksamheter.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 626.3 kB.

Avgifter för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen

Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. Detta gäller all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, som torghandel, eller på internet. Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd. Avgifterna framkommer av taxan:

Taxa för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen Pdf, 138.6 kB.

Avgifter för tillsyn om handel med vissa receptfria läkemedel

Miljö- och konsumentnämnden tar ut en årlig avgift för tillsynen av handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxa för receptfria läkemedel Pdf, 98.9 kB.

Tillsyn med timavgift

Har du inte fått ett beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken får du betala per timme för tillsynen. Efter vårt tillsynsbesök får du ett beslut på hur mycket du ska betala. Det här gäller bland annat för dig som har en miljöfarlig verksamhet som klassas som U-verksamhet, till exempel butiker som säljer kemiska produkter.

Handläggningsavgifter för enskilt avlopp, installation av värmepump och köldmediarapportering

När du ansöker om tillstånd att inrätta enskilt avlopp eller installera en värmepump får du betala en fast avgift. Avgifter för avloppshandläggning finns att läsa i Frågor och svar om enskilda avlopp Pdf, 901 kB.. Avgift för tillstånd av värmepump är 2 360 kronor för en anläggning på 1-100 kW. För handläggning av en köldmedierapport betalar du en timavgift på 1 180 kronor och totalbeloppet beror på handläggningstiden. Behöver vi komplettera uppgifter som saknas i rapporten får du betala för den extra arbetstiden.

Tillsynen ska vara avgiftsfinansierad

Miljö- och konsumentnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  Myndighetens kostnader för tillsynen ska bekostas av den som driver en verksamhet. Avgifterna ger förutsättningar för att det finns tillräckligt med resurser för tillsynen men får inte ge något överskott. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om taxor inom miljö- och konsumentnämndens tillsyn.  

 

Alla, nästan, gillar att bada. Som företagare kan du välja mellan en massa olika saker att göra som alla har bad i bassäng i någon form gemensamt. Men håll koll på reglerna. Om du i ditt företag kommer att arbeta med bassängbad finns det flera olika bestämmelser du måste följa. Och bassängbad kan vara väldigt många saker, här är några exempel:

 • Bubbelpool
 • Bassäng
 • Plaskdamm
 • Vattenrutschbana
 • Floating
 • Badtunna
 • Träkar
 • Terapeutiskt bad

Enligt miljöbalken är det anmälningsplikt för alla typer av bassänger som är tillgängliga för allmänheten eller används av många människor. Därför måste du alltid skicka in en skriftlig anmälan till Västerås stad om vilken verksamhet du tänker hålla på med. Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast sex veckor innan du börjar använda lokalen eller anläggningen.

Anmäl om du ska driva bassängbad och andra liknande anläggningar Word, 63.6 kB.

Kontakta gärna miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du planerar att starta någon form av verksamhet med bassänger så får du information om vilka regler som gäller.

Du kan också läsa mer om bassängbad på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Bassängbad – hälsorisker, regler och skötsel, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Vägledning om bassängbad, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du använder brandfarliga eller explosiva varor i ditt företag måste du ha tillstånd från den kommun där du ska använda varorna. I Västerås stad är det Räddningstjänsten Mälardalen som sköter tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Det är viktigt att brandfarliga och explosiva varor hanteras på ett säkert sätt och enligt de lagar som gäller. Tänk på att fylla i alla nödvändiga uppgifter i ansökan om tillståndet. Då blir det lättare att fatta beslut om tillståndet. Ta gärna kontakt med eRäddningstjänsten Mälardalen innan du söker tillstånd.

Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, Räddningstjänsten Mälardalen Länk till annan webbplats.

Regler om cisterner

För mer information om vilka regler som gäller för cisterner och hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde, se rubriken Cisterner.

Pall med flera behållare med brandfarligt innehåll

Brandskyddsbeskrivning är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när det gäller nybyggnad eller ombyggnad av flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler och liknande.

Det här ska beskrivningen redovisa

Vad en beskrivning ska innehålla beror på vilken typ av byggnad det är och hur den ska användas. Listan nedan är några av de punkter som bör ingå.

 • Inledning.
  Information om vem som skapat beskrivningen och på vems uppdrag.
 • Byggnadsbeskrivning.
  Antal våningar, byggnadsarea och bruttoarea.
 • Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar.
  Byggnadsklass, brandteknisk klass för brandvägg.
 • Branddetektering.
  Brandlarm med mera.
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
  Brandcellsindelning ska visas på planritningen, liksom avstånd till närmaste huvudbyggnad och till närmaste komplementbyggnad.
 • Möjlighet till utrymning vid brand.
  På planritningar ska utrymningsvägar visas och antalet utrymningsvägar i varje plan.

Det är myndigheten för brandskydd i Västerås som ansvarar för kontroll och tillsyn av att brandskyddet följs.

Information om brandskydd, Boverket Länk till annan webbplats.

Bygglovsåtgärder för företag och föreningar

Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och livskvalitet. Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Det finns särskilda regler och bestämmelser om buller, till exempel i miljöbalken. Lagen säger bland annat att den som orsakar buller har ansvaret att begränsa det så att det inte stör eller utsätter boende för skadliga ljudnivåer.

Utredning av buller

Du som verksamhetsutövare är skyldig att utreda de bullerstörningar som din verksamhet orsakar och att genomföra åtgärder på egen bekostnad för att sänka bullernivåerna.

Folkhälsomyndigheten har samlat vägledningar och riktvärden för buller.

Buller och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Buller från byggarbetsplatser

För dig som är byggherre eller på annat sätt är ansvarig för en byggarbetsplats har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samlat nyttig information med råd och tips på vad du bör tänka på.

Buller från byggarbetsplatser Pdf, 708.5 kB.

På bilden ser du avfall efter byggarbeten som till exempel grus, betong och tegel.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om buller finns mer information att hitta på boverkets webbplats.

Olika typer av buller, Boverket Länk till annan webbplats.

Alla cisterner som rymmer mer än 1 m3 med tillhörande rörledningar ska kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark. Det finns många olika slags cisterner. Det kan vara cisterner inom industri, för tankning av drivmedel eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus.

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Gamla cisterner kan vara i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter.

Nyinstallation samt kontroll

Om du ska installera en cistern som rymmer mer än en 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja eller markförlagda rörledningar, ska du informera miljö- och konsumentnämnden skriftligen. Informationen ska lämnas minst fyra veckor innan installationen. Om du installerar en cistern utan att ha anmält det är miljö- och konsumentnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Särskilda krav gäller inom vattenskyddsområden. Där är volymgränserna lägre. Kraven finns i NFS 2021:10 skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Information om installation av cistern Word, 819.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Räddningstjänsten Mälardalen. I vissa fall krävs det även bygglov.

Blanketter: dispenser och tillstånd - Räddningstjänsten Mälardalen (rtmd.se) Länk till annan webbplats.

Cisternen ska sedan kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år av ackrediterat kontrollföretag. Kontroller av cisternen ska göras enligt MSBFS 2018. Kontroller av sekundära skydd (vattenskyddsområden) ska göras enligt NFS 2021:10.

Kontrollrapporter ska hållas tillgängliga hos cisterninnehavaren.

Förvaring

Cisterner ska förvaras invallade om det finns uppenbar risk att grund–, yt–, spill– eller dagvatten förorenas. Det gäller speciellt de cisterner som står uppställda i närheten av dagvattenbrunnar, spillvattenbrunnar, vattentäkter, ytvatten som sjöar, åar, diken etc. Det finns speciella regler för vattenskyddsområden. Där risk för påkörning finns ska även påkörningsskydd finnas. Det här gäller för invallade cisterner:

 • En invallning ska rymma den största cisternens volym + 10 procent av den totala volymen av cisternerna inom invallningen.
 • Invallningen ska vara försedd med tak, eller annan anordning som förhindrar regnvatten att komma in i invallningen.
 • Påkörningsskydd ska finnas. 

Ta cisternen ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du informera miljö- och konsumentnämnden skriftligen. Tänk på det här när du tar en cistern ur bruk:

 • Cisternen och tillhörande ledningar ska tömmas och rengöras.
 • Se till att cisternen inte kan fyllas på av misstag.
 • Tänk på att marken runt en cistern och ledningar kan vara förorenad. Om cisternen är nergrävd är det extra viktigt att kontrollera

Det krävs ingen ackreditering för att tömma och göra rent en cistern och dess ledningar. Normalt utförs dock detta av en saneringsfirma, som utfärdar ett intyg om utförd tömning och rengöring.

Information om cistern och rörledningar som tas ur bruk Word, 811.2 kB, öppnas i nytt fönster.


D-H

Du som har jordbruk kan få hjälp av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen när det gäller frågor som rör din verksamhet, hantering av gödsel, kemikalier, avfall och döda djur.

Gödsel

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödslet som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Användning av kemikalier och bekämpningsmedel

Inom jordbruket används ett stort antal kemikalier både för maskinunderhåll och för kemisk bekämpning. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd för hantering av bekämpningsmedel.

På bilden ser du en traktor med släp som plöjer en åker.

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart underrättas.

Anmäl försäljning till kommunen

Om du ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen. Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar. Du hittar en anmälningsblankett längre ner på sidan.

Information om nya tobakslagen som gäller för alla tobaksvaror – under avsnittet Tobak

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 464.4 kB.

18 års gräns

 • Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt inne på försäljningsstället.
 • Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Regler om förpackningen

Varje förpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Reklam

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte i radio, tv eller i tidningar.

Tillsyn och avgift

Västerås stad tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare betalar sedan en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn. Från och med år 2022 är avgiften 1 770 kronor.

Tillstånd för vissa e-cigarettvätskor

Från den 1 juli 2022 måste den som säljer vätskor till e-cigaretter som är märkta med symbolen dödskalle ha tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller vätskor med höga halter nikotin. Tillståndskraven gäller alla försäljningsställen.

Länsstyrelsens e-tjänst för ansökan om tillstånd för dödskallemärkta e-vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieinspektionens information om tillståndskrav för särskilt farliga kemiska produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Information om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Försäljning behöver anmälas

Innan du får börja sälja eller servera folköl ska du göra en anmälan. Att anmäla kostar ingenting men sedan tar miljö- och konsumentnämnden ut en tillsynsavgift på 2 100 kronor per år. Om din verksamhet förändras på något sätt är det viktigt att du meddelar detta, eftersom det kan påverka avgiften.

Anmäl försäljning av folköl Word, 82.4 kB.

Postadress:
Västerås stad
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
721 87 Västerås

e-post: mhf@vasteras.se

Regler vid försäljning och servering av folköl

 • Du får inte sälja folköl till personer som är under 18 år.
 • Du får inte sälja folköl till personer som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Du är skyldig att själv kontrollera att försäljningen av folköl följer bestämmelserna i alkohollagen. Det kallas egenkontroll.

Om egenkontroll

För att visa att du följer bestämmelserna ska du fylla i ett egenkontrollprogram. Dokumentet ska bifogas när du anmäler din verksamhet. Du ska också kunna visa upp egenkontrollprogrammet vid tillsyn. Egenkontrollprogrammet fungerar som ett stöd för dig och din personal så att ni kan känna er trygga i att ni följer reglerna.

Om att sälja folköl i butik

 • Din butik ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos miljö-och hälsoskyddsförvaltningen.
 • Det måste finnas ett brett utbud av matvaror till försäljning. Exempel: mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver och djupfrysta matvaror. Som matvaror räknas också pizzor, piroger, smörgåsar och hämtmat. Det är inte tillräckligt att bara sälja glass, godis, chips, kaffe och kakor.
 • Det ska finnas en dekal i butiken som anger åldersgränsen vid försäljning av folköl. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker. Vi rekommenderar också att du har en dekal på ytterdörren och en där folköl är placerad i butiken. Om du behöver dekaler till din butik kan du kontakta mhf@vasteras.se.
 • Om du vill servera folköl i samband med försäljning av maträtter ska du också kunna erbjuda lättdrycker såsom lättöl, läsk och vatten.

Kom ihåg att avanmäla

Om du avslutar eller säljer din verksamhet ska du meddela mhf@vasteras.se

Checklista

Visste du att det finns en checklista för andra tillstånd du behöver söka när du startar ett gatukök, café eller restaurang. Genom att använda checklistan får du en bra överblick över de tillstånd du behöver söka och hur du gör. Checklistan finns på en webbplats som heter verksamt.se.

Checklista för att starta restaurang, verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerås har varit och är en industristad. Marken, vatten, sediment och byggnader inom vissa delar av staden är kraftigt förorenade. De förorenade områdena är i behov av sanering. Staden satsar stort på att sanera marken och många saneringar har redan genomförts längs med Mälarens strandlinje.

Förorenade områden

Ett förorenat område har ofta uppkommit genom tidigare deponering, utsläpp, spill eller olyckshändelser och kan utgöra en risk för människa och miljö. Föroreningarna kan vara tungmetaller, oljeprodukter eller organiska miljögifter. Risken för spridning av dessa ämnen varierar för olika områden och dess markanvändning. Det är viktigt att undersöka förorenade områden för att få kunskap om vad som finns i marken. När en förorening hittas ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genast underrättas.

Länsstyrelsen har inventerat misstänkt förorenade områden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanering av förorenad mark

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Då ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Efter en lång tid med industrier i vår kommun har en del mark blivit förorenad. Föroreningen kan komma från verksamheter som lades ned för länge sedan, men kan också komma från diffusa läckage till omgivningen.

Den som upptäcker en förorening är skyldig att genast informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det är förbjudet att utföra åtgärder (avhjälpandeåtgärder) i ett område som är förorenat utan att anmäla det först.

Anmäl sanering eller schaktning inom förorenat område alternativt upplysning om upptäckt av förorening Word, 57.2 kB.

Information om hur du schaktar lagligt Pdf, 654.5 kB.

Äger du en fastighet?

Har du köpt en fastighet efter den 1 januari 1999, kan du som fastighetsägare bli ansvarig för undersökning och sanering av förorenad mark. Många markundersökningar görs i samband med fastighetsöverlåtelser, där köparen vill försäkra sig om hur föroreningssituationen på fastigheten ser ut.

Förorenad mark - syns inte men finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få driva fristående förskola och fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg behöver du först bli godkänd av förskolenämnden eller grundskolenämnden i Västerås stad. Du måste också göra en anmälan till miljö- och konsumentnämnden senast sex veckor innan planerad start.

Godkännande och tillsyn

Godkännande ska lämnas om den enskilde bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, till exempel förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler för verksamheten samt läroplanens mål och riktlinjer. Ett godkännande ska avse verksamhet vid en bestämd enhet.

Före start ska den pedagogiska verksamheten godkännas av förskolenämnden eller grundskolenämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad är den myndighet som kontrollerar att verksamheten uppfyller god kvalitet och säkerhet genom tillsyn.

Miljö

Om du funderar på att starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i lokal finns det flera regler och bestämmelser som är särskilt viktiga. Bland annat när det handlar om inomhusmiljön. Du bör därför alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad för att prata om dina planer.

I en förskola, ett fritidshem och en pedagogisk omsorg måste alla kunna vara, oavsett om man är allergiker eller om man har en funktionsnedsättning. Det är därför särskilt viktigt att tänka på saker som miljö, städning, buller, luftföroreningar, radon och annat.

Det är inte bara inomhusmiljön som är viktig. Det gäller även utemiljön. Framför allt förskolor måste ha bra ytor för lek och utomhusvistelse. Förskolan, fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen ska vara fri från störande och farlig trafik, buller och luftföroreningar.

Information om inom- och utomhusmiljö i förskola, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om inomhusmiljö, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Information om tillgänglighet, Boverket Länk till annan webbplats.

Du som redan driver förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg och planerar nya lokaler, eller förändringar av de du redan har, måste anmäla det till miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad.

Anmäl om du vill driva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Förvärvstillstånd är ett myndighetsmedgivande som lämnas av Länsstyrelsen för att få behålla ett förvärv av jordbruksfastighet enligt jordförvärvslagen.

Sök tillstånd

Du måste söka förvärvstillstånd inom tre månader från det att förvärvet gjordes. Görs inte ansökan om förvärvstillstånd eller om förvärvstillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt.

För enskilda personer krävs inte tillstånd utanför glesbygd. Inom glesbygd behövs tillstånd om det inte är släktförvärv eller om du varit bosatt i glesbygdsområde i den kommun där egendomen ligger i minst ett år.

För juridiska personer krävs alltid förvärvstillstånd i glesbygd.

På bilden syns ett äppelträd fullt med äpplen och en röd byggnad i bakgrunden.

Utanför glesbygd krävs tillstånd om en juridisk person köper av en enskild person.

Förvärv av lantbruksfastigheter, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

För dig som tänker starta någon form av yrkesmässig hygienisk verksamhet finns det en hel del regler att känna till. Exempelvis måste lokaler och utrustning passa för verksamheten. Hygienisk verksamhet är bland annat sådant som fotvård, tatuering och akupunktur.

Så här gör du

Det är viktigt att du tänker till när det gäller arbetssätt och rutiner, så att de klarar kraven på renlighet, smittorisk med mera. Du måste sedan sammanställa rutinerna i ett skriftligt så kallat egenkontrollprogram. Där ska du bland annat berätta om städning, ventilation, hygien och hantering av avfall.

Information om yrkesmässig hygienisk verksamhet, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Regler för tatueringsfärger, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Närbild på en arm som blir tatuerad.

Nya företag måste anmälas

Om du ska starta ett företag som innehåller skärande/stickande hygienisk behandling måste du alltid anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inom Västerås stad innan du startar din verksamhet.

Lokal för hygienisk verksamhet

En lokal för hygienisk verksamhet bör inte användas till något annat än den verksamhet som den är till för. Lokalen bör exempelvis inte användas som bostad eller för omfattande försäljning.

Här är de krav som gäller för lokalerna:

 • Separat diskbänk med vask för rengöring av redskap ska finnas i lokalen.
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar ska finnas i behandlingslokalen.
 • Steriliseringsutrustning som ska kontrolleras regelbundet.
 • Golv, väggar, tak och annan inredning ska utformas så att de lätt kan rengöras.
 • Inga textilmattor på golv.
 • Toalett med tvättställ till kunder och personal
 • Städutrymme med vask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt vatten.

Ventilation

 • Städutrymmet ska ha välfungerande ventilation.
 • Ventilationen i behandlingslokalen ska ha ett luftflöde på minst sju liter per sekund och person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen.

Anmäl verksamhet där allmänheten erbjuds behandling som innebär risk för blodsmitta Pdf, 67.6 kB.

K-M

Det finns köldmedier som innehåller miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Glöm inte att skicka in din årsrapport för köldmedia senast den 31 mars för föregående års förbrukning av köldmedier till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Använd tjänsten för rapportering av köldmedia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Vad är köldmedia?

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. En del köldmedier är starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser (F-gaser). En stark växthusgas bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Ett av våra största miljöhot är ökningen av växthusgaser.

EU och Sverige har infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar som innehåller F-gaser.

På bilden syns en vägg fylld med olika typer av fläktar.

Om du är operatör (ägare) av en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Rapportering

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör. Senast den 31 mars varje år ska du som ansvarar för en anläggning skicka in årsrapporten för köldmedia för föregående år. Den som är ansvarig ägare av en fastighet eller anläggning den 31 mars ansvarar för inrapporteringen, även om du är ny ägare av en fastighet. Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Observera att det är endast certifierade företag som får göra kontrollerna. Företagen ska vara certifierade av Incert.

Incert – person- och företagscertifiering Länk till annan webbplats.

Regler för läckagekontroll

Inrapporteringen av köldmedia ska göras enligt förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Bestämmelser om köldmedia finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och reglerar till exempel krav på kontrollintervall. Det är operatören som ansvarar för att underteckna och skicka in årsrapporten till tillsynsmyndigheten i tid. Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet i Västerås.

Nedan följer en liten sammanfattning om vad som gäller:

 • Krav på läckagekontroll har alla aggregat med 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter)
 • Stationära anläggningar som någon gång under året har haft en sammanlagd fyllnadsmängd motsvarande 14 ton CO2e eller mer ska skicka in en årsrapport till kommunen
 • Mobila anläggningar som någon gång under året haft en sammanlagd fyllnadsmängd motsvarande 14 ton CO2e eller mer ska skicka in en årsrapport till kommunen  

För att veta hur mycket koldioxidekvivalenter (CO2e) din anläggning (fastighet) har kontakta en certifierad kylfirma.

Mängden koldioxidekvivalenter                                Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer                                                    1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer                                                  1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer                                                1 gång per 3 månader

Det här ska årsrapporten innehålla

Årsrapporten ska redovisa resultatet av läckagemätningen. Rapporten ska också innehålla uppgifter om kylanläggningen, om någon del av utrustningen har skrotats eller byggts om. Har du installerat några nya delar måste det också finnas med i rapporten.

Här följer fler delar som måste vara med:

 • Operatörens, det vill säga företagarens eller ägarens, organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 • Adress och fastighetsbeteckning där kylanläggningen finns
 • En förteckning över utrustningen
 • Den totala mängden köldmedier i anläggningen
 • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage
 • Den totala mängden omhändertagna köldmedier
 • Resultatet av utförda kontroller
 • Datum för utförda kontroller
 • Namn och kontaktuppgifter på den certifierade kylentreprenören som gjort kontrollen.

Du som är operatör (ägare) ska underteckna rapporten och registrera den med hjälp av tjänsten för rapportering av köldmedia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skicka den till mhf@vasteras.se. Vill du posta rapporten är adressen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.

För att underlätta vår hantering ber vi dig att hålla isär rapporterna om du ska skicka in flera samtidigt. Skicka därför in en egen fil för varje rapport.

För handläggning av köldmedierapport faktureras 1 180 kronor/timme.

Vanliga brister vi ser i rapporter:

 • Fel fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer, verksamhetsutövare.
 • Saknad fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer.
 • Kylföretaget felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
 • Kylföretagets organisationsnummer felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
 • Felaktigt angiven adress - bolags säte där inga aggregat finns.

Förbjudna köldmedier

Från den 1 januari 2020 får det inte ske nyinstallation av kylar eller frysar som innehåller köldmedium som har ett GWP över 2500 (t ex R404A eller R507A). Det blir även förbjudet att fylla på kyl och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens koldioxidekvivalenter (CO2e) överstiger 40 ton.

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000. Exempel på F-gas med CFC är R12 och R502.
HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002. Exempel på F-gas med HCFC är R22.

Anmäla ny anläggning

Innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kontakta en certifierad kylfirma för att göra detta.

Ska du ta över en annan verksamhets köldmedia använder du blanketten nedan.

Anmäl ägarbyte av köldmedia Pdf, 95.6 kB.

Skrotning av anläggning

Information om utrustning/aggregat som har skrotats under kalenderåret ska finnas med i årsrapporten. Observera att skrotning av utrustning/aggregat endast får göras av en certifierad kylfirma. 

Avgifter

Om du inte följer kraven om kontroller, anmälan eller årsrapport kan du få betala en miljösanktionsavgift.

 • 5 000 kronor, om ingen kontroll av kylanläggningen gjorts föregående år.
 • 1 000 kronor, om du skickar in årsrapporten för sent.
 • 5 000 kronor, om du inte i förväg underrättar att du ska installera eller konvertera en utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
 • 5 000 kronor, om du inte låter göra installationskontroll av ett nytt aggregat.
 • 2 000 kronor, om du inte för register över åtgärder på aggregat.
 • 10 000 kronor, om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service med mera på en anläggning.

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller även om du vill ändra eller upphöra med din verksamhet. Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer av livsmedel.

Ny modell för omklassning av livsmedelsverksamheter

Livsmedelsverket har beslutat om en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen gäller från 2024 och innebär att alla som har en registrerad livsmedelsverksamhet får en förändrad riskklass.

Den nya modellen ger en kontrollfrekvens per 5 år, som då säger hur ofta en verksamhet ska kontrolleras på fem år. Det som styr omfattningen av kontrollen är hur stor och komplex verksamheten är, samt om verksamheten omfattas av speciallagstiftning.

I samband med att den nya modellen lanseras går livsmedelskontrollen över till efterhandsdebitering. Det betyder att kontrollavgifterna tas ut efter genomförda kontroller i stället för samlat i början av året.

Som tidigare kan brister i verksamheter ge upphov till extra kontroller som inte ingår i verksamhetens normala kontrollfrekvens. Denna typ av kontroll debiteras separat och i efterhand. Till skillnad från tidigare har livsmedelskontrollens möjlighet att följa upp brister inom normal kontroll minskat. Det betyder att brister som tidigare följdes upp i samband med en normal kontroll nu kan behöva följas upp med extra kontroller.

Lämna uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet inför omklassning

Intresserad av hur ofta din verksamhet i Västerås kommer få kontroll? Du kan få reda på din preliminära kontrollfrekvens genom att använda e-tjänsten för omklassning. Genom att skicka in uppgifter via e-tjänsten ger du miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett bra underlag för att klassa din verksamhet.

E-tjänst för att lämna uppgifter inför omklassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på om du vill starta eller ta över en livsmedelsverksamhet

 • Om du ska starta eller ta över en verksamhet som ska servera eller sälja matvaror direkt till konsumenter behöver du registrera din verksamhet hos miljö- hälsoskyddsförvaltningen.
 • Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla bryter du mot lagen. Det gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.
 • Om du startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos oss kan du få betala en avgift som motsvarar en procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kr.
 • Tar du över en verksamhet utan att meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2500 kr.

Vad är ett brott mot livsmedelslagstiftningen?, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Enklare att starta restaurang

Det har blivit enklare för företagare att starta restaurang i Västerås. Kommunen har anslutit sig till Verksamt.se. På Verksamt.se kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, de tillstånd du behöver söka och i vilken ordning. Den personliga checklistan gör att du som blivande livsmedelsföretagare får all information samlad på ett enda ställe och kan vara trygg med att du inte missar några viktiga uppgifter eller tillstånd. Du hittar även kontaktuppgifter och länk till registrering som gör det enkelt att skicka in ansökan digitalt. Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Checklista för att starta restaurang, verksamt.se Länk till annan webbplats.

Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. På deras webbplats hittar du information för dig som ska starta, driva, utveckla eller avveckla ett företag.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Kontaktcenter, 021-39 00 00 om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras.

Registrera livsmedelsanläggning utan att gå igenom checklistan Länk till annan webbplats.

Vad händer efter registreringen?

Efter registreringen får du ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I samband med detta gör vi en bedömning av hur snabbt din verksamhet behöver kontrolleras. De flesta nystartade verksamheter besöker vi redan inom någon månad. Därefter får du ett beslut om riskklassning och årlig avgift (observera att livsmedelskontrollen kommer att börja debiteras i efterhand i samband med att den nya modellen för riskklassning lanseras 2024).

Avgiften för registrering är 1 280 kr. Det är en administrativ avgift för handläggningen av ärendet. Avgiften ska betalas oavsett om verksamheten startar eller inte. 

Avgifter för tillsyn

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Årlig avgift för livsmedelskontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens livsmedelskontroller. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapporten efter besöket. Du kan läsa mer om hur kontrollerna går till under Relaterade dokument nedan.

Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med året som verksamheten registrerats. Avgiften betalas mot faktura som vi skickar ut i början av året eller, om du startar en ny livsmedelsverksamhet, efter du fått beslut om riskklassning.

Observera att livsmedelskontrollen kommer att börja debiteras i efterhand i samband med att den nya modellen för riskklassning lanseras 2024.

På bilden sker en livsmedelskontroll på en restaurang av en kvinna i vit rock och skyddsmössa.

Foto: Pia Nordlander, BildN

Tänk på att meddela oss

Den som är registrerad som verksamhetsutövare vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift. Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar också den nya avgiften att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

Kom därför ihåg att meddela oss på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om din verksamhet ändras eller upphör. Annars kommer du få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Information på andra språk

Vi har tagit fram en broschyr på nio olika språk som beskriver hur du startar livsmedelsföretag. Förutom lätt svenska som du hittar längst ner på sidan, finns broschyren på följande språk: arabiska, dari, somaliska, tigrinska, persiska, finska, engelska,  kurdiska kurmanji och kurdiska sorani. Du kan hämta broschyren i Kontaktcenter i Stadshuset eller hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Port-Anders gata 3, ingång T3.

Egenkontroll

Du som har ett livsmedelsföretag måste själv ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla krav i lagstiftningen. 

Branschens riktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. Du hittar mer information om branschriktlinjer under Relaterade dokument längst ner på sidan.

Så här arbetar Västerås stad med livsmedelskontroller

Verksamheter som hanterar livsmedel i Västerås kontrolleras i intervall utifrån hur känsliga livsmedel och hur stor mängd livsmedel verksamheten hanterar. Syftet med kontrollerna är att bevaka att livsmedelsanläggningarna följer och uppfyller de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen. Kontrollerna utförs av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Livsmedelsverksamheter som har brister kontrolleras oftare och kan i vissa fall få flera kontrollbesök under en intervallperiod. Extra kontroller görs även när allmänheten informerar om brister i verksamheten. Det kan till exempel vara brister i hanteringen av livsmedel eller att någon blivit matförgiftad.

Vanliga metoder som används vid kontroller av livsmedelsverksamheter är revision* och inspektion*. Det förekommer även en del provtagning*. Vid kontrollerna fokuserar man ofta på vissa områden eller hanteringssteg för att på ett tidseffektivt sätt kunna utreda hur verksamheten arbetar.

Om det vid kontroll upptäcks allvarliga brister i hanteringen eller i lokalerna kan anläggningen stängas eller förbjudas att bedriva vissa delar av verksamheten. Livsmedelsanläggningens ansvariga kan också beordras åtgärda brister. Det innebär att verksamheten får en tid på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna inte är åtgärdade inom den utsatta tiden kan ansvariga tvingas stänga eller betala ett vite.

Vilka kontrollerar?

Livsmedelskontrollen i Sverige utförs huvudsakligen av tre instanser.

 • Livsmedelsverket kontrollerar större anläggningar, slakterier och utför gränskontroller.
 • Länsstyrelsen utför kontroller på foder och primärproduktion.
 • De kommunala miljö- och hälsoskyddskontoren utför kontroller på alla övriga livsmedelsanläggningar, till exempel restauranger, skolor och butiker.

*Revision

En revision innebär att kontrollen är föranmäld och att man går igenom med livsmedelsanläggningens ansvariga hur de arbetar och hur de planerar att driva verksamheten, samt hur de säkerställer att resultatet av detta blir det önskade. Vid revisioner läggs mycket fokus på förebyggande arbete. Kontrollen görs för att se om ansvariga har tänkt igenom hur de ska arbeta och om det planerade arbetssättet är lämpligt.

*Inspektion

En inspektion är nästan alltid oanmäld och innebär att verksamheten kontrolleras under drift. Det som kontrolleras är anläggningens faktiska förhållanden, till exempel vilka temperaturer det är i kylar och hur väl lokalen är städad. Det kan även förekomma frågor till personal och ansvariga om hur de arbetar. Vid inspektioner ligger fokusen mycket på det som går att se vid kontrolltillfället. Hur
de planerade arbetssättet följs och om det har gett det resultat som det skulle ge.

*Provtagning

En provtagning utförs ofta i samband med en inspektion, men kan även utföras som en helt egen kontroll. Vid en provtagning tas prover in för analys och resultatet avgör sedan om vidare åtgärder måste utföras. Vanliga exempel på provtagning kan vara mikrobiologisk provtagning av vatten eller livsmedel. I dessa fall vill man oftast veta antalet bakterier som växer i livsmedlet så att man får veta om det kan vara skadligt eller inte. Provtagning ger en ögonblicksbild av någonting specifikt och används därför oftast som ett komplement till andra kontrollmetoder.

Bekräftelse på registrering av livsmedelsverksamhet

När du skickar in din anmälan om registrering ska du få en bekräftelse på att verksamheten är registrerad senast fem arbetsdagar efter att vi har fått din anmälan.

Kontrollrapport inom 15 arbetsdagar

När vi gjort en kontroll av din verksamhet ska du få en kontrollrapport inom 15 arbetsdagar.

Om du inte har fått besked om registrering eller fått din kontrollrapport i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att använda synpunktshanteringen under rubriken Synpunkter och förslag som finns till vänster här på webbsidan, eller så ringer du Kontaktcenter på 021-39 00 00.

Miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan ge olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara utsläpp till vatten, luft, mark, bullrande eller dammande verksamhet.

Behövs tillstånd eller anmälan?

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier eller undergrupper beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli. Dessa kallas A-, B-, C- och U-anläggningar och omfattas av särskilda regler, lagar och tillstånd. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Driver du ett företag med tillståndspliktig verksamhet måste du lämna in en miljörapport varje år.

Anmäla ny verksamhet

Om du planerar att starta ett företag som ska bedriva miljöfarlig verksamhet måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, senast sex veckor innan du påbörjar verksamheten. Du behöver också anmäla om du gör en ändring i verksamheten. Om du vill starta en tillståndspliktig verksamhet kontaktar du länsstyrelsen.

Anmäl miljöfarlig verksamhet Word, 827.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Några exempel på miljöfarlig verksamhet:

 • Djurhållning
 • Tillverkning av kemikalier
 • Plasttillverkning
 • Bensinstation
 • Fordonstvätt
 • Skjutbana
 • Motorbana
 • Tvätteri
 • Mekanisk verkstad
 • Målning- och lackering
 • Ytbehandling
 • Energiproduktion
 • Mellanlagring av farligt avfall
 • Avfallsåtervinning och uppläggning av massor
 • Tillverkning av betong

Är du osäker på om din verksamhet kan vara en miljöfarlig verksamhet kan du alltid ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Förvaltningen har tagit fram en informationsfolder där du kan läsa mer om miljöfarlig verksamhet, hur du gör anmälan och vad den ska innehålla.

Information till dig som ska starta, utöka eller ändra i en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet Pdf, 396.9 kB.

För fordonstvättar finns särskilda regler, Riktlinjer för miljökrav för fordonstvättar Pdf, 95.8 kB.

Egenkontroll

Du som har ett företag som klassas som miljöfarlig verksamhet måste enligt lag göra så kallad egenkontroll. Det innebär att du ska ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla krav.

Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska göras. Men en grundregel är att egenkontrollen ska omfatta åtgärder för att undvika att människor och miljö kommer till skada. För exempelvis verksamheter som orsakar buller är det viktigt att känna till vilka riktvärden som gäller. För verksamheter som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt ska egenkontrollen vara skriftlig.

Miljöbalkens krav på egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl spridning av bekämpningsmedel

Om du ska sprida bekämpningsmedel måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Anmäl spridning av kemiska bekämpningsmedel Word, 97.5 kB.

Riktlinje för användning av kemiska bekämpningsmedel Pdf, 130.2 kB.

Information om medelstora förbränningsanläggningar

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om anläggningen.

E-tjänst för information om medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

När ska information lämnas?

Information om en ny anläggning ska lämnas innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tagits i drift efter den 20 december 2018.

För övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska information lämnas enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar vilket innebär följande:

 • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
 • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Registrerade anläggningar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har tillsyn över samtliga berörda anläggningar inom kommunen och ska offentliggöra dessa på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen publicerar de anläggningar som registreras här:

 • Region Västmanland, Centrallasarettet 1, Läkaren 31, Västerås

Naturvårdsverkets information om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Muddring är en så kallad vattenverksamhet och innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Muddring kan utföras genom att spränga, gräva eller suga upp material exempelvis i syfte att fördjupa en farled eller hamn. Muddring kan även utföras av andra skäl exempelvis för utvinning av sand och grus.

Tidigare krävdes det i allmänhet tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för sådana verksamheter eller åtgärder men nu kan en del ärenden hanteras genom en anmälan till länsstyrelsen.

Information om vattenverksamhet, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om massorna läggs upp på land och det finns risk att miljön påverkas negativt. 

På bilden syns ett muddringsverk

R-S

Sedan 2009 är det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel i butiker som inte är apotek, till exempel i matbutiker. Men för att få sälja receptfria läkemedel måste du följa vissa regler.

Anmälan och kontroll

Innan du börjar sälja läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om du gör några viktiga förändringar av försäljningen måste du också anmäla det till Läkemedelsverket. Myndigheten kan förbjuda försäljning som inte följer gällande lagar och regler.

Du måste också ha ett program för egenkontroll som beskriver hur du och din personal ska arbeta för att följa de regler som gäller. I egenkontrollprogrammet måste det finnas skriftliga instruktioner till de som ska arbeta med försäljningen.

Egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel Länk till annan webbplats.

En annan viktig sak är att du måste kunna berätta för dem som vill köpa receptfria läkemedel var de kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen. Farmaceutisk rådgivning betyder ungefär sådan rådgivning och kunskap som går att få av särskilt utbildad personal på apotek.

Du får bara sälja receptfria läkemedel till personer som är 18 år eller äldre. Och du måste ha en dekal som talar om att det är 18-årsgräns.

Nikotinläkemedel, som många använder för att sluta röka, har ett särskilt förbud mot langning till den som är under 18 år. Ska du sälja sådana läkemedel måste du också ha en skylt som talar om att det är förbjudet att langa.


Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad har hand om kontrollen lokalt av de som säljer receptfria läkemedel i Västerås. Du får betala en årlig avgift för kontrollen. Från och med år 2022 är avgiften 3 540 kronor.

Mer information om att sälja receptfria läkemedel finns hos läkemedelsverket.

Att sälja receptfria läkemedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.


På bilden syns ett glas med vatten och en karta med tabletter

Den som vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Till dig som ska ansöka om serveringstillstånd

Vi vill gärna träffa dig! Ta kontakt med oss som arbetar som handläggare på serveringstillstånd så bokar vi ett möte där vi guidar dig genom ansökningsprocessen. Innan du ansöker behöver du samla ihop ett antal dokument som du ska bifoga din ansökan. Vi har tagit fram en checklista som vi går igenom tillsammans.

Checklista som är bra att gå igenom innan du söker serveringstillstånd Pdf, 52.8 kB.

Mall för finansieringsplan och budget, som är en av de bilagor du behöver bifoga till din ansökan Word, 230 kB.

Kontakt

e-post: serveringstillstand@vasteras.se

Checklista

Visste du att det finns en checklista för andra tillstånd du behöver söka när du startar restaurangverksamhet? Genom att använda checklistan får du en bra överblick över de tillstånd du behöver söka och hur du gör. Checklistan finns på en webbplats som heter verksamt.se.

Checklista för att starta restaurang, verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök via vår e-tjänst

Ansökan kan gälla:

 • Stadigvarande serveringstillstånd
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten. Det gör vår handläggning snabbare.

Ansök om serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Så jobbar vi

Ett rikt restaurangliv är viktigt för Västerås. I kommunen jobbar vi för trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på schyssta och lika villkor. För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Alkohollagen säger att du som söker ska visa för kommunen att du är lämplig för uppgiften. Det innebär en del pappersarbete för din del. Vi som arbetar som handläggare på Serveringstillstånd guidar dig genom ansökningsprocessen.

 • Boka möte

Handläggarna på Serveringstillstånd kan visa dig vilka uppgifter och handlingar du ska lämna tillsammans med din ansökan.

 • Göra ansökan

Ansökan görs genom E-tjänst. Förbered alla bilagor. Då kan du ladda upp dem direkt så att handläggningen av ditt ärende går snabbare.

 • Andra myndigheter yttrar sig

Kommunen skickar remisser (frågor) till bolagsverket, polis, skatteverk, kronofogde, räddningstjänst med flera.

 • Göra kunskapsprov

Den som söker tillstånd får oftast göra folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

 • Utredning

Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

 • Beslut

När utredningen är klar kan kommunen fatta beslut.

 • Bifall eller avslag

Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan man få serveringstillstånd. Tillståndsbevis skrivs ut och man kan börja servera alkohol. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan man inte få serveringstillstånd. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

När behöver jag serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om dessa tre punkter är uppfyllda:

 • serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Tillställningen ska vara av privat karaktär, där kommersiella intressen saknas, till exempel en privat bröllops- eller födelsedagsfest. Detta gäller dock endast om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är registrerad som livsmedelslokal (personalmatsalar och liknande är undantaget).

Finns det olika typer av serveringstillstånd?

Ja, det gör det. Så här fungerar det:

 • Tillstånd för restaurang
  Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
 • Tillstånd för catering eller festvåning
  Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.
 • Tillfälligt serveringstillstånd
  Ett tillfälligt tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

Vad kostar det?

I Västerås stad används inte skattemedel för att finansiera verksamheten kring serveringstillstånd. Istället tas avgifter ut dels från de som söker tillstånd (ansökningsavgifter) och dels från de som redan har tillstånd (tillsynsavgifter). Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. När du har lämnat din ansökan fakturerar kommunen ansökningsavgiften.

Avgifter för serveringstillstånd Pdf, 173.7 kB.

Hur lång tid tar det?

Olika ärenden tar olika lång tid att utreda. Om du söker ett tillstånd till din restaurang kan du i normalfallet få ett beslut inom två månader efter att du lämnat in alla handlingar. Om en förening ska ha en fest för sina medlemmar (slutet sällskap) kan man i normalfallet få ett beslut inom två veckor.

Riktlinje för serveringstillstånd Pdf, 438.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför måste man ha serveringstillstånd?

Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd. Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad. Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.

Hur gör man för att ansöka?

Själva ansökan görs via en e-tjänst. För snabbare handläggning gör du klokt i att samla ihop de bilagor du behöver bifoga innan du påbörjar ansökan.

Ansök om serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse. Djur som ofta upplevs som störande kan vara kråkfåglar, duvor och måsar, insekter, getingar samt råttor och möss. Bor du i villa bör du kontakta en skadedjursbekämpningsfirma.

Anmälan om spridning av rodenticid

Anmälan om spridning av rodenticid ska göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Skicka anmälan till: mhf@vasteras.se

Det här kan du göra

 • Var försiktig med att mata fåglar med matrester eftersom det kan dra till sig råttor, möss och ohyra.
 • Håll balkonger och uteplatser fria så att fåglarna inte kan bygga bo där.
 • Rensa hängrännor.
På bilden syns två råttor som sitter på en grind.

Det är Skolinspektionen som beviljar tillstånd för att starta fristående skola. Du måste också göra en anmälan till miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad. Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Anmäl om du vill driva grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter samt huvudmannen omfattas av tillsynen. Skolinspektionens uppdrag är att påtala utvecklingsområden.

Västerås stad är alltid ytterst ansvarig för att du får den servicen du har rätt till och att kvaliteten motsvarar våra krav. Vi bedömer vilka behov som finns och utifrån det ställer vi krav på de utförare som vi har avtal med. Vår uppgift är också att löpande följa upp och utveckla verksamheten. Våra utförare ansvarar för kvaliteten på servicen både inför oss som beställare och dig som kund.

Miljö

Om du funderar på att starta grundskola eller gymnasieskola finns det flera regler och bestämmelser som är särskilt viktiga, bland annat när det handlar om inomhusmiljön. Du bör därför alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad för att prata om dina planer.

I en skola måste alla kunna vara, oavsett om man är allergiker eller om man har en funktionsnedsättning. Därför är det särskilt viktigt att tänka på miljö, städning, buller, luftföroreningar och radon.

Information om radon, Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är inte bara inomhusmiljön som är viktig. Det gäller även utemiljön. Skolan ska vara fri från störande och farlig trafik, buller och luftföroreningar.

Vägledningar och riktvärden för buller och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om inomhusmiljö, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Information om tillgänglighet, Boverket Länk till annan webbplats.

Du som redan driver skola och planerar nya lokaler, eller förändringar av de du redan har, måste anmäla det till miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad. Du måste även anmäla andra förändringar i verksamheten, till exempel ägarförhållanden eller antal elever/barn. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan planerad förändring påbörjas.

Anmäl om du vill driva grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Kommunerna ansvarar för tillsynen av solarier. För att skydda dem som väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya skärpta föreskrifter. Nu gäller 18-årsgräns på solarium.

Ska du starta eller överta ett solarium som upplåts till allmänheten måste du först anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel, träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Anmälan

Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som är tillsynsmyndighet över solarier. Anmälan ska göras senast sex veckor före start. Du anmäler din solarieverksamhet på blanketten nedan.

Anmäl om du vill driva solarium Pdf, 204.9 kB.

Skylt på ett solarie med spegelbild av himlen.

Avgifter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan samt för tillsyn. För tillsyn tas en fast avgift ut varje år. Från år 2022 är den årliga avgiften 7 080 kronor. 

18-årsgräns på solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Det ska finnas tydliga skyltar med information om åldersgränsen uppsatt i lokalen. Bestämmelserna att inte låta någon under 18 år sola kan uppfyllas antingen genom att du som erbjuder solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna. Det räcker inte med att informera om åldersgränsen genom skyltar med information om 18-årsgränsen som måste sitta synligt vid solariet. 

Det här måste din verksamhet uppfylla

Du som driver eller tänker starta en verksamhet med kosmetiska solarier är skyldig att följa strålskyddslagen (2018:396) och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5.

 • Varje solariebädd måste vara märkt med en skylt som visar att det är ett UV-typ-3-solarium.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2 (SSMFS 2012:5) ska finnas tillgängliga.
 • Det ska finnas tidur som kan ställas in så att rekommenderade soltider följs.
 • Det ska finnas automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) om det blir fel på solariets timer.
 • Ett nödstoppsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig.
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Det ska finnas automatisk avstängning efter maximalt 15 minuter på alla obemannade solarier.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch "Råd för att skydda din hälsa" ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
 • Ett exponeringsschema (från solarietillverkaren) för den specifika solariemodellen ska finnas väl synlig på eller intill varje solarium och där betalning och bokning sker.
 • Solarierna ska ha en varningstext att UV-strålning kan skada ögon och hud med mera.
 • Solariet får inte förmedla eller tillhandahålla produkter till allmänheten som är avsedda att förstärka UV-strålningens verkningar.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring av solariebäddarna ska finnas tillgängligt i varje solarieutrymme.
 • På solariet ska det finnas en skylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet. Solarierna ska ha originalrör eller stämma överens med de rör som står angivna på rörskylten eller vara märkta med en UV-kod, där X- och Y-värderna är inom det intervall som anges på rörskylten. Rör får ersättas med andra rör där X-värdet är mellan 75-10 procent av originalrörets X-värde, och Y-värdet är mellan 85-110 procent av originalrörets Y-värde. Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning.

T-Ö

Vill du sälja tobaksvaror? Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. Då måste du ansöka om tillstånd.

På bilden ser du cigaretter utan filter fotade uppifrån.

Den 1 juli 2019 började en ny Tobakslag att gälla.
Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. 

Du måste ansöka om tillstånd för all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, på torghandel, eller på internet.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 94.2 kB.

Finansieringsplan, bilaga Länk till annan webbplats.

Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel) Pdf, 94.7 kB.

Det här krävs för att få tobakstillstånd

Kommunen, Polismyndigheten och Skatteverket kommer granska både personlig och ekonomisk lämplighet. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande (PBI) i företaget kan till exempel vara en aktieägare eller en styrelseledamot. För att erhålla tobakstillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Pdf, 240.5 kB.

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för handläggning av din ansökan.

 • Tillståndsprövning för försäljning eller partihandel med tobaksvaror 10 620 kronor
 • Tillståndsprövning tillfälliga tillstånd 8 260 kronor
 • Ändringar i tillståndet som inte kräver besök på plats, till exempel ägar- eller bolagsförhållanden 8 260 kronor
 • Anmälan om mindre ändringar av tillståndet 2 360 kronor

Avgiften för tillståndsprövning ska betalas i förväg innan prövningen startar. Inbetald avgift återbetalas inte ifall tillståndet avslås.

Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn. Från och med år 2022 är avgiften 7 080 kronor om du endast säljer tobaksvaror. Om du även säljer elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare är avgiften 8 260 kronor.

Åldersgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre. Du kan få böter om du säljer tobak till någon som är under 18 år. Om brottet bedöms som särskilt svårt av domstolen kan du till och med få fängelse upp till sex månader. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg.

Ansökan om tobakstillstånd

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Word, 54.2 kB.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel) Word, 55.9 kB.

Anmälan om ändring eller upphörande

Anmäl ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 186.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) Word, 77.9 kB.

Anmäl upphörande av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 21.9 kB.

Anmäl upphörande av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel) Pdf, 20.6 kB.

Begäran om uppgifter från Skatteverket

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, sökande Pdf, 131.6 kB.

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd, PBI Pdf, 125.9 kB.

Egenkontrollprogram och finansieringsplan

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Word, 825.8 kB.

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 336.1 kB.

I Västerås finns det två torg som har torghandel, Stora Torget och Bondtorget. Mitt i centrum ligger Stora Torget. Det är ett salutorg som har torghandel sex dagar i veckan. Blommor, grönsaker och frukt hör till sådant du kan köpa eller sälja där. Om du ska sälja varor på torget ska du vara registrerad som torghandlare hos Skatteverket. 

Försäljning får ske alla helgfria dagar klockan 07.00-19.00. Från 1 juni till 31 augusti får försäljning ske helgfria dagar klockan 07.00-20.00 och på helgdagar klockan 10.00-20.00. I december får försäljning även ske på söndagar 10.00-17.00.

Bondtorget är ett annat torg i Västerås. Där finns ingen torghandel i vanlig mening. Men där är det istället ofta marknader av olika slag.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Västerås Länk till annan webbplats.

Torgen görs om

Just nu pågår förberedande arbete för att göra om och modernisera torgen.

Följ utvecklingen av de nya torgen

Sommarens alla uteserveringar bidrar till att Västerås blir en levande och attraktiv stad. Staket, bord och stolar, parasoller och markiser påverkar helhetsintrycket, men också tillgängligheten. Därför är det viktigt att du som har uteservering följer våra riktlinjer.

Så här gör du

Det är mycket att tänka på när du ska bygga en uteservering. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar.

Vår ordinarie säsong för uteserveringar är 1 april – 31 oktober. Vi har under vintern 2019/2020 haft uteserveringar på prov även under vintern och vi kommer att ha ett försöksår till 2020/2021.

Steg 1

Samla in fakta och planera

Läs igenom vilka regleringar som finns för uteservering för att veta hur den får se ut.

Riktlinjerna på denna sida gäller uteserveringar som placeras på offentlig platsmark. Sådan mark ägs ofta av Västerås stad, men även privat mark och gallerior kan räknas som offentlig plats. Kontakta oss om du är osäker vad som gäller.

Uteserveringen ska i första hand ligga i anslutning till restaurangbyggnadens fasad. Börja därför alltid med att kontakta din fastighetsägare för medgivande innan du går vidare i processen. I de fall det inte är lämpligt att placera uteserveringen intill fasaden, kan den så kallade möbleringszonen användas.

Allt från möblemang till utsmyckning ska placeras inom den tillåtna ytan för serveringen. Inget får ställas ut eller hänga ut utanför serveringsytan.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme förbi serveringen, så kallad fri passage. Vid en gångbana måste den fria passagen vara minst 1,5 meter bred. Vid en gång- och cykelbana måste den fria passagen vara minst 2 meter bred. Serveringsytan får inte täcka ledstråk för synsvaga.

För alkoholtillstånd krävs att ytan för servering är överblickbar och avgränsad med hjälp av staket eller rep. Även om du inte serverar alkohol kan en avgränsning vara bra, då den säkrar framkomlighet och tillgänglighet.

Tänk på:

 • Att materialet i avgränsningen ska vara anpassad till offentlig miljö. Ett staket i lättare utformning är att föredra. Det kan till exempel vara en genomsiktlig avgränsning i smide, metall eller lättare träkonstruktion.
 • Att avgränsningen ska vara genomsiktlig. Detta för att människor på serveringen ska kunna ta del av stadslivet utanför, och att de som passerar ska kunna ta del av den pågående restaurangaktiviteten.
 • Att om du väljer rep som avgränsning, bör repet vara av en grövre variant för att synskadade ska kunna känna det. Sätt också en bräda längst ner på staketet, en så kallad tvärslå som ska vara 10 – 35 centimeter hög. Brädan fungerar som ett ledstråk för personer med synnedsättning då de kan känna avgränsningen med teknikkäpp.
 • Att ett staket i mörk kulör skapar kontrast mot omgivningen vilket underlättar tillgängligheten för personer med synnedsättning. Vi rekommenderar en höjd på 0,9 meter för avgränsningen. En höjd över 1,0 meter kräver bygglov.
 • Att entrén till serveringen ska vara minst 1,0 meter bred.
 • Att avgränsningar som angörs i marken kräver särskilt tillstånd hos Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Detta är inte tillåtet:

 • Ett trädgårdsstaket som avgränsning är inte tillåtet.
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.

Uteserveringen ska vara en del av gatan och stadslivet, och den måste följa gatans villkor. Av den anledningen ska möbler så långt det är möjligt placeras direkt på marken. Vid stor nivåskillnad eller mycket ojämnt underlag kan ett upphöjt golv vara aktuellt. Det bör i så fall vara så lågt som möjligt.

Behövs ett upphöjt golv måste även en ramp anslutas. Rampen ska vara permanent, det vill säga fast ansluten till golvet, och 0,9–1 meter bred. Rampen ska placeras inom det upplåtna området för uteserveringen och får inte luta för mycket. Maximal lutning på rampen är 8 procent, det vill säga 1:12. Den optimala lutningen är 5 procent, det vill säga 1:20. Rampen får vara maximalt 10 meter lång. Vilplanet måste vara minst 2 meter. Kontrastmarkering och handledare ska finnas längs rampen.

För att kunna nyttja serveringen under solgassande timmar och sommarregn är det bra med parasoller och markiser. Parasoller är att föredra då de ger ett luftigare intryck och är lätta att flytta om så krävs. Markisen ska vara helt frihängande och ge en så öppen karaktär som möjligt. Endast i undantagsfall tillåts fasta tak eller pergola, vilka kräver bygglov.

Utstickande markiser och parasoller kan hindra framkomligheten och måste därför vara inom den upplåtna ytan.

Höjd vid gångbana: Det måste finnas en fri höjd på minst 2,3 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gångbanan. Vid gång- och cykelbana: Det måste finnas en fri höjd på minst 2,5 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gång- och cykelbanan.

Färgsättningen på parasoller och markiser ska vara diskret. Varumärkesreklam tillåts inte, däremot får restaurangens logga eller namn förekomma.

Vi är restriktiva med att ge tillstånd till uteserveringar på trädäck eller som en tillfällig byggnad exempelvis med tak eller som ett tält. Anledningen är att tillgängligheten försämras.

Om uteserveringen är stor kan tillstånd ges även för en bar eller serveringsdisk i uteserveringsytan. Det finns även krav för hur barer ska se ut. Barerna ska inte uppfattas som byggnader och får inte skymma och blockera siktstråk eller dominera gatorna och torgen. En lägre del av baren är att föredra för kortväxta och rullstolsburna. Ansökan för uteservering med bar ska innehålla en beskrivning på barens utseende med plan och fasadritningar.

Elinstallationer ska ske enligt gällande regler för elsäkerhet. Fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker. Kablar ska vara väl förankrade och försedda med godkända snubbelskydd.

Tillståndsinnehavaren ansvarar för daglig städning på och omkring uteserveringen. Bord och stolar ska stå i ordning, ytor till och från uteservering/serveringsdiskar/toaletter ska vara fria från hinder. Tänk på framkomligheten så att alla besökare känner sig välkomna.

Musik från uteserveringen kan vara störande för omgivningen. Det är endast tillåtet att spela bakgrundsmusik som inte överröstar samtal och inte stör närboende. Särskilda villkor för ljud och öppettider gäller. För mer information kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om du vill bygga ute­servering intill en kultur­historisk plats eller byggnad ska du alltid ta kontakt med Bygglots på Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Stora torget och Bondtorget kommer att göras om de närmaste åren. Målet är att göra dessa torg till en av citys viktigaste samlingsplatser. Här ska det finnas utrymme för många saker såsom torghandel, toaletter, cykelställ, allmänna sittplatser, tillfälliga event mm. Uteserveringarna är en viktig del av upplevelsen.

Enligt detaljplanen får marken inte får bebyggas med permanenta konstruktioner. Du kan däremot ansöka om bygglov för en konstruktion som är monterad under sommarsäsongen. Bygglovet gäller vanligtvis i fem år åt gången, men i samband med ombyggnationen av torgen kan detta komma att bli kortare än fem år. Har du ett giltigt bygglov idag och vill ändra uteserveringen väsentligt i storlek eller utseende krävs en ny bygglovsansökan.

Möblerna ska vara välkomnande för gästerna och vara anpassade till offentlig miljö. De ska vara stabila, bekväma och klara av att stå utomhus. Metall, smide och i vissa fall plast är bra material på utemöbler.

Möblerna ska vara tillgängliga för alla. Kombinera gärna möbler med och utan armstöd så att alla kan använda uteserveringen. Vissa möbler försämrar tillgängligheten. Exempel på dessa är vita möbler som kan blända personer med synnedsättning. Möbler där bänk och bord sitter ihop är inte tillgängliga för alla och passar inte heller in i stadsmiljön, liksom klumpiga möbler av trä.

Avståndet mellan bordsbenen ska vara så stort att en rullstolsburen person kan komma intill bordet. Avståndet mellan bordsbenen måste då vara minst 0,8 meter alternativt att bordsskivan sticker ut 0,6 meter på kortsidan. Höjden på borden bör vara 0,7 - 0,85 meter. Under bordet ska det inte finnas någon tvärslå eller liknande som hindrar att den rullstolsburne personen kan komma intill bordet.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme att ta sig fram till borden för personer med någon form av funktionsnedsättning. Övermöblera inte uteserveringen. Använd möbler som är lätta att flytta så att en rullstol kan placeras vid ett bord.

Bild med mått på hur ett bord ska vara anpassat för en person som sitter i rullstol.
Siffran två

Förbered dina handlingar

Det är bra om du tidigt tar kontakt med oss, för att få råd kring din uteservering. Se kontaktuppgifter nedan för olika typer av frågor:

Vårt Kontaktcenter kan hjälpa till att svara på frågor kring platsmark, bygglov, trafiksäkerhet med mera.
Ring 021-39 00 00 knappval 3.

Frågor som rör ordning och säkerhet bör du kontakta Polisen.
Besöksadress: Tillståndsgruppen, Västgötegatan 7, 722 11 Västerås eller ring 114 14.

Innan du kan skicka in din ansökan ska du förbereda följande handlingar:

 • Fyll i ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.
  Information och ansökan om polistillstånd för uteservering på allmän platsmark länk
 • Ta fram en situationsplan eller karta med måttangivelser där det klart och tydligt framgår var uteserveringen ska placeras, närmsta byggnader samt omgivning med gator och trottoarer. Rita in alla fasta föremål kring uteserveringen för att den fria passagen ska kunna bedömas. Detta kan vara till exempel träd, cykelställ, stolpar, parkmöbler med mera.
 • Gör en måttsatt planritning i skala 1:100/1:50 som visar uteserveringens utformning inklusive möblering. Även höjdmått och eventuella lutningar ska redovisas.
 • Bifoga foton, bilder eller tydliga beskrivningar av all utrustning (bord, stolar, parasoller, avgränsningar, barer och eventuell annan utrustning).
 • Ansök om bygglov för upphöjt däck, fasta tak, tält och/eller vid avgränsningar som är högre än 1 meter.
 • Ansök om schakttillstånd för parasollfundament med mera.
Siffran två

Skicka in din ansökan

Sök tillstånd senast den 15 februari för att vara säker på att din ansökan hinner behandlas. Har polismyndigheten fått din ansökan för sent kan det hända att de avvisar din ansökan. Du betalar en avgift för din ansökan, även om du får avslag. Tänk på att du måste söka nytt tillstånd inför varje år.

Vid ansökan om uteservering görs en bedömning av lägen för uteserveringen, tillgängligheten samt hur trafiksituationen ser ut. Polismyndigheten ger tillstånd att använda allmän platsmark efter att ha fått teknik- och fastighetsförvaltningens godkännande.

Siffran två

Byggstart och nedmontering

Tillstånd för uteservering kan ges mellan 1 april och 31 oktober. Uteserveringen får byggas upp tidigast en vecka före startdatum och ska vara nedmonterad en vecka efter sökt periods utgång. Efter nedmontering ska ytan för uteserveringen städas från matrester, flottfläckar och annat skräp. Om inte området städas kommer teknik- och fastighetsförvaltningen beställa städning av ytan på tillståndsinnehavarens bekostnad.

Brister i inomhus­klimatet anges ofta som skäl till hälso­problem hos de som använder bygg­nader. På senare år har det ökat. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Ordlista i samband med ventilationskontroll

Besiktningsman
Bara den som har rätt be­hörighet får göra kon­trollen.

Byggnadens ägare
Det är du som äger byggnaden som ska kon­trollera att ventila­tionen fungerar. Det ska göras i olika inter­valler. Det gäller oavsett vem som an­vänder din bygg­nad.

Bygg­nads­nämnden
Nämnden bevakar att man följer för­ordningen om OVK. Det är även hos nämnden som de in­lämnade proto­kollen registreras.

Intyg
När en kon­troll är gjord, skrivs ett särskilt in­tyg. Det är besiktnings­mannen som gör det. In­tyget ska sättas upp på väl synlig plats i bygg­naden.

Protokoll
Vid kon­trollen ska det föras proto­koll. Det ska sedan sändas till bygg­nadens ägare och till bygg­nads­nämnden.

Information om obligatorisk ventilationskontroll, Boverket Länk till annan webbplats.

Tips du kan prova för att ventilationen ska bli bättre

Beställa kontroll av din ventilation

Det är du som äger bygg­naden som ska be­ställa kont­roll av ventila­tionen. Du kan hitta certi­fierade funktionskon­trollanter på Kiwa Certifiering eller RISE Certifiering

Kiwa Certifiering, behöriga certifierade personer Länk till annan webbplats.

RISE Certifiering, behöriga certifierade personer Länk till annan webbplats.

Skicka in proto­koll om utförd besiktning

Du ska skicka in protokollen till

Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås.

Kopior på in­lämnade besikt­nings­proto­koll

För att få ut OVK-protokoll, kan du

 • skicka meddelande till kontaktcenter[a]vasteras.se eller
 • ringa till 021-39 00 00.

Så här jobbar vi

Det är bygg­nads­nämnden som be­vakar att reglerna om obligatorisk ventilations­kon­troll följs. Proto­koll efter besikt­ning av bygg­nader lämnas in till oss. Det är också här på nämnden de blir registrerade.

Reglerna om OVK står i förordningen som heter (SFS 1991:1273) BFS 2011:16 OVK 1.

Om ventilationskontroll

En viktig åtgärd för att komma till­rätta med pro­blemen är att göra ventila­tionen bättre. Brist på skötsel och under­håll har i många fall gjort att funktionen i ventilations­systemen har blivit sämre. Därför har riks­dagen tagit beslut om att obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system ska ske.

Obligatorisk funktions­kontroll av ventilations­system förkortas ofta OVK.

Ventilationsventil på tegelfasad

I Västerås är det miljö- och konsumentnämnden som ansvarar för tillsynen på verksamheter och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som utför den.

På bilden syns värmekraftverket i Västerås

Verksamhetens egenkontroll

Egenkontroll innebär att den som är ansvarig för en verksamhet måste göra sin egen kontroll så att verksamheten inte orsakar skada på människor eller miljön. Det handlar om att tänka efter före så man vet hur risker och skador förebyggs. Det innebär att du ska ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla gällande krav.  Egenkontrollen regleras i miljöbalken och i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll.

Miljötillsyn

Miljötillsyn innebär bland annat kontroll av industrier och annan miljöfarlig verksamhet i syfte att skydda vår yttre miljö mot påverkan av olika sorters föroreningar. Den är till för att se till att du som företagare följer de tillstånd och regler som gäller. 

Hälsoskyddstillsyn

Hygienisk verksamhet som tatuerare, fotvård, akupunktur, bassängbad och solarier omfattas av hälsoskyddstillsynen. Tillsynen omfattar även kontroll av inomhusmiljö; ventilation och städning på skolor och vårdboenden samt höga ljudnivåer och buller.  

Livsmedelskontroller

Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i Västerås.

Du som har ett livsmedelsföretag måste själv ha system och rutiner för att kontrollera att verksamheten är säker och uppfyller alla gällande krav. Det finns inga exakta regler för hur egenkontrollen ska göras. Men några riktlinjer kan vara att du kontrollerar och dokumenterar sådant som:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier
 • Faroanalys
Kontakt

Relaterade dokument