Detaljplan för Effekten 5, Finnslätten, dp 1975

Detaljplanen vann laga kraft den 24 maj 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i området. Tanken är planen ska stödja verksamheternas behov med cirka 300-400 bostäder. Syftet är också att pröva om det går att bygga en ny grundskola och skolgård. Vi ska även se om det går att ha verksamheter för så kallat centrumändamål i bottenplan på de nya bostäderna.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer nordost om Västerås centrum. Området är cirka 60 000 kvadratmeter stort.

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat i rött.

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat

Detaljplanen ska följa intentionerna i planprogram för Finnslätten (PP 37).

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, PP 37

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se