Ordlista föreningar

Det finns många nya ord som du kanske inte stött på innan du bildar en förening. Här har vi samlat de vanligaste och förklarat dem.

Ordlista

Acklamation
Omröstning med ja- och nejrop, som kan vara öppen eller sluten.

Adjungera
Förordna som tillfällig ledamot

Ajournering
Sammanträdet gör uppehåll av en viss anledning.

Ansvarsfrihet
Medlemmarna ger styrelsen sitt godkännande.

Bordlägga ett ärende
Ta upp ärendet vid ett annat möte.

Enkel majoritet
Ett förslag som fått minst hälften av rösterna.

Firmatecknare
Person som utsetts för att kunna kvittera ut pengar, skriva kontrakt och underteckna föreningens olika papper till myndigheter etc.

Interimsstyrelse
Tillfällig styrelse som formellt inte är en styrelse. Innan en organisation är formellt bildad, brukar man utse några personer att ta hand om de åtgärder som behövs för själva bildandet. Dessa personer bildar då en interimsstyrelse.

Juridisk person
Föreningen som juridisk person betyder att ingen enskild står som ansvarig för ekonomi och verksamhet, utan styrelse och förening som helhet har det fulla ansvaret.

Justeringsmän
Granska och skriva under protokoll. För att ett protokoll ska bli giltigt ska det undertecknas av justeringsman.

Jävig
Part i målet.

Kvalificerad majoritet
Det förslag som får 2/3 av rösterna.

Medlemsmatrikel
En förteckning över föreningens medlemmar.

Motion
Enskild medlem som lämnar eget förslag till styrelse eller årsmöte.

Omval
En styrelseledamot som ställer upp för en mandatperiod till.

Ordningsfråga
Förslag som syftar till att påverka behandlingsordningen av ett ärende.

Proposition
De frågor som ordförande ställer till sammanträdet för att besvaras med ja eller nej.

Röstlängd
En lista över vilka som har rösträtt.

Rösträknare
Räknar antalet röster.

Styrelsemöte
Sammanträde där styrelsen fattar beslut och drar upp riktlinjer för verksamheten.

Talarlista
Ordförande noterar i vilken ordning som mötesdeltagarna begärt ordet.

Utlysning av till exempel årsmöte
Information till medlemmar genom tidningsannons, anslag eller kallelse om årsmöte.

Verifikation
Bestyrka en handling med t ex kvitton.

Votering
Rösträkning

Årsmöte
Det högsta beslutande organet i föreningen.