Bidrag, ekonomiskt stöd till föreningar

Vilket ekonomiskt stöd kan min förening få?

Det är olika nämnder som beslutar om stöd till föreningar. Därför gäller olika riktlinjer för olika sorts föreningar. Det är också olika datum för ansökan. Läs noga om vad som gäller för just er.

Västerås stad har även gemensamma riktlinjer och kriterier för föreningsstöd som gäller alla bidragsgivande nämnder beslutade av kommunstyrelsen.

Västerås stads övergripande riktlinje för föreningsstöd

1. Idrottsföreningar

Vill er förening ansöka om stöd? Då behöver ni vara medlemmar i riksidrottsförbundet. Er verksamhet ska vara för barn och ungdomar, 7–20 år. Ni ska också vara en godkänd förening av Västerås stad. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se.

Ansökan om stöd till idrottsförening
Om ni vill söka stöd för det kommande verksamhetsåret ska ni göra det senast den 15 oktober. Har ni brutet verksamhetsår så söker ni stöd senast 1 mars. Det är viktigt att ni läser igenom våra riktlinjer innan ni gör ansökan.

Riktlinjer för stöd till idrottsföreningar

Elitstöd till idrottsföreningar

Ansökan av föreningsstödet görs i vårt föreningsverktyg Interbook Go. Har ni problem med att logga in i systemet, kontakta Marie Sandersson Bergwall.

Projekt – och arrangemangsstöd

Din förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så gör vi vår bedömning av stödet

Det är nämnden för idrott, fritid och förebyggande som ger stöd till idrottsföreningar. När vi ger er ekonomiskt stöd tittar vi på jämställdhet och utbildningsgrad i styrelse och bland ledare. Vi bedömer också hur bred barn- och ungdomsverksamhet föreningen har. Vi tittar vidare på hur er förening arbetar med medlemsvård för olika åldersgrupper, hur ni arbetar med tillgänglighet och inkludering av olika målgrupper i föreningen.

Enligt riktlinjen för föreningsstöd till idrottsföreningar, får förvaltningen löpande in information från föreningarna via möten, telefonsamtal, årshandlingar, bokningar samt besök i verksamheten.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet följs upp genom att stämma av uppgifterna med det statliga LOK-stödet (statligt lokalt aktivitetsstöd). Utöver det gör Riksidrottsförbundet, RF, djupgranskning vid ett tiotal föreningar varje år som vi får del av. Stämmer inte utfall från RF med lämnade uppgifter till kommunen, får föreningen skicka in en redovisning. Avstämningen mot RF:s siffror görs under april och september månad. Finns ingen godtagbar förklaring dras mellanskillnaden av summan vid sista utbetalningen i oktober.

Medlemsstöd

Medlemsstödet följs upp via att djupgranska ett tiotal föreningar per år. Föreningar väljs slumpmässigt ut om det inte är några föreningar som uppgett stora förändringar mellan åren. Försöker ta hänsyn till att föreningar inte under samma år följs upp via RF. Uppföljningen av förvaltningen under september månad. Det som följs upp är att antalet aktiva medlemmar stämmer (minst 10 aktivitetstillfällen under ett år/en säsong) med det antal aktiva medlemmar som föreningen lämnat in vid föreningsstödsansökan. Stämmer inte inlämnade uppgifter med utfallet dras mellanskillnaden bort från sista utbetalningen i
oktober.

Bedömningsstöd

Bedömningsstödet följs upp i samband med uppföljning av medlemsstöd vid tio föreningar per år, de olika bedömningsparametrarna stäms av mot ansökan och det som skett i verksamheten. Det kan också kontrolleras mot bokningar av lokaler exempelvis arrangemang och liknande.

Årshandlingar

Årshandlingar skall efter årsmötet infogas i bidragssystemet Interbook Go och godkänns av handläggare att alla handlingar finns.

2. Kultur- och fritidsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ansökan för att bli en godkänd bidragsberättigad förening görs i Interbook Go. Har du frågor, ta kontakt med Kontaktcenter på 021-39 00 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@vasteras.se.

Föreningsstöd

Mellan den 15 augusti och 15 oktober kan stödberättigad förening söka ett föreningsstöd för planerad verksamhet under det nästkommande året. Samtliga ansökningar om föreningsstöd ska innehålla en preliminär budget och en preliminär verksamhetsplan. Nämnden fattar sedan beslut om föreningsstödet på nämndmötet i december. Föreningsstödet har en basnivå på stöd upp till 10 000 kronor.

Innan föreningen gör en ansökan ska årshandlingar från det senast avslutade verksamhetsåret skickas in. Handlingarna som då ska skickas in år verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll.

Föreningsstödets storlek bedöms utifrån en rad bedömningsparametrar samt att nämnden tar hänsyn till den verksamhet, samt de projekt och arrangemang som föreningen planerar att genomföra under det kommande året. Skulle det tillkomma behov av stöd, se kompletterande föreningsstöd.

Kompletterande föreningsstöd

Stödberättigad ideell förening som sökt och beviljats ett föreningsstöd kan under året fortlöpande ansöka om ett kompletterande föreningsstöd om det uppstått nya behov av stöd i form av förändrade förhållanden, förutsättningar eller möjligheter för föreningen och verksamheten.

Föreningar som blir godkända bidragsberättigade föreningar under året och som därmed inte kunnat söka föreningsstöd kan söka ett kompletterande föreningsstöd vid ett tillfälle. Ansökan kan då innehålla både planerad verksamhet, specifika projekt eller arrangemang som förening planerar för att genomföra resten av året.

Riktlinjer för föreningsstödet till ideella kultur- och fritidsföreningar

Stöd till samlingslokaler inom kulturnämnden

Föreningar som uppfyller parametrarna för att erhålla stöd till samlingslokaler kan söka ett årligt driftsstöd samt ett reparations- och underhållsstöd eller upprustningsstöd genom medfinansiering för åtgärder man planerar att genomföra på samlingslokalen. Det ekonomiska stödet möjliggör att samlingslokalerna förblir tillgängliga för alla, oavsett dess fysiska placering och ort samt medverkar även till att upprätthålla samlingslokalens kvalité över tid. Ansökan om de olika stöden sker i Interbook Go.

Regelverk för stöd till samlingslokaler inom kulturnämnden

3. Föreningar för personer med funktionsnedsättning

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se

Riktlinjer för stöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsstöd

Vi har ett system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, föreningsverktyget heter Interbook Go och det nås via länken nedan. Skicka e-post till monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter. Sista ansökningsdagen är 15 november för ansökan om verksamhetsstöd för kommande år.

Projekt- och arrangemangsstöd

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg. Alla ansökningar sker via föreningsverktyget Interbook Go.

Så görs bedömningen av stödet

Det är nämnden för personer med funktionsnedsättning som beviljar det ekonomiska stödet. Stödet bedöms utifrån kriterier, bland annat förväntas föreningen arbeta med att förbättra medlemmarnas livsvillkor och bevaka deras intressen. Föreningen ska rikta sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Läs mer under riktlinjer!

4. Sociala föreningar med särskild inriktning

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se

Riktlinje för föreningsstöd till sociala föreningar

Verksamhetsstöd

Vi har ett system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, föreningsverktyget heter Interbook Go och det nås via länken nedan. Skicka e-post till monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter. Sista ansökningsdagen är normalt sett 1 oktober för ansökan om verksamhetsstöd för kommande år.

Ansök om verksamhetsstöd i Interbook Go.

Projekt- och arrangemangsstöd

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg. Alla ansökningar görs via föreningsverktyget Interbook Go.

Så görs bedömningen av stödet

Det är individ- och familjenämnden som beviljar stöd till sociala föreningar med särskild inriktning. Stödet bedöms utifrån kriterier, bland annat hur omfattande den utåtriktade verksamheten är samt hur föreningen arbetar med stöd och rådgivning. Läs mer under riktlinjer!

5. Pensionärsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara en godkänd bidragsberättigad förening. Ta kontakt med stadens Kontaktcenter för att påbörja processen för att bli bidragsberättigad! Ring 021-39 00 00 eller skicka mail till kontaktcenter@vasteras.se

Riktlinjer för föreningsstöd till Pensionärsföreningar

Verksamhetsstöd

Vi har ett system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, föreningsverktyget heter Interbook Go och det nås via länken nedan. Skicka e-post till monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter. Sista ansökningsdagen är 31 oktober för ansökan om verksamhetsstöd för kommande år.

Projekt- och arrangemangsstöd

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg. Alla ansökningar görs via föreningsverktyget Interbook Go.

Så görs bedömningen av stödet

Äldrenämnden ger stöd till pensionärsföreningar. Stödet bedöms utifrån kriterier, bland annat förväntas föreningen ha en bred, utåtriktad och öppen programverksamhet samt att erbjuda social gemenskap. Läs mer under riktlinjer!

6. Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Västerås stad vill att barn i Västerås ska få bra lov under 2024. Nu erbjuder vi ideella föreningar som är registrerade och godkända av nämnden för idrott, fritid och förebyggande, kulturnämnden eller äldrenämnden att ansöka om bidrag för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.

Västerås stad vill att det ska finnas olika former av aktiviteter för barn under sommarlovet. Det kan vara aktiviteter under en dag, en veckoaktivitet eller kortare spontanaktivitet/arrangemang.

Vid aktiviteter som pågår en hel eller halv dag ser vi gärna att barnen erbjuds någon form av förtäring.

Västerås stad vill att stödet ska bidra till:

 • Meningsfull fritid.
 • Deltagande av flickor, pojkar och annan könstillhörighet.
 • Främja möten mellan barn från olika social bakgrund.
 • Främja inkludering för barn med funktionsvariationer.

Ansökningsperiod

20 februari - 1april

Organisationer som beviljats medel ska efter avslutad aktivitet redovisa projektets resultat och statistik i Interbook Go senast två veckor efter avslutat projekt.

Målgrupp

Barn i åldersgruppen 7–18 år (med särskilt fokus på barn i socioekonomisk utsatthet). Ansökan kan gälla hela åldersspannet 7-18 år eller del, till exempel 7–10 eller 13–18 år.

Bedömning av ansökan

En arbetsgrupp bestående av 3 tjänstepersoner på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen granskar och beslutar om tilldelning av medel eller avslag. Arbetsgruppen baserar sina beslut på:

 • Projekt som tydligt beskriver hur stadens syfte ska uppnås.
 • Projekt fördelade i flera av våra stadsdelar.
 • Projekt som säkerställer aktiviteter under sommarens olika veckor.
 • Projekt som på helhet blir en bredd av olika former av aktiviteter. Vi beviljar inte många projekt med samma inriktning.
 • Projektansökningar från 1 000 kronor till maximalt 40 000 kronor kommer att handläggas med syfte att det ska bli många olika alternativa projekt för barnen att delta i.
 • Projektet ska ha försäkring för deltagarna.

Vid eventuella frågor, kontakta Marie Sandersson Bergwall 021-39 12 84 eller Daniel Svalling 021- 39 16 88. Du kan även kontakta Torbjörn Berggren på telefon 021-39 36 96.

Ansökan om bidrag för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter görs i vårt föreningsverktyg Interbook Go.

Stipendier

Elitidrottsstipendium

Västerås stad har under många år delat ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Från och med 2023 ändras inriktningen på elitidrottsstipendiet. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande kommer att dela ut två stipendier per år till elitidrottare som är 19–25 år och som kombinerar sin idrott med studier. Studierna ska vara på minst halvfart och gäller endast eftergymnasiala studier.

Information om Västerås stads elitidrottsstipendium

Kulturstipendium

Information om Västerås stads kulturstipendium

Föreningsledarstipendium

Eldsjälsstipendium, barn- och ungdomsledarstipendium samt ung ledare

Västerås stad har i flera år delat ut föreningsledarstipendier på 10 000 kronor till eldsjälar och barn- och ungdomsledare. Från och med 2023 kommer vi även att dela ut ett stipendium till ung ledare. Det stipendiet syftar till att stödja ungdomar som vill satsa på en ledarroll och en möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Både föreningar och privatpersoner kan nominera en ledare.

Kriterierna som gäller för eldsjälar och barn- och ungdomsledarstipendierna:

 • Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar inom området idrott.
 • Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.
 • Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.
 • Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras).

Kriterierna som gäller för ung ledare:

 • Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.
 • Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.
 • Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras). 

Nomineringsperioden för 2023 års föreningsledarstipendier är öppen till den 5 januari 2024. Beslutet om vilka som får Västerås stads föreningsledarstipendium tas sedan i Västerås stads nämnd för idrott, fritid och förebyggande.

Nomineringen till för 2024 års föreningsledarstipendier görs digitalt. Ansökan öppnar under hösten 2024.

 

Kontakta oss

Monica Holm

Föreningssamordnare

Telefon: 021-39 13 25

monica2.holm@vasteras.se

Marie Sandersson Bergwall

Idrottsstrateg

Telefonnummer 021-39 12 84

marie.sandersson.bergwall@vasteras.se