Arkitektur i Västerås

Det byggs mycket och år 2050 kan vi vara 230.000 invånare. Arkitektur handlar bland annat om hur vi utformar vår stad för framtiden. Helheten ska bli uppskattad, hållbar, tillgänglig och användbar för dem som ska vara här. Det handlar om bebyggelse, stads- och gaturum, parker och grönska. Här kan du läsa mer om arkitektur i Västerås.

Arkitekturguider

Vi har två arkitekturguider i Västerås. En för postmodernismen och en för modernismen. Du kan ta del av guiderna både som pdf och i en digital karta.

Guiderna är framtagna i samarbete mellan Västmanlands länsmuseum, Länsstyrelsen i Västmanlands län och oss i Västerås stad.

Postmodernismens arkitektur i Västerås

Arkitekturguide postmodernism i Västerås Pdf, 8.2 MB.

Under 1980-talet slår postmodernismen igenom i byggande och planering i Västerås och kommer att dominera 1990-talet. Postmodernismen är en motreaktion på modernismens ideal som förespråkar rationell, stram och storskalig arkitektur och stadsplanering. Under postmodernismen hämtar arkitekter i stället inspiration från äldre klassiska byggnadsstilar och byggnadselement men på ett lekfullt och ofta färgglatt sätt.

Under postmodernismen uppförs flera av Västerås symbolbyggnader såsom vår första skyskrapa, Skrapan. Till 1000-årsjubileet av Västerås anordnas en bostadsutställning, Bo 90, som i ett antal byggnader presenterar nya tankar och ideal. Inne i staden förtätas befintliga kvarter med så kallade infills som ofta anpassas till omgivningen genom byggnadssätt, färgsättning eller genom att hämta upp olika stilelement från omgivningen.

I Arkitekturguide Västerås Postmodernism presenteras 24 kända och mindre kända byggnader och platser som berättar om postmodernismen i Västerås. Syftet med arkitekturguiden är att öka kunskapen om och stolt visa upp ett kulturarv som inte ligger så långt tillbaka i tiden.

Fackbibliotekets välvda baksida.

Fackbibliotekets välvda baksida med fasad av glas.

En skyskrapa i tegel och glas i förgrunden ett torg med en vattenfylld fontän.

Skrapan, Västerås första skyskrapa byggdes mellan 1988-1990.

Digital karta med byggnader i postmodernismens guide

Modernismens arkitektur i innerstaden - av riksintresse

Vy från Slottsgatan 1 mot gamla VLT-skrapan där olika tillbyggnader med tegelröda fasad visas. Foto: Lasse Fredriksson.

Slottsgatan 1 mot gamla VLT-skrapan där olika tillbyggnader med tegelröda fasad visas. Foto: Lasse Fredriksson

Vy från korsningen Norra Källgatan och Kungsgatan mot gamla Tingsrättens betongfasad med rader av smala vertikala fönster. Foto: Lasse Fredriksson.

Gamla Tingsrättens betongfasad i korsningen Norra Källgatan och Kungsgatan. Foto: Lasse Fredriksson

Arkitekturguide Västerås - Modernism Pdf, 2.6 MB.

Västerås innerstad är ett unikt exempel på en modernistisk stadskärna med många bevarade byggnader med hög kvalité i sin arkitektur, sina fasadmaterial och med en omsorg om detaljer. På många av byggnaderna finns också offentlig konst som har utförts i samma anda.

Modernismen är ett begrepp inom samhällsplanering och arkitektur som ramar in tidsperioden 1930-1980. Under den perioden expanderade Västerås befolkning och Västerås stadskärna genomgick en stor omvandling för att möta nya krav på bland annat bilism och handel. Utöver nya gallerior och parkeringshus utfördes också märkesbyggnader såsom ett nytt stadshus och stadsbibliotek.

Många upplever Västerås centrum som grå, stel och tråkig. Kunskapen om modernismens kulturarv fortfarande inte så stor. Men vad händer om vi tittar lite närmare på detaljerna, de omsorgsfullt valda materialen och den spännande konsten?

I Arkitekturguide Västerås - Modernism kan du ta del av 19 byggnader som visar både modernismens arkitektur och en del av den konst som kom till under perioden. Du kan dels läsa guiden i en pdf eller ta en promenad i centrala Västerås och i kartan läsa mer om några av byggnaderna du passerar.

Digital karta med byggnader i modernismens guide

Kontakt och frågor

Har du frågor om någon av våra arkitekturguider kan du prata med Karin Nordström. Karin är stadsantikvarie och arbetar på kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen.

Ett arkitekturprogram för Västerås

Vi tar fram ett arkitekturprogram för Västerås. Syftet med arkitekturprogrammet är bland annat att höja kvaliteten på arkitekturen och den fysiska miljön runt omkring oss. Programmet ska vara vägledande för alla som jobbar med arkitektur samt beskriva hur arkitekturen kan bevaras, stärkas, kompletteras och utvecklas.

Ett av målen med arkitekturprogrammet är att arkitektur, form och design ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. När vi alla får möjlighet att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön får vi en mer hållbar stadsutveckling.

I programmet – som kallas Arkitektur Västerås – finns sju påståenden som är dokumentets kärna. Här beskrivs Västerås stads ambitioner i frågor som rör arkitektur. Till varje påstående formuleras fem strategier för hur staden ska uppnå det som påståendet säger. I programmet beskrivs också Västerås stads verktyg för att kunna bevara, utveckla och skapa väl gestaltade livsmiljöer i kommunen.

Barn leker på lekplats på Öster Mälarstrand.

Hållbar arkitektur betyder bland annat att fler ska kunna vara med och påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Arkitekturprogrammet har varit på remiss

Under samrådstiden 17 maj – 30 november 2022 kunde berörda skicka in synpunkter på arkitekturprogrammet. Invånare och andra aktörer, till exempel fastighetsägare, har kunnat påverka innehållet. Nu bearbetas materialet utifrån de synpunkter som kommit in. Programmet kommer att vara vägledande för dem som jobbar med att utveckla och planera våra stadsmiljöer.

Här kan du ta del av remisshandlingen (arkitekturprogrammet) Pdf, 2 MB.

Arkitekturprogrammet beräknas antas av kommunfullmäktige under 2024. Har du frågor om arkitekturprogrammet eller processen kan du kontakta projektledare Nora Kvassman, nora.kvassman@vasteras.se.

Nyfiken på mer om arkitektur i Västerås?

Här kan du läsa om god arkitektur i Västerås

Två barn vilar på bänkar i en park. 

Arkitektur är inte bara byggnader utan handlar om att skapa fysiska miljöer som ska bli uppskattade av dem som ska vara där.

Västerås Arkitekturdagar 2024

Årets Arkitekturdagar är avslutade och vi vill tacka er aktörer som skapade intressanta aktiviteter och alla er besökare som kom och deltog.

Nyinvigning av konstverket Aseaströmmen som firas med blåsorkester och publik.

Under Arkitketurdagarnas sista dag återinvigdes konstverket Aseaströmmen på Stora torget. Stadsmusikkåren spelade för besökarna som var på plats

På trottoaren står det Favoritplats? I bakgrunden står två medarbetare utanför ingången till Arkitekturrummet. 

Vad är egentligen Västerås själ? Den frågan ställde medarbetare på Västerås stad till förbipasserande.

Logotyp för Arkitekturdagarna 2024 med texten Platsens själ 15-17 maj 2024. Arkiktekturdagarna.

Program för Arkitekturdagarna 2024

Platsens själ – Arkitekturdagarna 2024

Mammas gata. Smultronställen. Oaser. Platserna i staden är en egen livsform med egen atmosfär och dragningskraft. Den kraft som kopplar invånarna och lockar besökarna till hus, gator och vrår när Västerås växer vidare.

Genius loci – den besjälade platsen. Uttrycket kommer från romartiden där dåtidens byggnadsverk, samlingsplatser och offentliga ytor sades bära på en inneboende kraft. Arkitekturen är urkällan till stadens identitet, historia och framtida landmärken.

Platsens själ är temat för Arkitekturdagarna 2024. Och arkitektur är även vad som ryms mellan husen, i vinklar och vrår, hörn och ställen med stark anknytning för invånarna. Som innebär igenkänning, trygghet och förväntan kring stadens kommande landmärken.

Under Arkitekturdagarna 2024 kan du som lever och bor i Västerås (eller besöker oss för dagen) se, uppleva och känna på de byggnader och platser som utgör själen i vår stad. Det blir dagar med föredrag, möten, tankar och förundran över människans skaparkraft och vårt behov av att utgöra en del av ett område, ett kvarter eller en plats i Västerås.

ONSDAG 15 MAJ

Alla dagar

Biblioteket – från ritning och modell till färdigt bibliotek. Utställning med material kring byggnationen av Västerås stadsbibliotek.

Plats: Huvudbiblioteket.

Hela dagen 10.00-19.00

Bli inspirerad och gör ett collage

Vi inspireras av konsten i Huvudbiblioteket, som Birger Hallings muralmålning och Esaias Thoréns fina intarsiadörr.

Plats: Huvudbibliotekets entrétorg.
Arrangör: Västerås stadsbibliotek.

Hela dagen 10.00-20.00

Upptäck länets själ genom arkivfilmer

Se arkivfilmer från Västmanland i länsmuseets Mimerbio. Du väljer själv vad du vill se!

Plats: Karlsgatan 2.
Arrangör: Västmanlands läns museum.

Karta som visar Arkitekturrummets placering på Munkgatan 16.

Här hittar du arkitekturrummet som ligger på Munkgatan 16

9.00-11.00

Frukostseminarium: Arkitektur ♥ ingenjör

Bakom arkitekturen finner vi ingenjörskonst som gör visionen till verklighet.
Panelsamtal och workshop.

Föranmälan senast 10 maj till www.byggingenjorsbyran.se/anmalan

Plats: Byggingenjörsbyrån, Smedjegatan 7.
Arrangör: Byggingenjörsbyrån och Bygglovsenheten i Västerås stad.

11.30-12.15

Tobakfabrikörns palats

Visning av Sundinska husets spännande insida.

Plats: Samling vid entrén, Stora gatan 42.
Arrangör: Imperia Fastigheter.

12.00-13.30

Allt går i cykler - en cykeltur i postmodernismens spår

På egen cykel tar vi oss runt mellan de postmodernistiska pärlorna i vår stad.
Max 20 deltagare. Frivillig anmälan till arkitektur@vasteras.se för att säkra din plats.

Plats: Samling utanför "skatteskrapan", Sigurdsgatan 21.
Arrangör: Västerås stad (Elina och Karin).

12.00-16.00

Stadsmiljöns betydelse för Västerås identitet

De offentliga rummen har stor betydelse för stadens identitet. Kom och se en utställning om hur våra parker, torg och gator har påverkat Västerås identitet från dåtid till nutid.

Plats: Arkitekturrummet, Munkgatan 16.
Arrangör: Västerås stad.

14.00-15.00

Utveckling av Botaniska trädgården

Botaniska trädgården ska renoveras och få en pedagogisk inriktning. Teknik- och fastighetsförvaltningen informerar om innehållet och hur arbetet ska gå till. Informationsmöte och samtal om vad som utgör Botaniska trädgårdens själ.

Plats: Arkitekturrummet, Munkgatan 16.
Arrangör: Västerås stad.

15.00-16.00

Konstvisning utanför och inuti huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket är inte bara fullt med böcker, här finns även gott om konst. Platsspecifik då den skapats och valts ut i samspel med arkitekturen.

Max 12 personer per visning. Anmäl dig till pascale.ruault.kaddani@vasteras.se

Plats: Samling utanför huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2.
Arrangör: Västerås stadsbibliotek.

16.00-18.00

Ungdomshäng – staden, kultur och arkitektur

Kom och häng med vår ungdomsgrupp och berätta om dina speciella platser i staden som du vill ska finnas kvar, eller bygg din egen tolkning av din favoritbyggnad i vår pysselstation. Bebyggelseantikvarier och samhällsplanerare från kommunen finns på plats och svarar på dina frågor. Vi bjuder på snacks och alla som deltar får en present.

Målgrupp: Ungdomar 13-18 år.
Plats: Arkitekturrummet, Munkgatan 16.
Arrangör: Västmanlands läns museum, Arvsfondsprojektet Mitt slott, ditt slott, Västerås stad.

16.00-17.00

Invigning av Västerås Arkitekturdagar 2024

Välkommen att vara med på invigningen av Arkitekturdagarna! Vi minglar i entrén till Konstmuseet. Där håller stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö i invigningen och i ett panelsamtal med några inbjudna gäster. Invigningen är öppen för alla, så återigen, varmt välkommen!

Plats: Entrétorget Karlsgatan 2.
Arrangör: Västerås stad.

17.15-18.15

Industrimiljöer i förändring

Föreläsning med Léo Friedmann, White Architects om berättelseburen platsutveckling. Hur kan arbetet se ut och vilka arbetsmetoder kan tillämpas för att säkerställa att platsens själ och berättelser lever vidare när stadsdelar står inför förändring? Detta är några frågor som Léo Friedmann kommer att belysa. Stadsdelen Sickla i Nacka, precis som många delar av centrala Västerås, har länge varit en viktig kärna för svensk industri. Området bär därför på en mängd olika berättelser kopplat till människors och platsens identitet. För att ta tillvara på dessa kvaliteter in i framtiden har White tagit fram ett skräddarsytt verktyg för Sickla i form av en Transformationsatlas.

Plats: Entrétorget, Karlsgatan 2.
Arrangör: Sveriges Arkitekter Västmanland.

TORSDAG 16 MAJ

Alla dagar

Biblioteket – från ritning och modell till färdigt bibliotek. Utställning med material kring byggnationen av Västerås stadsbibliotek.

Plats: Huvudbiblioteket.

Hela dagen 10.00-17.00

Upptäck länets själ genom arkivfilmer

Se arkivfilmer från Västmanland i länsmuseets Mimerbio. Du väljer själv vad du vill se!

Plats: Karlsgatan 2.
Arrangör: Västmanlands läns museum.

Hela dagen 10.00-19.00

Bli inspirerad och gör ett collage

Vi inspireras av konsten i Huvudbiblioteket, som Birger Hallings muralmålning och Esaias Thoréns fina intarsiadörr.

Plats: Huvudbibliotekets entrétorg.
Arrangör: Västerås stadsbibliotek.

8.00-9.30

Frukostseminarium: Västerås identitet nu, då och i en framtid

Med avstamp i Västerås historiska utveckling resonerar vi kring stadens själ och identitet. Hur staden har utvecklats över tid och hur den utvecklas framåt i en tid av grön omställning och nytt platsvarumärke.

Föranmälan senast 10 maj. Anmäl dig till Sweco i länken: Västerås identitet - du, nu och i en framtid

Plats: Vasagatan 12.
Arrangör: Sweco Architechts & Planners.

10.00-11.30

Konstpromenad med Friskis & Svettis

Följ med på konstpromenad i Västerås! En perfekt kombination av promenad och guidad visning av den offentliga konsten i staden. Vi promenerar tillsammans och stannar till vid några av de många fina konstverk i centrala Västerås. Promenaden tar 90 minuter.

Plats: Vi startar utanför Friskis & Svettis Klockartorpet, Klockartorpsgatan 16.
Arrangör: Västerås konstmuseum, Friskis & Svettis.

10.00-12.00

Naturskolan - lärmiljöer utomhus

Följ med på en utflykt till Naturskolan Asköviken! Där får du veta mer om hur naturskolan berikar stadens förskolor och skolor samt om platsens betydelse för lärande i utemiljön. Vi gör en kortare rundvandring i området för att se olika naturliga lärmiljöer och kommer även att träffa på en barngrupp under aktivitet.

Behöver du skjuts? Mejla arkitektur@vasteras.se, senast 10 maj, så ordnar vi det!

Plats: Asköviken, Askö 17.
Arrangör: Naturskolan Asköviken.

10.00-12.00

Västerås växer och utvecklas

Hör planhandläggare från Västerås stad berätta om två stora stadsbyggandsprojekt: Västerås nya resecentrum och stadsdelen Kopparlunden. Hur projekten arbetar för att knyta vi ihop city med stadsdelarna runt omkring och sätter sin prägel på Västerås identitet.

10.00-10.45 Västerås nya resecentrum – en ny entré till staden.
Resecentrum blir med sin arkitektur ett nytt visuellt landmärke i Västerås. Stationsområdet omvandlas från baksida till framsida och blir en naturlig del av staden.

11.00-12.00 Kopparlunden - där historia och framtid möts.
Nu utvecklar vi en unik stadsdel i området som bär Västerås historiska själ.

Plats: Arkitekturrummet, Munkgatan 16.
Arrangör: Västerås stad.

12.00-16.00

Västeråspaletten

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på en ny översiktsplan! Den tidiga dialogen där västeråsarna har tyckt till har legat till grund för planförslaget. Planen har en tidshorisont på cirka femtio år och omfattar hela kommunen - från skärgård till landsbygd via staden. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det är nu vi skapar vår unika framtid!
Västerås styrka ligger samlat i ”Västeråspaletten” som består av identiteter och en bredd av utbud. Kulturstaden, cykelstaden, idrottskommunen, MDU eller näringslivet… Vad innehåller din Västeråspalett? Kom och berätta!

Plats: Arkitekturrummet, Munkgatan 16.
Arrangör: Västerås stad.

13.00-13.40

Hundpromenad med konst

Rasta hunden och titta på stadens offentliga konst! Tillsammans promenerar vi runt i city, självklart med stopp för att lukta på lyktstolpar eller markera revir. Promenaden tar ungefär 45 minuter och det är helt kostnadsfritt att delta. Varmt välkommen tillsammans med din fyrfota vän.

Plats: Samling utanför Konstmuseets entré, Karlsgatan 2.
Arrangör: Västerås konstmuseum.

13.00-15.30

#Västerås_själ

En streetfotoworkshop med fotografen Lars of Sweden – Fånga Västerås själ på bild! Lars visar sina bilder och sedan ger vi oss ut på stan för att ta egna foton som vi tittar på tillsammans.

Plats: Västerås konsthall, Sturegatan 12.
Arrangör: Citysamverkan och Västerås konsthall.

14.00-15.00

Konstvisning utanför och inuti huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket är inte bara fullt med böcker, här finns även gott om konst. Platsspecifik då den skapats och valts ut i samspel med arkitekturen.

Max 12 personer per visning. Anmäl dig till pascale.ruault.kaddani@vasteras.se

Plats: Samling utanför huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2.
Arrangör: Västerås stadsbibliotek.

14.00-19.00

Rädda rådhusets konstsjäl!

Konstaktörer i Västerås manifesterar för ett nytt kulturhus i gamla rådhuset på Fiskartorget. Själens makt!

Plats: Fiskartorget.
Arrangör: Västerås konsthall/Västerås Konstnärsförening och Art mobil.

16.00-17.00

Stadens grönvita själ – om idrott och identitet

Historikern, kulturjournalisten och VSK:aren Fredrik Persson-Lahusen föreläser om sportens förmåga att skapa samhörighet och att fylla det offentliga rummet med minnen och meningsskapande anekdoter. Västerås stads idrottschef Maria Engelfeldt inleder.

Plats: Växhuset, Konsertsalen, Viktor Larssons Plats 1.
Arrangör: Västerås stad, Kultur- idrott och fritidsförvaltningen.

17.00-18.00

Konst- och kulturhistorisk vandring (syntolkad)

Varför har Västerås en botanisk trädgård och vad är det för figurer som finns på huvudbibliotekets fasad? Och har Carl von Linné och Anders Zorn någonting med platsen att göra?

Föranmälan senast 15 maj till: lena.engstrom@regionvastmanland.se eller 021-17 33 23.

Plats: Samling utanför huvudbibliotekets, Biskopsgatan 2.
Arrangör: Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum.

17.00-18.30

K-märkt - en workshop om Västerås nya kulturmiljöprogram

Kom och hör mer om Västerås kulturmiljöer- hur de beskrivs och skyddas. Ställ frågor och ge oss din input till det fortsatta arbetet. Vad vill du K-märka?

Plats: Arkitekturrummet, Munkgatan 16.
Arrangör: Västerås stad.

18.00-20.00

Västerås little Italy

Västerås little Italy ligger på Hammarby. Här träffas vi över en pizza för att höra historien om hur italienarna kom, tog plats och gjorde avtryck i vår stadsbild. Dan Linder leder ett samtal med Renato Gamba.

Plats: Pizzeria Pulcinella. Hör av dig direkt till Pulcinella om du vill boka ett bord, telefon: 021-12 88 55.
Arrangör: Västerås stad.

FREDAG 17 MAJ

Alla dagar

Biblioteket – från ritning och modell till färdigt bibliotek. Utställning med material kring byggnationen av Västerås stadsbibliotek.

Plats: Huvudbiblioteket.

Hela dagen 10.00-17.00

Upptäck länets själ genom arkivfilmer

Se arkivfilmer från Västmanland i länsmuseets Mimerbio. Du väljer själv vad du vill se!

Plats: Karlsgatan 2.
Arrangör: Västmanlands läns museum.

Hela dagen 10.00-18.00

Bli inspirerad och gör ett collage

Vi inspireras av konsten i Huvudbiblioteket, som Birger Hallings muralmålning och Esaias Thoréns fina intarsiadörr.

Plats: Huvudbibliotekets entrétorg.
Arrangör: Västerås stadsbibliotek.

9.00-11.30

Kan man bygga en själ?

X 3 om platsers identitet.

9.00-9.45 SÄTRA - TRADITION OCH INNOVATION
En helt ny stadsdel tar form på Sätra. Startar vi från scratch eller finns det något att bygga vidare och ta fasta på när vi börjar bygga den nya stadsdelens identitet tillsammans med dess invånare?

10.00-10.45 RÅBYMODELLEN - FRÅN BALLONGEN TILL KONSTLEK PÅ RÅBY
Råbymodellen arbetar med att överlämna den kreativa processen till deltagarna; barn, unga och föräldrar på Råby. Hur arbetar vi med barnet i centrum och hur utvecklar vi oss med tiden och i relation med stadsdelen? Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet Västmanland arbetar sida vid sida med Konstlek på Råby, vilka är våra olika roller och vilka styrkor och utmaningar finns i samverkansformen som utvecklats under nästan ett decennium? Vad är Råbymodellen?

11.00-11.30 DET NYA PLATSVARUMÄRKET
Västerås stad har utvecklat en varumärkesplattform som kan användas som stöd av alla som vill berätta om Västerås i olika sammanhang. Den innehåller en utpekad position, ett önskat läge för associationer till platsen samt en beskrivning av de främsta tillgångarna och utvalda kärnvärden.

Plats: Arkitekturrummet. Munkgatan 16.
Arrangör: Västerås stad.

11.30-12.20

Modernismens Västerås - En stadsvandring i Västerås centrum

Grått och trist eller en unik tillgång. Tillsammans med bebyggelseantikvarierna Jennie och Emma tittar vi närmare på den modernistiska centrumbebyggelsen – utpekad som riksintresse för kulturmiljövård.

Plats: Karlsgatan 2.
Arrangör: Västerås stad, Västmanlands läns museum.

12.00 och framåt

Invigning av Sommartorget

Het asfalt, svalkande vindar, liv och rörelse och en hel massa leenden.
Äntligen är den efterlängtade sommaren här och med den är Sommartorget tillbaka i city. Kom på invigningen och umgås, sola och spana på folk.

Plats: Torggatan.
Arrangör: Västerås Citysamverkan.

13.00-14.00

Upptäck länets själ genom en guidad visning

Gå en guidad visning om länets historia i Västmanlands läns museums basutställningar ”När då var nu”. Museipedagogerna Anna och Helena visar.

Plats: Karlsgatan 2.
Arrangör: Västmanlands läns museum.

14.45-16.15

Återinvigning av Aseaströmmen

Den 1 maj 1989 invigdes Asea-strömmen av BG Broström (1947 – 2004) på Stora torget i Västerås. Asea-strömmen skulle snabbt komma att bli ett av västeråsarnas mest uppskattade och omtyckta offentliga konstverk. I slutet av 2021 demonterades konstverket för restaurering, och har sedan dess saknats av många. Men nu, lagom till dess 35-årsjubileum, återvänder Asea-strömmen till sin plats på Stora torget igen. Kom och fira med oss!

14.45-15.00
Västerås stadsmusikkår spelar.

15.00
Invigningstalare Ann-Louise Molin Östling, kulturnämndens ordförande och Anders Lif, journalist och författare.

15.30-16.15
Följ med på konstpromenad! Vi promenerar till BG Broström verk utanför stadshuset. Visningen avslutas i tillfälliga utställningen Fokus på BG Broström inne på Västerås konstmuseum. Visningen tar cirka 45 minuter.

Plats: Stora torget.
Arrangör: Västerås konstmuseum.

15.00-17.00

Konstlek på Råby - Öppet hus

Konstlek på Råby är en permanent skapande verksamhet för och med barn och unga – ett mångårigt samarbete mellan Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet Västmanland.

Kom och hälsa på i vår skapande verkstad mellan hyreshusen på Fredriksberg, Råby.

Plats: Lövsångargatan 50.
Arrangör: Västerås konstmuseum, Konstfrämjandet Västmanland.

16.00-17.00

Arkitekturpriset prisutdelning

Sveriges Arkitekter Västmanland delar ut årets arkitekturpris till Fredriksbergsbadet. Ansvarig Arkitekt och landskapsarkitekt kommer att vara på plats för att berätta mer om projektet.

Plats: Fredriksbergsbadet, Tornsvalegatan 61.
Arrangör: Sveriges Arkitekter Västmanland.

Med reservation för ändringar och kompletteringar av programmet.

Arkitekturdagarna avslutas.

Kontakta oss

Nora Kvassman

Arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 61

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se