Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Västerås har vi god tillgång till vatten tack vare Mälaren som förser 1,5 miljoner människor med dricksvatten. I Västerås tar vi vårt vatten från Mälaren. Det är Mälarenergi AB som producerar vårt kommunala dricksvatten. Har du allmänna frågor om dricksvattnet kan du ringa deras kundtjänst på telefon 021-39 50 00. Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för vårt kommunala dricksvatten samt ett antal större, privata dricksvattenanläggningar. 

Mälarenergis kundservice, växel och felanmälan

Telefon: 021-39 50 50 måndag-fredag: 08.00-18.00. Felanmälan: 021-18 19 00, dygnet runt.

E-post: post@malarenergi.se Fax: 021-39 50 45.

Information om vatten och avlopp, Mälarenergi

Avgifter för vatten och avlopp

Priser för vatten och kommunalt avlopp hittar du på Mälarenergis webbplats.

Priser för vatten och avlopp, Mälarenergi

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut avgifter för handläggning av ansökan om inrättande eller ändring av avloppsanordning. För aktuella avgifter se dokument Taxor för avloppsanläggning på sidan Avlopp.

Information om avlopp

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Mälarenergi har ansvar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Mälarenergi är ett kommunalt bolag.

Kontakta Mälarenergi om du vill

  • nyansluta dig till vattennätet
  • göra andra vatten- och avloppsarbeten
  • hitta aktuella blanketter.

Information om vatten och avlopp, Mälarenergi 

Om du vill veta hur ledningarna går på din tomt kan du titta på Ledningskollen.se. Där kan du själv ta kontakt med markägaren för den fastighet det gäller för att kontrollera om det finns ledningar i marken där du planerar att gräva.

Ledningskollen

Egen brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier.

Radon i dricksvattnet

Vissa bergborrade dricksvattenbrunnar kan drabbas av höga radonhalter i vattnet. När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. På så vis höjs radonhalten i inomhusmiljön. Långvarig exponering för radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Du kan åtgärda problemet med radon i vattnet genom installation av en radonavskiljare som luftar bort radongasen ur vattnet. Har du en bergborrad brunn och är osäker på radonhalten kan det därför vara en god idé att analysera radonhalten.”

Har du en fastighet eller fritidsbostad med egen brunn rekommenderas att du testar ditt dricksvatten regelbundet. Kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium som brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Du kan även kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att diskutera om det finns några särskilda problem med dricksvattnet i kommunen, som kan medföra att en utvidgad provtagning behövs.

Testa dricksvattnet från egen brunn, Livsmedelsverket

Händer i rinnande vatten.

Dricksvattenanläggningar

Du som har en offentlig, kommersiell eller större enskild dricks­vatten­anläggning ansvarar för att vattnet håller god kvalitet.

Registrering av dricksvattenanläggning

Du som är ansvarig för dricksvatten som levereras till fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubik­meter per dygn ska anmäla anläggningen till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller också om du försörjer exempelvis en livsmedels­verksam­het, campingplats, skola, samfällighet eller liknande.

Dricksvatten av bra kvalité

För att vara säker på att dricksvatten håller en bra kvalitet finns det regler i livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten som den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten måste följa. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedning och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas.

Vilka omfattas av föreskrifterna?

  • Anläggningar som producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.
  • Offentliga verksamheter som till exempel skolor, boenden, servicehus och samlingslokaler.
  • Kommersiella verksamheter som till exempel caféer, restauranger och andra livsmedelsföretag - oavsett hur lite vatten som produceras.

Det är miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som kontrollerar att den som bedriver verksamhet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna.

Faroanalys

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska enligt dricks­vatten­före­skrifterna identifiera de eventuella faror som kan behöva hanteras och förebyggas. En faroanalys ska redovisas för Miljökontoret som sedan fastställer den.

Områden som kan ingå i enklare faroanalys:

  • Brunnens omgivning - vilka eventuella föroreningskällor finns i tillrinningsområdet till brunnen? T.ex. avlopp, gödselhantering, spridning av bekämpningsmedel, industri, vattendrag nära brunnen?
  • Brunnens konstruktion - är brunnen grävd eller borrad? Är rörgenomföringar täta? Är locket tätt? Är foderröret tätat mot berggrunden?
  • Markens beskaffenhet - hur enkelt kan föroreningar transporteras i marken? Är det sand eller lera runt brunnen? Är berggrunden tät eller sprickig? Uppgifter om berggrunden och bergets täthet brukar finnas i protokoll från brunnsborrning.
  • Säsongsvariationer - Varierar dricksvattnets lukt, färg, smak? Försämras kvaliteten efter kraftig nederbörd? Är brunnen ytvattenpåverkad?

Provtagning

Den som ansvarar för dricksvatten ska ta prover för att se att vattnet håller bra kvalité. Ackrediterade laboratorier ska anlitas för analys och bedömning av proverna.

Kontakt

Relaterade dokument