Detaljplan för Malmen 1, Gädde­holm 2:1, Gädde­holm, dp 1747

Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlig­het att bygg­a cirka 200 bo­städer. Det blir i form av stycke­byggda små­hus, grupp­byggda små­hus och stads­villor. Stadsvillor är en form av små fler­bostads­hus. Det nya bostads­området ska ligga sydost om Gädde­holms herr­gård, och öster om bostads­området Herr­gårds­ängen.

Inom plan­området är det också tillåtet att ha verk­sam­heter med kontor, hant­verk och för­skola. Samt en skola upp till års­kurs tre.

Ett annat syfte med planen är att skydda mark och vatten som är livs­miljöer för den frid­lysta större vatten­salamandern.

Den av­slutande delen av Gädde­holms­vägen, etapp 2, ryms inom plan­området.

Norra dammen i området, med vy västerut över planområdet.

Norra dammen i området, med vy västerut över planområdet

Mer information om Gäddeholm

Det finns mer information om vad som planeras och sker i Gäddeholm. Du kan även läsa mer i den fördjupade översiktsplanen för området.

Gäddeholm

Fördjupad översiktsplan för Gäddeholm, föp 60

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämnden eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se