Ordningsregler

Västerås stad har lokala ordningsföreskrifter som kompletterar de nationella lagar och regler som finns. Ordningsföreskrifterna är till för att skydda hälsa och miljö för alla som lever och verkar i Västerås, och se till att offentliga platser är säkra och trygga.

Rökförbud

Rökförbud gäller sedan 2019 på vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek. Den som äger och disponerar en lokal är ansvarig att rökförbudet följs.

Rökförbudet omfattat även bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna ordningsföreskrifter gäller på alla platser i kommunen som är offentlig plats, det vill säga:

Allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamheter, om de har upplåtits för detta ändamål och är
tillgängliga för allmänheten, samt andra landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.

Dessa lokala ordningsföreskrifter har kommunfullmäktige fastställt vid sammanträde den 3 december 2020.

Det finns också fler platser som beslutats anses som offentlig plats:

 • Följande fritidsbad: Björnöbaden, Framnäsbadet, Johannisbergsbadet, Lögastrand, Sundängens bad, Östra holmen, Lövudden, Gäddeholm, Gäddeholm, Sandabadet.
 • Följande idrottsanläggningar: Apalby, Arosvallen, Blåsbo, Brandthovda, Dingtuna, Irsta, Hamre, Hökåsen, Rocklunda, Råby, Skultuna, Skälby, Tillberga, Ringvallen, Wenströmska, Önsta, Barkarö, Orresta, Tortuna, Gäddeholm, Lundby och Bäckby idrottspark.
 • Följande motionsspår: Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna och Tillberga.

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser för följande områden:

Vid lastning, transport, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden se till att allmänheten inte utsätts för tillfälliga olägenheter såsom buller, damm, spill och dålig lukt.

Blockera inte brandutrustning och utrymningsvägar, hindra inte räddningstjänsten. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras.

Gångbanor och cykelbanor får inte blockeras vid lastning, lossning och annan hantering på sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna.

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Åtgärder som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, exempelvis bilning, entreprenadarbete med mera får inte ske utan
Polismyndighetens tillstånd mellan klockan 22.00 och 06.00.

Ägare eller nyttjanderättshavare till en container som ställs på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter, cykelbana på lägre höjd än 3 meter eller över körbana på lägre höjd än 4,6 meter. '

För uppsättning av banderoll gäller en lägsta höjd om 3,5 meter över gångbana och 5,6 meter över körbana. Markiser, flaggor, skyltar och banderoller får inte placeras så att de skymmer trafikskylt eller trafiksignal.

Flyttbara skyltar eller gatupratare, brinnande marschaller och liknande anordningar får inte utan tillstånd av Polismyndigheten placeras på gångbanor eller körbanor. De får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller så att de är på annat sätt trafikfarliga.

Affischer, banderoller, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden i form av en affisch som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Skyltar kan dock kräva särskilt tillstånd enligt annan lagstiftning.

Bygglov för skylt, vepa eller byggplatsskylt

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.

Förtäring av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker är förbjuden på följande platser (såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns):

 • På dessa idrottsplatser: Apalby, Arosvallen, Blåsbo, Brandthovda, Dingtuna, Irsta, Hamre, Hökåsen, Rocklunda, Råby, Skultuna, Skälby, Tillberga, Ringvallen, Wenströmska, Önsta, Barkarö, Orresta, Tortuna, Gäddeholm, Lundby och Bäckby idrottspark.
 • På dessa badplatser: Björnöbaden, Framnäsbadet, Johannisbergsbadet, Lögastrand, Sundängens bad, Östra holmen, Lövudden, Gäddeholm, Gäddeholm, Sandabadet.
 • Offentliga platser innanför Cityringen
 • Djäkneberget, Hökåsengropen
 • Stadsdels centrum i Bäckby, Råby, Hammarby, Pettersberg, Skultuna, Tillberga, Viksäng, Irsta, Rönnby, Gryta, Hälla, Skiljebo, Erikslund och
  Vallby
 • I Vasaparken samt på Djäkneberget tillåts alkoholförtäring lördagar/söndagar och övriga röda dagar, samt vardagar efter 17:00.

Bad är förbjudet på följande platser:

 • Svartån nedströms Skarpskyttebron
 • Kraftverkshamnen, Djuphamnen och Östra hamnen
 • Småbåtshamnarna vid Lögarängen, Mälarparken, Gamla Hamnen, Tegeludden, Lillåudden, Lövudden och Gäddeholm.

Hundens ägare eller den som tagit emot en hund till underhåll eller nyttjande är skyldig att följa bestämmelserna. Detsamma gäller den som rider, leder eller på annat sätt framför häst.

I dessa områden ska hundar vara kopplade:

 • På offentliga platser inom områden med detaljplan
 • I dessa motionsspår: Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna och Tillberga.
 • På dessa badplatser: Björnöbaden, Framnäsbadet, Johannisbergsbadet, Lögastrand, Sundängens bad, Östra holmen, Lövudden, Gäddeholm, Gäddeholm, Sandabadet.
 • I naturreservat där det av reservatföreskrifter framgår att hundar ska vara kopplade

Hundar får, med undantag för särskilt angivna hundbadplatser, inte vistas på de badplatser som nämns ovan, under badsäsongen 15 maj - 15
september. Detsamma gäller för hästar.

Förorening efter hund ska plockas upp inom följande områden:

 • På offentliga platser inom områden med detaljplan
 • I dessa motionsspår Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna och Tillberga
 • På dessa badplatser: Björnöbaden, Framnäsbadet, Johannisbergsbadet, Lögastrand, Sundängens bad, Östra holmen, Lövudden, Gäddeholm, Gäddeholm, Sandabadet.
Föreskrifter i denna paragraf gäller inte för Polismyndighetens tjänstehundar i tjänst eller för assistanshundar i tjänst. Assistanshundar är hundar tränade för att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Exempel är ledarhundar för synskadade, signalhundar för hörselskadade, servicehundar för rörelsehindrade med mera.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas inom områden med detaljplan.

Tillstånd av Polismyndigheten behövs inte under följande tider: från klockan 20.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen.

Det krävs tillstånd för hantering av explosiv vara för en privatperson eller organisation som vill använda raketer med styrpinne. Tillståndet söks hos Räddningstjänsten Mälardalen. På deras webbplats hittar du ansökningsblanketten.

Blanketter, Räddningstjänsten Mälardalen

Ridning eller färd med cykel får inte ske i de motionsspåren: Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna och Tillberga.

Ridning, löpning, promenad, promenad med hund eller färd med cykel får inte ske i anlagda skidspår i de motionsspår som nämns ovan eller på idrottsanläggningarna: Apalby, Arosvallen, Blåsbo, Brandthovda, Dingtuna, Irsta, Hamre, Hökåsen, Rocklunda, Råby, Skultuna, Skälby, Tillberga, Ringvallen, Wenströmska, Önsta, Barkarö, Orresta, Tortuna, Gäddeholm, Lundby och Bäckby idrottspark.:

Camping är förbjuden på offentlig plats eller för område som jämställts med offentlig plats i dessa ordningsregler.

För varje gata och väg i Västerås finns det lokala trafikföreskrifter som talar om vilka regler som gäller.

Vad som gäller för dig som trafikant framgår av skyltarna på plats. Samtliga lokala trafikföreskrifter finns även samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas.

Lokala trafikföreskrifter, Transportstyrelsen

Föreskrifterna är tillämpliga på Stora Torget och Bondtorget. Om utrymme ej medges på Stora Torget och Bondtorget kan, i särskilda fall, delar av Hantverkargatan och Torggatan användas under en begränsad tid.

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga försäljningsplats vilka bestäms av Teknik- och Fastighetsförvaltningen. En fast försäljningsplats får användas på bestämd tid, minst 3 månader och högst 1 år. En tillfällig försäljningsplats får användas minst en dag och högst en månad och anvisas av torgansvarig.

Vid fördelningen av försäljningsplats gäller följande:

 • Tillfälliga försäljningsplats tilldelas försäljarna genom i första hand förhandsbokning och i andra hand i den ordning de anmäler sig för försäljning.
 • Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Högst sex platser upplåts till samma person. Platserna ska då, om inte särskilda skäl föreligger, vara belägna intill varandra.
 • Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.
  Fördelning av fasta platser grundas på hur lång period i en följd försäljarna innehaft fast plats på torget.
 • Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 • I fall innehavaren av en fast försäljningsplats inte en timme efter försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till torgansvarig att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgansvarig rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig försäljningsplats.

Regler och tider för försäljning

 • Försäljning får ske alla helgfria dagar klockan 07.00-19.00 samt på söndagar i december klockan 10.00-17.00.
  Under tiden 1 juni-31 augusti får försäljning ske helgfria dagar klockan 07.00-20.00 och på helgdagar klockan 10.00-20.00.
 • På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får Teknik- och fastighetsförvaltningen eller enligt uppdrag torgansvarig besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Vid dessa tillfällen äger torgförsäljaren inte rätt till nedsättning av avgiften eller ersättning för utebliven handelsvinst.
 • För användning av allmän försäljningsplats har staden rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte. Har faktura för fast plats inte betalats inom föreskriven tid upphör rätten till platsen med omedelbar verkan.
 • Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
 • Varor och redskap ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.
 • Det är förbjudet att sälja knivar, sprängdeg, skjutvapen, soft air gun, stinkbomber och pyrotekniska varuslag på de allmänna försäljningsplatserna. 
 • Högtalare får ej användas för reklam från torghandelsplats.
 • Vid försäljning av livsmedel  gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.
 • Du som hyr försäljningsplats får inte utnyttja utrymme utanför den anvisade försäljningsplatsen för uppställning av varor, redskap och fordon. Varor får heller inte placeras på sådant sätt att övriga torgplatsinnehavares varuuppläggningar skymmes. Torgstånden ska vara öppna, men får spännas över med markistak. Markis ska vara naturvit eller vit- och grönrandig. Tak får inte sättas lägre än 2,0 meter över marken. Bilar eller täckta vagnar accepteras inte.
 • Du är ansvarig att se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg under försäljningstiden och att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.
 • Du som hyr försäljningsplats är enligt lagen om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
  Enligt lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel är du även skyldig att för upplåtaren visa F-skattsedel för innevarande år eller lämna information om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av reglerna kan dömas till böter.

Ordningslagen

Ordningslagen innehåller grundläggande regler för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och om allmän ordning och säkerhet. Här finns regler för till exempel demonstrationer, konserter, marknader, snöröjning och för ordning och säkerhet i kollektivtrafik och vid idrottsarrangemang. Du kan läsa mer om ordningslagen och vilka regler som gäller för olika områden längre ner på sidan.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Om du bryter mot någon av reglerna i ordningslagen eller i de lokala ordningsreglerna kan du dömas till böter.

Ordningslagen

De lokala ordningsföreskrifterna i sin helhet