Detaljplan för Södra Källtorp, dp 1821

Detaljplanen vann laga kraft den 14 mars 2019.

Vi planerar för en ny stadsdel

Planens syfte är att se om det går att skapa en ny stads­del. I den ska det till största del finnas bo­städer i när­het till natur. Andra ända­mål blir idrott och parkering samt en park med lekplats.

I stället för skola kommer det att bli boende för äldre, för­skola, idrotts­hall och andra verksam­heter i om­rådet. Byggnaden med idrotts­hallen bevaras och byggs om. Totalt planerar vi för cirka 700 bostäder i Södra Källtorp.

Information om Södra Källtorps utveckling

Illustrationskarta över planområdet för Södra Källtorp. Illustration: Archus Arkitektur.

Illustration över planområdet för Södra Källtorp. Illustration: Archus Arkitektur

Detaljplanens handlingar

Utredningar i arbetet med detaljplanen

De här utredningarna gjordes i arbetet med att ta fram detaljplanen. Vill du begära ut de som inte är länkade, hör av dig till Kontaktcenter.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se