Risker och sårbarheter i Västerås

I ett samhälle finns det risker och sårbarheter. Är vi förberedda kan vi minska både risker och skador. Västerås stad arbetar därför med att identifiera och förebygga risker. 

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommuner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället samt att öka förmågan att hantera samhällsstörningar och kriser.

Västerås stad arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys för att kunna åtgärda brister, planera för olika scenarion, kompetensutveckla och öva egen personal och samhällets aktörer för att på så sätt minska sannolikheten och konsekvenserna av en samhällsstörning eller kris, oavsett orsak.

Några typer av risker

Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i dessa riskgrupper:

 • Äldre personer
 • Spädbarn och små barn
 • Personer med kroniska sjukdomar
 • Personer som tar läkemedel som påverkar kroppens reglering av värme
 • Personer som är fysiskt aktiva och/eller arbetar i en ansträngande miljö

Råd vid värmebölja

Begreppet farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsakar skador på människor, djur, egendom och miljö. I Västerås stads risk- och sårbarhetsanalys finns primära och sekundära transportleder genom Västerås för att farligt gods ska kunna transporteras på det enklaste och säkraste sättet på väg, vatten och via järnväg.

Kraftiga regn, snösmältning, kombinerat med övriga ogynnsamma klimatbetingade faktorer ökar risken för översvämningar i anslutning till Svartån, Sagån och i vissa fall även Mälaren. I den strandnära bebyggelse som byggdes under 2000-talet har hänsyn tagits till förväntade klimatförändringar i den fysiska planeringen. Under 1990-talet bestämdes att byggnader ska ligga i nivån + 1,5 m över Mälarens normalvattennivå i Västerås.

Det är svårt att avgöra var risken för lokala översvämningar till följd av skyfall är störst. Det beror på att nederbörden, sällan är jämnt fördelad över ett område. Häftiga skyfall och långvarig nederbörd kan få konsekvenser för låglänta områden inom staden.

Översvämningshoten för Mälaren på MSBs översvämningsportal

Översvämningshoten för Svartån på MSBs översvämningsportal

Översvämningshoten för Sagån på Länsstyrelsens kartportal

Översvämning - så skyddar du dig och din fastighet Pdf, 2.7 MB.

Anläggningar med farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan en olycka innebära allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län som fattar beslut om vilka anläggningar det gäller. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det ägaren eller verksamhetsutövaren vid en anläggning som bedriver farlig verksamhet som är skyldig att: 

 • ha beredskap med personal och utrustning vid anläggningen 
 • bekosta en utökad kommunal beredskap för räddningsinsatser 
 • sätta in nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador till följd av en olycka 

Detta ska ske som ett komplement till kommunens beredskap för räddningsinsatser. 

Farlig verksamhet är till exempel:   

 • vissa flygplatser 
 • kärntekniska anläggningar 
 • dammar  
 • företag som hanterar stora mängder kemikalier 

I Västerås kommun finns det sammanlagt ett 15-tal verksamheter som, av Länsstyrelsen, är klassade som farliga verksamheter. Av dessa omfattas åtta anläggningar även av Sevesolagstiftningen. Du kan läsa mer om Sevesolagstiftningen och vad den innebär här nedan.

Sevesoanläggningar

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras. Namnet Seveso har sin grund i en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 70-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Reglerna omfattar verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i stora mängder. Gränsmängderna varierar för olika kemikalier, beroende på deras egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Information till allmänheten

Den information som ska finnas tillgänglig för allmänheten för Sevesoverksamheter på den högre kravnivån ska regelbundet och utan begäran lämnas till allmänheten, dock minst vart femte år. Informationen ska samtidigt lämnas till den som bedriver hälso- och sjukvård, skolverksamhet eller annan aktivitet som besöks av allmänheten, om området där aktiviteten bedrivs kan påverkas av en allvarlig kemikalieolycka. Information skickades ut 2021. Nedan finner du uppdaterad information om de anläggningar som berörs.

I Västerås kommun finns två anläggningar som omfattas av den högre kravnivån.

I energihamnen, cirka 2 kilometer sydväst om Västerås centrum, finns OK Q8:s oljedepå. På depåområdet finns cisterner, bilutlastning för uppfyllning av fordon samt kontor och lagerbyggnad. Alla petroleumprodukter kommer till depån med tankbåt och pumpas till cisternerna via rörsystem. Additiverna (tillsatserna) kommer med lastbil till anläggningen. Bensin, etanol, diesel, biodrivmedel, eldningsoljor och additiv förvaras i cisterner.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, OKQ8 AB Pdf, 162.8 kB.

Kraftvärmeverket ligger i djuphamnen, cirka 3 kilometer sydväst om Västerås centrum. Kraftvärmeverket i Västerås är ett av Sveriges största. Här produceras energi både till elnätet och till fjärrvärmenätet.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, Mälarenergi AB Pdf, 158.9 kB.

I Västerås kommun finns sex anläggningar som omfattas av den lägre kravnivån.

I energihamnen, cirka 2 kilometer sydväst om Västerås centrum, finns Svensk Oljeåtervinning AB. Här tar man emot och behandlar spilloljor. Oljan lagras i olika cisterner.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, Svensk Oljeåtervinning AB Pdf, 152.5 kB.

På Finnslättens industriområde, knappt 4 kilometer nordost om Västerås centrum, ligger godsmottagningen för logistikföretaget AA logistik. Här transporterar, packar och lagrar man, förutom ordinärt industrigods, även stora mängder kemikalier.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, AA Logistik AB Pdf, 154.7 kB.

Westinghouse kärnbränslefabrik är placerad drygt 4 kilometer nordost om Västerås centrum. Anläggningen är den enda fabriken för kärnbränsletillverkning i Norden. I tillverkningsprocessen används en stor mängd kemikalier.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, Westinghouse Pdf, 153.7 kB.

Cirka 12 kilometer sydväst om Västerås centrum ligger Vändle bergtäkt. Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, Swerock, Vändle bergtäkt Pdf, 153.5 kB.

Cirka 7 kilometer väster om Västerås centrum ligger Froby bergtäkt. Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, Swerock, Froby bergtäkt Pdf, 154.3 kB.

På Tunbytorp, 4 kilometer norr om centrum, ligger Air Liquid Gas AB. Den huvudsakliga verksamhet som bedrivs på anläggningen är fyllning av gasflaskor. Lagrad kondenserad gas förångas till gasform som fylls i gasflaskor.

Ladda ner pdf, information till allmänheten, Air Liquid Gas AB Pdf, 153.7 kB.

Vad ska jag göra om en olycka inträffar?

Om du hamnar i rök- eller gasmoln – tänk på vindriktningen. Sök dig bort från olyckan. Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. Rök och gas kan ha en starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

Hur får jag information?

Inträffar en olycka på den aktuella anläggningen finns rutiner för hur myndigheter larmas. Räddningsinsats leds av räddningsledare från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ett varningssystem. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv.

VMA – viktigt meddelande till allmänheten