Detaljplan för del av Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, dp 1949

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är ge möjlighet till byggrätt för framtidens verksamhets- och industriutveckling. Planen ska ge möjlighet till att utöka verksamhetsområdet på Finnslätten. Skogs- och jordbruksmark ska omvandlas till mark för industri och kontor. Planen är förenlig med Visionen för Finnslätten och Planprogram för stadsutveckling Finnslätten (pp37).

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat.

Flygfoto över planområdet på Finnslätten

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se