Frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet. Du får meddelande via sms, e-post eller brev. Har du inte fått besked en månad före ditt behovsdatum kan du kontakta Kontaktcenter.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Om du bara har önskat fristående förskolor eller enskild pedagogisk omsorg kontaktar du aktuell enhet för information.

När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för introduktion (inskolning). Ditt barn ska ha fyllt ett år innan inskolningen kan börja.

Du svarar på erbjudandet i e-tjänsten genom att gå in på Min sida, Mina aktuella ärenden och klicka på länken till erbjudandet.

Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet, annars kan inte barnet börja i verksamheten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet. Målet är att du ska få plats på någon av de kommunala förskolor som du önskar. Finns det inte plats på något av dina önskemål blir du erbjuden en plats på en kommunal förskola så nära hemmet som möjligt. Det kan fortfarande innebära långt hemifrån.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Din ansökan stängs. Vill du byta förskola gör du en ny ansökan. Då gäller inte regeln erbjudande av plats inom fyra månader, eftersom ditt barn har fått en plats i en förskola.

Läs mer om byte av förskola under frågan Hur byter jag förskola till mitt barn?

Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill. Söker du till en kommunal förskola får du ett nytt erbjudande när det finns lediga platser och senast inom fyra månader.

Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Barnet har då kvar sin nuvarande plats i förskolan.

Läs mer om byte av förskola under frågan Hur byter jag förskola för mitt barn?

Förskola och pedagogisk omsorg har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskola eller pedagogisk omsorg och du ännu inte har någon plats, ring Västerås stads Kontaktcenter för mer information, telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Om ditt barn har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg kontaktar du enhetschef/rektor.

Du gör en ny ansökan i e-tjänsten. När det finns plats får du ett erbjudande. Då gäller inte regeln erbjudande av plats inom fyra månader, eftersom ditt barn redan har en plats i en förskola.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Ja du kan byta från allmän förskola till förskoleverksamhet, men en ny ansökan måste göras i e-tjänsten. Det finns ingen garanti att du får plats på samma förskola som du har haft tidigare och du kan få vänta upp till fyra månader.

Vill du byta från förskoleverksamhet till allmän förskola gäller två månaders uppsägningstid och en ny ansökan måste göras. Vid anledning till plats välj allmän förskola. Allmän förskola följer grundskolans terminer.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Västerås stad utgår ifrån den förälder som har behov av minst antal timmar, enligt följande:

 • Om du är föräldraledig får vård av annat barn får äldre syskon vara 15 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka.
 • Om du är arbetssökande får ditt barn vara 20 timmar per vecka. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan barnet få upp till 25 timmar per vecka.
 • Om du studerar får ditt barn vara utifrån hur mycket du studerar, behovet ska uppdateras efter sex månader.
 • Om du arbetar får ditt barn vara utifrån hur mycket du arbetar.

Enligt barnkonventionen har barn rätt till fritid, lek och vila. Det betyder att barn ska ha ledigt och semester, precis som vuxna. Det vill säga när vårdnadshavare är ledig, så är barnet ledig.

Båda vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid är avgörande för den tid som ditt barn får i verksamheten.

Om den andra vårdnadshavaren arbetar deltid, studerar deltid eller är arbetssökande så är det den tiden som avgör barnets tid i verksamheten.

För att rätt antal timmar ska erbjudas ditt barn när du arbetar eller studerar under föräldraledighet, behöver Västerås stad få in aktuellt arbetsgivarintyg och/eller registreringsintyg för studier från båda vårdnadshavarna.

Arbetsgivarintyget ska visa:

 • Att du arbetar under tiden det finns barn hemma som inte har plats i förskola/pedagogisk omsorg.
 • Hur mycket du arbetar, till exempel 100 procent.
 • Kontaktuppgifter och underskrift från närmsta chef.
 • Intyget får vara högst två veckor gammalt.

Registreringsintyget för studier ska visa:

 • Namn och personnummer på den som studerar.
 • Hur länge studierna pågår.
 • Hur mycket du studerar, till exempel 100 procent.

Intygen gäller högst sex månader, om arbetet/studierna pågår längre behöver du komma in med nytt intyg.

Förskolan kan under studieperioden begära in intyg som visar att du deltar i dina studier. Lämnar du inget intyg får barnet de timmar i verksamhet som föräldralediga har rätt till.

Västerås stad lämnar uppgifter om att du studerar under föräldraledighet till Försäkringskassan. Du behöver därför själv kontrollera med Försäkringskassan om du har rätt till föräldrapenning under studieperioden.

En plats kostar cirka 151 000 kr per barn och år. Detta har du som invånare till största delen betalat genom skatter. Du betalar en viss procent av din lön, beroende på hur många timmar ditt barn är i verksamhet per vecka samt hur många barn er familj har i verksamheten.

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. När du får en ändrad inkomst anmäler du ändringen i e-tjänsten för att få rätt avgift. Om felaktig inkomst lämnats har kommunen rätt att i efterhand kräva in för lågt inbetald avgift. Det görs i avgiftskontrollen.

Avgiften är lika för plats i kommunal och fristående förskola samt enskild pedagogisk omsorg.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften förändras när familjens inkomster minskar eller ökar. När du får en ändrad inkomst anmäler du ändringen i e-tjänsten för att få rätt avgift.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Om ditt barn är 3-5 år har du ett avdrag på avgiften för allmän förskola. Avdraget gäller från och med 15 augusti det år barnet fyller tre år. Med maxtaxa blir avgiften densamma oavsett antal timmar i verksamheten.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Det kan bero på att du har ändrat inkomst eller ändrat tid i verksamheten.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08:00-16:30.

Du sjukanmäler ditt barn till förskolan eller pedagogiska omsorgen.

Om du är hemma med ett sjukt barn får friska syskon vara i förskolan eller pedagogiska omsorgen. Vid magsjuka rekommenderas att även syskon stannar hemma.

Om föräldrarna arbetar eller studerar och har ett behov måste förskolan ordna plats till barnet.

Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på en annan förskola eller pedagogisk omsorg. Föräldrar erbjuds att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Förskolor och pedagogisk omsorg kan inte stänga verksamheten utan att erbjuda ett alternativ vid behov.

Barnet får ha kvar platsen högst två månader från det datum som barnet är folkbokfört i den nya kommunen.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se