Fördjupad översiktsplan för Gäddeholm, föp 60 

Kommunfullmäktige antog planen den 9 mars 2006.

Om fördjupningen av översiktsplanen

I över­sikts­planen ser man hur Gäddeholm ska ut­vecklas till en attraktiv stads­del för boende och rekreation. Det är tänkt att om­rådet runt herr­gården, de öppna betade markerna och strand­ängarna ska bevaras. In­riktningen är att ett kultur­reservat bildas.

Be­byggelsen lokaliseras till skogs­landskapet och plägas av små­hus i olika former och fler­bostads­hus i måttlig skala. Fullt utbyggt rymmer området cirka 5 000 bostäder. I stads­delen finns skolor, för­skolor, när­service av olika slag, samt även idrotts­anläggning, allaktivitets­hus med mera.

Två nya till­farts­vägar för­binder den nya stads­delen med den övriga staden. Takten för ut­byggnaden beräknas bli 200 bostäder per år.

Vill du läsa hela den för­djupade över­sikts­planen, så hittar du den här nere i länkarna.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­om­fattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se