Resultat av trygghetsundersökning 2023

Under oktober 2023 genomförde Västerås stad för andra året i rad en stor undersökning om trygghet. Vi genomförde undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi ville också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Hela kommunen har undersökts men också ett flertal specifika områden

Undersökningen innehöll drygt 20 frågor om område man bor i och upplevd trygghet samt kön och ålder. Specifika platser kunde pekas ut och varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll också frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas och hur benägen man är att anmäla brott.

Nedan presenteras grunddata från undersökningen. Vi kommer analysera resultatet för att planera och genomföra åtgärder som höjer tryggheten.

Stadshuset i Västerås. Konstverket tjuren syns i förgrunden. 

Så många svarade

Vi frågade nästan 20 000 slumpmässigt utvalda personer med mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år.

 • Vi fick strax över 7 800 svar
 • 59 procent var kvinnor
 • 41 procent män.
 • Flest svaranden var i åldersgruppen 65-84 år, totalt 34 procent av undersökningens svar

Resultatet från undersökningen

Här presenterar vi resultatet på övergripande nivå. Eftersom det här är det andra året vi genomför undersökningen kan vi jämföra resultaten mellan 2022 och 2023. På kommunövergripande nivå är resultaten väldigt lika de båda åren. Vi kan se vissa skillnader inom stadsdelarna. Detta ska vi analysera vidare.

Trygghet under kvällen i sitt bostadsområde
 • De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde, 63 procent.
 • Lite mer än var fjärde person känner sig ganska eller mycket otrygga, 27 procent.

Fler män än kvinnor är trygga kvällstid och fler kvinnor går inte ut ensamma på kvällen. Kvinnor är mer benägna att peka ut specifika platser som otrygga.

Det är stor skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var i kommunen man bor. De områden som upplevs mest otrygga har nästan dubbelt så många som känner sig otrygga jämfört med kommunen som helhet. Området runt kommunens centralområde upplevs som mer otryggt än områden utanför.

Vad som skapar trygghet i ett område
 • ett välskött område med hög grad av hjälpsamhet, 59 procent
 • sammanhållning, 54 procent
 • utomhusbelysning, 48 procent
 • många människor i området, 27 procent
Vad som skapar otrygghet i ett område
 • dålig belysning, 31 procent
 • ödsliga platser, 24 procent
 • människor som stör ordningen, 23 procent
 • inbrott, 23 procent
Brottslighet

13,4 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under det senaste året. I den nationella undersökningen (NTU 2023) svarade 20,1 procent att de utsatts för brott.

Något fler män än kvinnor svarar att de utsatts för brott, men något fler kvinnor än män anmäler brott.

På den här sidan finns mer information om hur Västerås stad jobbar med bland annat trygghetsfrågor

Publicerad

Senast ändrad