Lantmäteri och fastighetsfrågor

Lant­mäteri handlar om att mäta upp och kart­lägga geo­grafiska områden. Samt att göra be­skriv­ningar av marken. Det kan också handla om att göra kartor och andra under­lag för olika be­slut. Till exempel när det ska bygg­as och planeras bo­städer eller vägar.

Lantmäteri på kommunal nivå

Västerås stad är en av de kommuner som har en kommunal lant­mäteri­myndig­het. Den ansvarar för lantmäteriförrättningar inom Västerås kommun. Förutom lantmäteriförrättningar bildar lantmäterimyndigheten även samfällighetsföreningar för förvaltning av gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter inom Västerås kommun.

Du kan vända dig till den lokala lant­mäteri­myndig­heten i vissa frågor. Det kan till exempel vara om du

  • vill dela din mark
  • se till att ha väg­rättig­heter på någon annans mark
  • få reda på gränsen för din fastig­het
  • vill få hjälp i andra liknande frågor.

Våra öppettider är vardagar 8.30-11.30.
Du hittar oss i Stadshuset på Fiskartorget 1.

Lantmäteri på statlig nivå

Den statliga myndigheten Lantmäteriets främsta upp­gift är kort och gott att kart­lägga Sverige. En annan viktig upp­gift är att regi­strera ägan­det av alla fastig­heter och hur grän­serna mellan fastig­heterna går. Det statliga Lantmäteriet styr verk­sam­heten på över­gripande nivå i Sverige.

Hos det statliga Lantmäteriet finns fastighetsinskrivningen som bland annat hanterar ansökan om lagfart och inskrivning av avtalsservitut. Även samfällighetsföreningsregistret, som hanterar registret över samfällighetsföreningar, finns hos Lantmäteriet.

Det statliga Lantmäteriet handlägger även lantmäteriförrättningar, i första hand i de kommuner som inte har en egen kommunal lantmäterimyndighet. I vissa undantagsfall kan det statliga Lantmäteriet även handlägga förrättningar inom kommun med egen lantmäterimyndighet.

Statliga Lantmäteriet

Mättekniker som mäter med totalstation.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se