Hur fungerar en kommun?

När du har frågor om ditt boende, letar efter en bra skola till dina barn, ansöker om hemtjänst eller vill låna en bok på biblioteket så är det oftast Västerås stad du vänder dig till. Västerås stad styrs av politiker som har valts av invånarna. Här kan du läsa mer om hur det fungerar i vardagen.

Kommunens uppdrag

Vi är ungefär 11 100 personer som arbetar i Västerås stad. Alla arbetar mot ett övergripande mål: att göra Västerås till en ännu mer attraktiv ort att bo och leva i.

Stadshuset i Västerås

Fotograf: Pia Nordlander

Det krävs klok planering, bra beslut och duktiga medarbetare för att uppnå ett bra samhälle. För att vi ska få en vacker stad krävs till exempel duktiga samhällsplanerare och parkarbetare. Rent vatten och värme kräver ingenjörer av olika slag och båttrafiken behöver duktiga skeppare. Allt detta är delar i det kommunala uppdraget.

Alla Sveriges kommuner har uppgifter som de måste utföra. Sådana uppgifter är socialtjänst, skola, räddningstjänst och civil beredskap. Kommunen ansvarar också för hälso- och miljöskydd, vatten och avlopp, avfallshantering och renhållning samt plan- och byggfrågor. Västerås stad gör även en del på frivillig basis, till exempel inom kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. 

Så här fungerar en kommun

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels ha fyllt 18 år senast på valdagen samt uppfylla något av villkoren att man är:

 • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island och har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen.

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Så här kan du påverka

Politikerna

Kommunerna styrs genom de politiker som valts av medborgarna och skapar tillsammans det som kallas kommunfullmäktige. Utöver det finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelsen, i olika nämnder och utskott. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige har i uppgift att:

 • Ta beslut om kommunens mål och inriktning, verksamhet och ekonomi. Till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service
 • Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer
 • Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna
 • Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet

Kommunfullmäktige kan liknas vid Västerås "riksdag" och har 61 ledamöter, så kallade mandat, som tilldelas efter allmänna val vart fjärde år (då utses också 34 ersättare). Mandaten fördelas baserat på väljarnas röster. Kommunfullmäktige sammanträder varje månad, med undantag för sommaruppehåll.

I valet den 11 september 2022 beslutade västeråsarna hur många mandat i kommunfullmäktige varje parti får under de kommande fyra åren. De 61 mandaten fördelade sig så här:


Partier i kommunfullmäktigeMandatfördelning efter valet år 2022Förändring jämfört med valet år 2018Socialdemokraterna (S)19 mandat+1 mandatVänsterpartiet (V)5 mandatoförändratCenterpartiet (C)4 mandatoförändratKristdemokraterna (KD)3 mandatoförändratModeraterna (M)15 mandat+1 mandatSverigedemokraterna (SD)9 mandat+1 mandatLiberalerna (L)4 mandat-3 mandatMiljöpartiet (MP)2 mandatoförändrat


Under nuvarande mandatperiod, mellan åren 2022-2026 är följande partier i majoritet:

 • Socialdemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Centerpartiet
 • Kristdemokraterna

Oppositionspartierna under nuvarande mandatperiod är:

 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Liberalerna
 • Miljöpartiet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande direktör eller kommunens regering. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som kommunfullmäktige uppställt.

Kommunstyrelsen har i uppgift att:

 • Leda och samordna allt arbete inom kommunen
 • Ansvara för kommunens ekonomi

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter. Dessa ska, så långt som möjligt, återspegla mandatfördelningen i fullmäktige. Kommunstyrelsen sammanträder cirka 20 gånger per år, vilket är varannan vecka. Mötet har alltid en öppen del där allmänheten är välkommen.

Idag består kommunstyrelsen av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som kommunalråd och Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna som oppositionsråd[SMP1] . Tillsammans skapar de Kommunstyrelsen. Dessa arbetar heltid som politiker.

Västerås stads kommunstyrelse

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter (politiker) och ersättare till nämnderna. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är byggnadsnämnd socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. Den enda nämnd som är obligatorisk är Kommunstyrelsen. Alla frågor som kommer till fullmäktige har redan tagits upp och beretts i en nämnd. Nämnderna fattar beslut inom sina respektive verksamhetsområden, vilka är fastställda av fullmäktige.

Nämnderna har i uppgift att:

 • Ansvara för den löpande verksamheten inom kommunen
 • Förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
 • Genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige.

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Västerås stads nämnder

Förvaltningar

En förvaltning består av tjänstemän (anställd personal) som har till uppgift att genomföra nämndens beslut i praktiken. Tjänstemännen ska också ge politikerna underlag inför de beslut som nämnden eller styrelsen ska fatta. Men det handlar bland annat om att förverkliga de mål som satts upp i kommunfullmäktige. Vissa av nämndernas uppgifter är lagstadgade genom till exempel skollagen, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. Varje förvaltning är knuten till en eller flera nämnder eller styrelser.

Några exempel på förvaltningar är Stadsbyggnadsförvaltningen och Individ och familjeförvaltningen.

Västerås stads förvaltningar

Även kommunens politiker behöver stöd

Det är inte lätt att hålla koll på alla detaljer och synvinklar som stadens invånare har, och därför pratar politiker aktivt med specialistgrupper inom olika områden för att få stöd i viktiga beslut.

Bolag och kommunalförbund

Kommunfullmäktige beslutar vilka bolag och kommunförbund som ska finnas och väljer styrelseledamöter. Anledningarna till att kommunfullmäktige valt att bilda bolag och kommunförbund är helt beroende vilket ändamål verksamheten har och kan bland annat bero på följande:

 • Lagstiftning. Exempel på lagstiftning som ”tvingar” kommuner att bilda bolag är Lag om kommunägda allmännyttiga bostadsbolag och Ellagen
 • Finansiering från andra än skattekollektivet. Verksamheter som erhåller ersättning av andra än skattekollektivet, exempelvis vatten & avlopp, renhållning, fjärrvärme, elnät med mera
 • Konkurrensutsatt verksamhet. En kommunal verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad kan behöva skiljas från övrig skattefinansierad verksamhet för att inte hämma eller snedvrida marknaden.
 • Samverkan. Aktiebolagsformen är en verksamhetsform som passar för samverkan mellan kommuner.
 • Finansiering. Investeringstung verksamhet som inledningsvis går med underskott är lämplig att bedriva i aktiebolagsform. Syftet är att lyfta ur denna verksamhet ur kommunens ekonomi för att kunna hantera underskott. Avsikten är att investeringarna över tiden ska gå med överskott.

Västerås bolag och kommunalförbund

Rådgivande organ

Västerås stad vill ha ett aktivt samarbete med alla invånare. Därför pågår ett ständigt arbete med frågor som är grundläggande för de mänskliga rättigheterna. Kommunstyrelsen samarbetar därför med olika rådgivande grupper. Rådet ska vara ett forum för information och kunskapsspridning där gruppens synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen och de olika grupperna av rådgivande organ träffas varje år och kommer överens om en verksamhetsplan med de mest prioriterade frågorna för varje grupp.

Föreningar

Västerås stad arbetar aktivt med en lokal överenskommelse som kallas ”LÖK:en”, som står för Västerås lokala överenskommelse mellan Västerås stad och civilsamhället. Civilsamhället representerar invånarna och består av flera lokala föreningar. Genom detta samarbete kan politiken och verksamheterna inom Västerås stad få råd i frågor där staden vill ha synpunkter från invånarna.

Västerås stads föreningsregister

Ungdomspolitik

Varje politiskt parti har ett ungdomsförbund där personer under 18 år kan engagera sig politiskt. Genom ungdomsförbunden kan politikerna få stöd kring frågor som berör barn och ungdomar ur deras eget perspektiv.

Så fördelas skattepengarna

Alla som bor i Västerås och som har någon form av inkomst betalar kommunalskatt till Västerås stad. Skatten är kommunens största inkomstkälla och står för ungefär 70 procent av kommunens totala inkomst. På sidan Skattesatser kan du se aktuell skattesats för Västerås och vad pengarna går till.

Skattesatser

Så här kan du vara med och påverka

Du och din röst är viktig. Det är Västerås invånare som bestämmer vilka partier och politiker som styr kommunen. Det sker vid valet vart fjärde år där du inte bara väljer politiker som ska styra Sverige, du väljer även politiker i kommunen. Du kan både rösta på ett parti, men även rösta på en politiker. Detta ger dig som bor i Västerås inflytande över sådant som direkt berör din vardag, som till exempel vård, skola och omsorg.

Du kan också påverka mellan valen genom att kontakta lokala politiker och framföra åsikter och argument.

Det finns många sätt att påverka, nedan följer flera tips:

 1. Gå med i ett politiskt parti. Genom att engagera dig politiskt har du störst möjlighet att påverka både hur kommun och stat sköts, det är nämligen de politiska partierna som lägger fram förslag och drar upp riktlinjer för hur kommunen ska skötas. Just nu finns 8 partier representerade i Västerås stad
 2. Lämna ett E-förslag. Som invånare i Västerås kan du ta egna initiativ för att bilda opinion i en fråga. Ett sätt är att lämna ett e-förslag här på Västerås stads webbplats. Där kan andra invånare rösta på och kommentera ditt förslag. Ett e-förslag som får minst 100 röster skickas vidare till berörd förvaltning och nämnd. Läs, rösta på och kommentera e-förslag
 3. Engagera dig i ett råd. Det finns ett ungdomsråd, ett råd för funktionshinderfrågor och ett pensionärsråd
 4. Lämna dina synpunkter och felanmälningar. På så sätt får Västerås stad veta vad du tycker och kan arbeta vidare med att förbättra boendemiljön runt dig
 5. Gå med i en förening som engagerar sig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat
 6. Delta i ortsdialoger när staden ber om synpunkter om ditt område. Ibland har förvaltningarna ortsdialoger när det planeras ny detaljplan, orts eller översiktsplaner. Du som invånare har då makten att vara med och påverka genom att skicka med dina synpunkter i projektet. Dessa synpunkter tas med i planeringen och kan hjälpa tjänstemännen att se viktiga detaljer som annars missats. Du kan delta på möten eller genom att skicka mejl eller brev till kommunen
 7. Gå på den öppna delen av kommunfullmäktige eller nämndmöten. Genom att följa med i vad som diskuteras kan du vara förberedd att skicka med dina synpunkter till politikerna