Lagar, policys och riktlinjer

Västerås stads avtal måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Staden har även policys, riktlinjer och handlingsplaner som talar om hur upphandling och inköp ska gå till.

Illustration: paragraf

Upphandlingsprinciperna

De lagar som styr den offentliga upphandlingen bygger på fem principer som alla har sin grund i EU-rätten, de så kallade upphandlingsprinciperna. Dessa är:

 • Principen om icke-diskriminering:
  Innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Staden får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Lokala leverantörer får heller inte ges företräde.
 • Principen om lika behandling:
  Innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

 • Principen om öppenhet (Transparensprincipen):
  Innebär att staden ska agera på ett öppet sätt och inte får hemlighålla uppgifter om upphandlingen. Principen syftar huvudsakligen till att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke.

 • Proportionalitetsprincipen:
  Innebär att kraven, kriterierna och villkoren i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas.

 • Principen om ömsesidigt erkännande:
  Innebär att exempelvis intyg och certifikat som har utfärdats av ett annat EU-lands behöriga myndigheter även gäller i Sverige.

Olika upphandlingsförfaranden och tröskelvärden

Det finns olika sätt att upphandla som kallas förfaranden. De vanligaste är:

 • öppet förfarande
 • enstegsförfarande

Det som avgör är bland annat om värdet på upphandlingen är över eller under det så kallade tröskelvärdet.

Mer om tröskelvärden på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Välja upphandlingsförfarande i offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten

Direktupphandling är mindre reglerat än de direktivstyrda och de nationella förfarandena.

Direktupphandling kan användas om värdet på det som ska köpas in är lägre än för närvarande 700 000 kronor och om det saknas ett giltigt avtal. Ingen annonsering krävs och staden kan vända sig direkt till de leverantörer som kan leverera enligt önskemål. Detta sker oftast via stadens upphandlingssystem.

Västerås Stad har en riktlinje för hur direktupphandlingar ska genomföras.

Riktlinje för direktupphandling Pdf, 231.4 kB.

Policys och riktlinjer

Det finns flera policys och riktlinjer i Västerås stad om upphandling och inköp. Dessa dokument ska ge en vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller inköp och upphandling.

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och stadens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomi.

 

Upphandlingsprocessen

Illustrationsbild över upphandlingsprocessen

 

 1. Ett behov av något uppstår i någon av stadens verksamheter.
 2. En marknadsanalys görs kopplat till behovet.
 3. Upphandlingen genomförs.
 4. Avtal tecknas med en eller flera leverantörer.
 5. Avtalet implementeras i stadens e-handelssystem som heter VIP.
 6. Stadens olika verksamheter lägger sina beställningar i VIP.
 7. Leverans eller uppdrag levereras till verksamheten.
 8. Leverantören fakturerar staden och fakturan betalas.
 9. Uppföljning görs löpande under avtalstiden.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se