Alkoholservering

Den som vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Till dig som ska ansöka om serveringstillstånd

Vi vill gärna träffa dig! Ta kontakt med oss som arbetar som handläggare på serveringstillstånd så bokar vi ett möte där vi guidar dig genom ansökningsprocessen. Innan du ansöker behöver du samla ihop ett antal dokument som du ska bifoga din ansökan. Vi har tagit fram en checklista som vi går igenom tillsammans.

Västerås stads checklista Pdf, 52.8 kB.

Mall för finansieringsplan och budget, som är en av de bilagor du behöver bifoga till din ansökan Word, 230 kB.

Kontakt

Du får snabbast svar vie e-post: serveringstillstand@vasteras.se

Telefon: 021-39 00 00, knappval 9

Övriga tillstånd för restaurangverksamhet

Visste du att det finns en checklista för andra tillstånd du behöver söka när du startar restaurangverksamhet? Genom att använda verksamt.se:s checklista får du en bra överblick över de tillstånd du behöver söka och hur du gör. Checklistan finns på en webbplats som heter verksamt.se.

Checklista för att starta restaurang, verksamt.se

Ansök via vår e-tjänst

Ansökan kan gälla:

 • Stadigvarande serveringstillstånd
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan genom att ha alla nödvändiga bilagor till hands innan du går in i e-tjänsten. Det gör vår handläggning snabbare.

Ansök om serveringstillstånd

Frågor och svar

Du som söker ett serveringstillstånd ska visa att du är lämplig att inneha ett serveringstillstånd samt att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav. Bevisbördan ligger alltså hos dig som söker. Om du inte kan visa att du själv och/eller serveringsstället uppfyller alkohollagens krav ska kommunen avslå ansökan.

För att få ett serveringstillstånd ska du ha fyllt 20 år och vara lämplig att sköta alkoholservering. Därför gör kommunen en utredning om personlig och ekonomisk lämplighet hos de personer som har betydande inflytande i bolaget som ansöker om serveringstillstånd. En person med betydande inflytande kan till exempel vara en ägare, en styrelsemedlem, verkställande direktör, firmatecknare, aktieägare, finansiär eller restaurangchef.

Dessa personer granskas sedan hos:

 • Skatteverket som yttrar sig om nivå på inkomst, betalningsuppmaningar och eventuella skatteskulder.
 • Kronofogden som yttrar sig om eventuella skatteskulder.
 • Polismyndigheten som yttrar sig om serveringsställets lokalisering och inriktning samt sökandens personliga lämplighet genom kontroll i belastnings- eller misstankeregister.

Vid lämplighetsprövningen kontrollerar vi bland annat sökandens ekonomiska förutsättningar och skötsamhet. Stor vikt läggs vid ekonomisk skötsamhet, speciellt gällande skatter och avgifter till det allmänna. Uppfyller du inte dessa krav kan du nekas serveringstillstånd. Detsamma gäller om du under de senaste åren dömts för något brott. Brottslighet som bedöms särskilt allvarlig är till exempel ekonomisk brottslighet och andra brott som kan ha anknytning till en verksamhet.

En bedömning av brottets karaktär och lämplig karenstid görs i varje enskilt fall. Om brottet är av allvarlig karaktär bör en karenstid på minst tre år ha gått innan serveringstillstånd kan bli aktuellt. Även misstanke om brottslig verksamhet eller ekonomiska oegentligheter kan innebära att din ansökan om serveringstillstånd blir avslagen. Om du varit inblandad i konkurs kan du också få vänta flera år innan du anses lämplig att driva alkoholservering. En bedömning görs i det enskilda fallet.

Vi skickar också en remiss till räddningstjänsten för att kontrollera lokalens brandskydd. Vi skickar också en remiss till miljö- och hälsoskyddsinspektör som kontrollerar om närboende riskerar att störas av verksamheten samt om verksamheten är anmäld som livsmedelsverksamhet med ett varierande utbud av maträtter.

Finansiering

För att kunna beviljas stadigvarande serveringstillstånd måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten. Finansieringen ska kunna styrkas med exempelvis kopior på banklån, kontoutdrag, reverser och liknande.

I de fall alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller näringspolitisk ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt kan tillstånd vägras eller begränsas, till exempel genom begränsad serveringstid, även om övriga krav är uppfyllda.

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd. Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad. Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.

Ja, det gör det. Så här fungerar det:

 • Tillstånd för restaurang
  Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
 • Tillstånd för catering eller festvåning
  Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.
 • Tillfälligt serveringstillstånd
  Ett tillfälligt tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

I Västerås stad används inte skattemedel för att finansiera verksamheten kring serveringstillstånd. Istället tas avgifter ut dels från de som söker tillstånd (ansökningsavgifter) och dels från de som redan har tillstånd (tillsynsavgifter). Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. När du har lämnat din ansökan fakturerar kommunen ansökningsavgiften.

Avgifter för serveringstillstånd Pdf, 174.3 kB.

Själva ansökan görs via en e-tjänst. För snabbare handläggning gör du klokt i att samla ihop de bilagor du behöver bifoga innan du påbörjar ansökan.

Ansök om serveringstillstånd

Olika ärenden tar olika lång tid att utreda. Från att ansökan är komplett gäller följande handläggningstider.

 • Stadigvarande tillstånd, beslut inom 4 veckor.
 • Ändring i befintligt tillstånd, beslut inom 4 veckor.
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten, beslut inom 4 veckor.
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, beslut inom 4 veckor.
 • Vid konkursförvaltning, beslut inom 1 vecka.
 • Anmälan vid catering, beslut inom 1-2 veckor.

För att en ansökan ska bedömas som komplett ska den sökande ha lämnat in de uppgifter och handlingar som behövs för att nämnden ska kunna göra en lämplighetsprövning. Dessutom ska lokalerna vara så färdigställda att det går att bedöma att Alkohollagens krav uppfylls. Även kunskapsprov ska vara genomfört med godkänt resultat.

Riktlinje för serveringstillstånd Pdf, 439 kB.

Så jobbar vi

Ett rikt restaurangliv är viktigt för Västerås. I kommunen jobbar vi för trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på schyssta och lika villkor. För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda.

Alkohollagen säger att du som söker ska visa för kommunen att du är lämplig för uppgiften. Det innebär en del pappersarbete för din del. Handläggarna guidar dig genom ansökningsprocessen.

 • Boka möte - Handläggarna visar dig vilka uppgifter och handlingar du ska lämna tillsammans med din ansökan.

 • Göra ansökan - Ansökan görs genom E-tjänst. Förbered alla bilagor. Då kan du ladda upp dem direkt så att handläggningen av ditt ärende går snabbare.

 • Andra myndigheter yttrar sig - Kommunen skickar remisser (frågor) till Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Räddningstjänsten med flera.

 • Göra kunskapsprov - De som söker tillstånd behöver ofta göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar en tid med dig när det är dags.

 • Utredning - Kommunen granskar de handlingar du lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.

 • Beslut - När utredningen är klar kan kommunen fatta beslut.

 • Tillstånd eller avslag - Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan kommunen ge serveringstillstånd. Om du inte får tillstånd kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Kommunen lämnar information om hur du överklagar.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se