Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Västerås stad erbjuder plats i förskola och pedagogisk omsorg för barn från ett års ålder som är folkbokförda i kommunen. Regler för förskola och pedagogisk omsorg är beslutade av förskolenämnden och gäller både kommunala och fristående verksamheter.

När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har barnet rätt till förskola.

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar, ska erbjudas förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. För att styrka behovet ska föräldrarna på begäran lämna in intyg. Om intyg inte lämnas in inom begärd tid kommer barnets tid i förskola att sänkas till 20 timmar per vecka.

När barnet har rätt till förskola på grund av vårdnadshavares studier eller arbetsmarknadsåtgärd gäller antalet timmar för tid i förskola i 6 månader. Om studier eller arbetsmarknadsåtgärder fortsätter efter 6 månader ska vårdnadshavare uppdatera behovet i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Om vårdnadshavare inte gör en uppdatering kommer barnets tid i förskola att sänkas till 20 timmar per vecka.

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

Barns rätt till ledigt och semester

Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig.

Barn som har föräldrar som är föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka.

Du ansöker och ändrar anledning till plats i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Den som är gravid och har ansökt om föräldrapenning eller graviditetspenning före förlossning, erbjuds att ha det äldre syskonet på förskola i samma omfattning som före föräldraledigheten. Det gäller också om båda föräldrarna har föräldrapenning före förlossning.

Om båda föräldrarna ska arbeta eller studera istället för att vara föräldralediga med ett yngre syskon, ska arbetsgivarintyg eller studieintyg lämnas in för att äldre syskon ska beviljas mer än upp till 25 timmar per vecka.

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

Läs mer om vad som gäller för intyg när du arbetar eller studerar under föräldraledighet på länken nedan. Där finns också annan viktig information.

Se under rubriken Vad ska intyget innehålla när jag arbetar eller studerar under föräldraledighet?

Frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

Du som är arbetssökande, ska erbjudas eller få behålla plats i förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn totalt 20 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka.

Du ansöker och ändrar anledning till plats i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Du som studerar ska erbjudas plats för ditt barn utifrån studietid. För att styrka behovet ska föräldrarna på begäran lämna in intyg. Om intyg inte lämnas in inom begärd tid kommer barnets tid i förskola att sänkas till 20 timmar per vecka.

När barnet har rätt till förskola på grund av vårdnadshavares studier gäller antalet timmar för tid i förskola i 6 månader. Om studier fortsätter efter 6 månader ska vårdnadshavare uppdatera behovet i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Om vårdnadshavare inte gör en uppdatering kommer barnets tid i förskola att sänkas till 20 timmar per vecka.

Avbryter du eller är klar med studierna ska du ändra anledning till plats i e-tjänsten. 

För pedagogisk omsorg gäller samma regler.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du är sjukskriven har barnet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg i samma omfattning som före sjukskrivningen.

Omsorg på obekväm arbetstid är till för barn mellan 1-5 år som har föräldrar som har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger.

Behovet ska vara regelbundet. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Västerås stad gör en prövning i varje enskilt fall, och omprövning av behovet sker en gång per termin.

Det är föräldrarnas ansvar att lämna och hämta barn till och från verksamheten.

För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08.00-16.30.

Vårdnadshavare ansöker om plats i förskola och pedagogisk omsorg i e-tjänsten. Det gäller även allmän förskola.

Du som senast fyra månader före behovsdatum ansökt om kommunal förskola, ska erbjudas plats för barnet på behovsdatum. Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Du kan lämna mellan ett och fem önskemål. Det är ingen garanti att barnet får plats på något av dessa önskemål. Kommunen kan erbjuda annat alternativ i Västerås för att du ska få plats på ditt behovsdatum. För att kommunen ska känna till behovet och erbjuda en plats måste ett av de fem önskemålen vara en kommunal förskola.

När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för introduktion (inskolning).

Fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg erbjuder sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Byte av förskola/pedagogisk omsorg - ny ansökan

Om ditt barn har en plats och du önskar byta till annan förskola eller pedagogisk omsorg gör du en ny ansökan. När det finns plats får du ett erbjudande. Erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte vid byte av förskola/pedagogisk omsorg.

Du får ett erbjudande av plats, som vid gemensam vårdnad måste besvaras av barnets båda vårdnadshavare.

  • När du svarar på ett erbjudande med ja eller nej stängs ansökan. Det gäller både kommunala och fristående förskolor.
  • När du svarar ja till ett erbjudande, innebär det att ditt barn börjar inskolning med fysisk närvaro på det startdatum som står i erbjudandet.
  • Om du inte svarar senast sista svarsdatum görs bedömningen att du avstår från erbjudandet och ansökan stängs.

Du kan göra en ny ansökan när du vill.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Barnet ska erbjudas plats vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål.

Du som senast fyra månader före behovsdatum ansökt om kommunal förskola, ska erbjudas plats för barnet på behovsdatum. Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Om efterfrågan på plats i förskola eller pedagogisk omsorg är större än tillgången gäller följande, under förutsättning att det inte hindrar andra barns lagliga rätt till plats:

  1. Barn som har syskon på sökt förskola/pedagogisk omsorg. Med syskon menas barn som har samma folkbokföringsadress.
  2. Önskat behovsdatum.
  3. Födelsedatum, det äldre barnet erbjuds plats först.

Västerås stad godkänner inte förskoleplats i två kommuner för barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ska fatta ett gemensamt beslut om i vilken kommun barnet ska vara placerat.

Det finns inte någon rätt till förskoleplats i två kommuner enligt skollagen, det är respektive kommun som beslutar.

För plats i förskola och pedagogisk omsorg tas avgift ut enligt maxtaxans regler. Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg betalas tolv månader per år. Det är bara vårdnadshavare till barnet som kan få faktura. Ändrad inkomst anmäls i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Information om avgifter

Plats med delad faktura

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna samt båda har behov av plats, räknas båda som platsinnehavare. Båda vårdnadshavarna får en faktura oavsett i hur stor grad de använder platsen.

Varje hushåll betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till hushållens totala inkomst. I avgiftsberäkningen har Västerås stad samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura. Detta innebär två fakturor som gäller samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Ändring av inkomst kan påverka i avgiftskontrollen. Därför är det viktigt att vårdnadshavare informerar varandra när en ändring av inkomst är gjord i e-tjänsten.

Om en vårdnadshavare i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar hela avgiften enligt maxtaxans regler. Ändrade familjeförhållanden anmäls i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Västerås stad kontrollerar att alla betalar rätt avgift för förskola och pedagogisk omsorg. Därför jämförs de uppgifter som lämnats in till kommunen med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning.

Information om avgiftskontroll

Om behov finns ska förskola och pedagogisk omsorg ha öppet klockan 06.00-18.00. Övrig tid finns Nattugglan nattis i kommunal regi kvällar, nätter och helger att söka vid behov.

Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på en annan förskola eller pedagogisk omsorg. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen. Förskolor och pedagogisk omsorg kan inte stänga verksamheten utan att erbjuda ett alternativ vid behov.

Planeringsdagar

Förskolornas personal erbjuds gemensam tid för planering, utvärdering och kompetensutveckling fyra heldagar per år. För pedagogisk omsorg gäller två dagar per år.

Enheterna ska informera vårdnadshavare om aktuellt datum minst två månader i förväg. För de vårdnadshavare som inte själva kan lösa sitt behov av omsorg under dessa dagar ska tillfälliga lösningar erbjudas. Vårdnadshavare ska meddela sitt behov till enheten skriftligen minst två veckor i förväg. Inget avdrag på avgiften görs.

Information om öppettider och planeringsdagar

För information om öppettider och planeringsdagar i fristående och enskild verksamhet, kontakta respektive enhet.

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen. Det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden, även om platsen inte används. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden.

Byte av folkbokföringskommun

Om en familj byter folkbokföringskommun kan platsen för barnet behållas högst två månader från det nya folkbokföringsdatumet.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Tid mellan två olika placeringar

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller också vid byte från en enhet till en annan och vid byte från en verksamhetsform till en annan.

Frånvaro från plats

Vårdnadshavare ska alltid informera rektor/enhetschef om längre frånvaro. Rektor/enhetschef gör en bedömning om behov av plats och kan därefter besluta om uppsägning av platsen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se