Avlopp

Eget, enskilt avlopp

Om du äger en fastighet med enskilt avlopp är du ansvarig för att avloppsanläggningen har tillräcklig rening. Lagkraven för avlopp är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning.  Det är du som fastighetsägare som väljer hur du vill förbättra din avloppsrening. Men du måste följa lagkraven, bland annat krävs slamavskiljare med efterföljande rening.

Kostnader samt ansökan om ny eller befintlig anläggning

Du som har kunskap om vad som gäller vid nyanläggning eller byte av avloppsanordningar kan använda snabblänkarna nedan.

Du som äger en fastighet med eget, enskilt avlopp har ansvar för att din avloppsanläggning fungerar. Du måste själv bekosta eventuella åtgärder för att förbättra avloppsreningen.

I Västerås finns många avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Många uppfyller inte lagkraven på tillräcklig avloppsrening. Lagkraven i miljöbalken är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning. Några tecken på övergödning är igenväxta vattendrag och algblomning. När algerna bryts ned behövs syre. Finns det mycket alger kan det leda till syrebrist i vattnet vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande djur dör.

Lönsamt byta avloppsanläggning

Otillräcklig avloppsrening kan leda till att dricksvattnet i brunnar förorenas, vilket kan orsaka magsjukdomar. Avlopp kan också förorena diken och vattendrag vilket kan göra att dessa luktar illa och eventuellt sprider smitta. Fastighetens värde ökar också om avloppsreningsanläggningen är godkänd.

Så här gör du

Undersök hur ditt avlopp ser ut, vilka delar det består av och hur avloppsrören går. Ta reda på när avloppssystemet är anlagt och om det har renoverats. Finns det gamla ritningar, bruksanvisningar, garantier eller andra handlingar kan de vara av stort värde. På Avloppsguiden får du tips och råd om allt som rör ditt avlopp.

Avloppsguiden

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi bedömer om din aktuella avloppslösning kan godkännas eller inte. Om din fastighet har indraget vatten men inte WC räcker det med tvåkammarbrunn och efterföljande rening. 

Här följer ett antal avloppslösningar

Kretsloppslösningar

Kretsloppslösningar är avloppssystem som kan återföra större delen av växtnäringen till odlingsmark. Det är bland annat förmultningstoaletter, sorterande toaletter med urintank och snålspolande toaletter med tank. Det krävs oftast separat omhändertagande av bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Det finns regler om hur urin ska lagras och spridas samt hur det fasta avfallet ska behandlas.

Inkoppling till kommunalt avlopp

Reningen sker under kontrollerade former. Ett stort antal anslutna gör att investeringar i ny effektiv reningsteknik kan göras. Inkoppling är endast möjligt för fastigheter i närheten av det befintliga nätet.

Infiltration

Avloppsvattnet infiltreras i marken så att näringsämnena fastläggs. I Västerås är marken ofta för tät för att infiltration ska kunna göras.

Markbädd med efterrening

I detta fall sker infiltration i en begränsad sandvolym. Det renade vattnet leds helt eller delvis via en ledning till ett vattendrag. För bättre rening bör avloppsvattnet efterrenas i dike eller våtmark innan det leds vidare till vattendrag. Markbädden har en livslängd på ca 20 år. Markbädd är den lösning som är mest använd i Västerås eftersom marken är svår att infiltrera.

Minireningsverk

En lösning som ger bättre fosforavskiljning än i markbäddar men ofta en sämre kväveavskiljning. Det krävs regelbunden skötsel och tillsyn. Processkemikalier, ofta aluminium, måste tillsättas. Lösningen kan vara attraktiv vid gemensamma anläggningar för flera hushåll.

Årlig tömning

Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering, tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion.

Dispens

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan än en gång per år, kan du söka dispens för förlängt tömningsintervall hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sök dispens för förlängt hämtningsintervall för slam Word, 108 kB.

Kommunalt avlopp

Det är Mälarenergi AB som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås stad. Mälarenergis jobb är att utvinna, rena och distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Mälarenergi tar även hand om och renar avlopp som är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Det är Mälarenergi AB som hanterar och renar människors naturliga avfall från toaletter, diskhoar, badkar och avlopp. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Mälarenergi

Telefon

  • 021-39 50 50 måndag-fredag 8.00-18.00
  • Felanmälan el, värme, vatten och avlopp: 021-18 19 00 dygnet runt

Mer information

Information om vatten och avlopp för företag, Mälarenergi

Information om vatten och avlopp för privatpersoner, Mälarenergi

Priser för vatten och kommunalt avlopp hittar du på Mälarenergis webbplats.

Priser för vatten och avlopp, Mälarenergi

Service

Beslut om enskilt avlopp inom 15 arbetsdagar

Den som skickar in en ansökan om att anlägga ett enskilt avlopp till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska få ett beslut inom 15 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag som vi har fått kompletta handlingar.

Om du inte har fått ett beslut i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att använda synpunktshanteringen som finns på vasteras.se eller genom att ringa Kontaktcenter på 021-39 00 00.

Använd e-tjänst eller skicka dina handlingar digitalt 

Vi ser gärna att du använder våra e-tjänster som du hittar här på sidan. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten vill vi gärna att du skickar dina handlingar via e-post. Anledningen är att vi har övergått till digital dokumenthantering för att underlätta arbetet. Bifoga ifylld blankett samt situationsplan/ritning i ett e-postmeddelande till: miljo-halsoskyddsforvaltningen.diarium@vasteras.se

Ansök om enskilt avlopp (blankett) Word, 813.7 kB.

Ansök om anläggning för olika toalettlösningar (blankett) Word, 813.1 kB.

Skriv i ämnesraden om det gäller anökan om avlopp eller ändring av befintligt avlopp.

Om du inte har möjlighet att skicka in ansökan digitalt kan du posta handlingarna till:
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.