Servicedeklarationer

Så här gör du

Vad är servicedeklarationerna?

Med servicedeklarationerna förklarar vi vad du som invånare kan förvänta dig av stadens service och tjänster. Vi lovar dig en viss nivå av service. Tänk på att det ibland betyder att vi behöver något tillbaka av dig som invånare för att det ska fungera fullt ut.

Om vi inte har uppfyllt våra åtaganden får du en förklaring av
oss. Vi följer upp och prövar servicedeklarationerna varje år för att utveckla den kommunala servicen. Därför är dina synpunkter värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har synpunkter, tankar och idéer.

Länk till sidan Synpunkter och förslag

Två personer pratar i telefon. 

Det här kan du förvänta dig

Svar på din synpunkt inom två dagar

Inom två dagar ska vi ge ett svar eller återkoppling om var dina synpunkter eller klagomål kommer att hanteras.

Skolskjuts inom en månad

Vi ger dig skriftligt besked om eleven beviljats skolskjuts inom 14 dagar efter det att du skickat in alla nödvändiga uppgifter. Skolskjuts verkställs inom en till tre veckor efter beslut om att kriterierna för att få skolskjuts är uppfyllda.
Frågor om skolskjuts besvaras av Kontaktcenter 021-39 00 00. Frågor som Kontaktcenter inte kan besvara hanteras inom tre arbetsdagar av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Läs mer om skolskjuts

Halkbekämpning och snöröjning på morgonen

Från 15 oktober till 15 april har vi beredskap dygnet runt för snöröjning och halkbekämpning på de gator staden ansvarar för.

Läs mer om halkbekämpning och snöröjning

Lagning av potthål i gator samt i gång- och cykelvägar

Inrapporterade potthål som innebär en fara för trafiksäkerheten åtgärdas inom tre arbetsdagar. Övriga avvikelser på beläggningen bedöms i varje enskilt fall vilken typ av åtgärd som kan utföras. Driftbudgeten styr över vilka åtgärder som kan utföras och i vilken omfattning de kan utföras.

Gatlampor som slocknar byts inom sex veckor

Enstaka lampor som slocknat inom Västerås stads belysningsnät byts inom sex veckor efter anmälan.

Glaskross

Glaskross tas upp vid upptäckt eller vid anmälan.

Städning av gata och park

Gator i centrala delar av Västerås (innanför cityringen) städas med varierande frekvens. Majoriteten av gator runt butiker och restauranger städas varje dag och ska vara utförd senast klockan 10. Övriga gator innanför cityringen städas 3 dagar i veckan mellan 16 april och 14 oktober och övriga delen av året 1 dag i veckan. Städningen ska vara utförd senast klockan 16.

Vasaparken, Botaniska trädgården, Löga Strand och Djäkneberget städas 7 dagar i veckan 15 maj – 31 augusti och 3 dagar i veckan under övriga året. Stadsparken, Proban och Utanbyparken städas 3 dagar i veckan, onsdag, fredag och söndag under sommarhalvåret och 1 dag i veckan vinterhalvåret.

Papperskorgar töms med sådan frekvens att det alltid finns utrymme att lägga skräp i dem.

Stadens fontäner

Stadens dammar och fontäner ska vara i drift 1 maj till 15 oktober.

Trasiga lekredskap åtgärdas senast dagen efter

Trasiga lekredskap som är en säkerhetsfara åtgärdas senast dagen efter vi fått anmälan.

Tillsyn av lekplatserna regelbundet

 Västerås stads lekplatser får tillsyn en gång i veckan sommartid och var 14:e dag vintertid. Lekplatserna säkerhetsbesiktigas en gång om året.

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att vara säkra på att Västerås stad uppfyller den nationella värdegrunden har värdighetsgarantier tagits fram. Värdighetsgarantierna är kommunens löfte till de äldre som har hjälp av äldreomsorgen.

  • Personalen som hjälper och stödjer dig bär en namnskylt. Personal som jobbar inom hemtjänsten ska även bära en id-bricka. Namnskylten och id-brickan ska bäras väl synliga.
  • Du som har hemtjänst blir meddelad vid förändringar. Blir personalen mer än 15 minuter försenad ska detta meddelas. Vid byte av personal ska detta meddelas senast 30 minuter innan besöket.
  • Du blir erbjuden möjligheten att tillsammans med personal upprätta en levnadsberättelse. Levnadsberättelsen är en beskrivning av ditt liv och ska användas av personalen som ett verktyg för att kunna ge dig ett gott bemötande och en omsorg anpassad just för dina behov.
  • Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller vid behov. Då har du, eller dina anhöriga, möjlighet att komma med synpunkter. En genomförandeplan är en utförlig beskrivning av hur och när beviljade insatser av äldreomsorgen utförs.
  • Du som fyllt 75 år eller mer, och inte har beviljade insatser, får årligen information via personligt brev eller via media om förebyggande verksamhet och om information om vart du vänder dig med funderingar angående äldreomsorgen.
  • Du som ansöker om äldreomsorg får återkoppling från biståndsenheten inom en vecka. Via telefon eller brev får du en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan samt ungefär hur lång tid det tar innan du får svar på din ansökan.


Beslut om enskilt avlopp eller värmepump inom 15 arbetsdagar

Den som skickar in en ansökan om att anlägga ett enskilt avlopp eller en värmepump till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska få ett beslut inom 15 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag som vi har fått kompletta handlingar.

Om du inte har fått ett beslut i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att ringa oss på 021-39 00 00.

Bekräftelse på registrering av livsmedelsverksamhet inom fem arbetsdagar

Den som ska starta en livsmedelsverksamhet måste först registrera sig hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Du ska få en bekräftelse på att verksamheten är registrerad senast fem arbetsdagar efter att vi har fått din anmälan.

Om du inte har fått besked om registrering i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att ringa oss på 021-39 00 00.

Inspektionsrapport inom 15 arbetsdagar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besöker verksamheter för att kontrollera att de uppfyller miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och andra lagstiftningar som vi har ansvar för att kontrollera. När vi gjort en inspektion av din verksamhet ska du få en inspektionsrapport inom 15 arbetsdagar.

Om du inte har fått en inspektionsrapport i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att ringa oss på 021-39 00 00.

Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningens verksamheter

Kontakt

Frågor via mejl eller webb till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens enheter ska återkopplas inom två arbetsdagar. Vi ska även besvara bokning av idrottslokal inom tre arbetsdagar.

Konstis

Tillhandahålla konstfrusen isbana varje dag under perioden oktober till mars.

Kulturskolan

Kulturskolan är en frivillig skolform för en meningsfull fritid med lust och lärande kring dans, konst, musik och teater. Vi erbjuder verksamhet för alla åldrar och stadier. Kulturskolans elever erbjuds 28 lektionstillfällen per läsår. Deltagande i uppvisningar, konserter och föreställningar räknas också som lektionstillfällen.

Vallby friluftsmuseum

Vallby friluftsmuseum är öppet alla dagar året om. På Vallby friluftsmuseum kan du uppleva och lära mer om kulturhistoria med levande djur och växter, byggnader och livet från förr.

Konstmuseum

Västerås konstmuseum visar utställningar med framför allt svensk och nordisk samtidskonst. På Västerås konstmuseum kan stora och små lära sig mer om konst och utveckla sitt eget skapande.

Biblioteket

På biblioteket finns böcker för alla smaker och på olika språk. Stadsbiblioteket har en omfattande programverksamhet och arbetar aktivt med lässtimulans för barn och vuxna. Alla barn i förskoleklass erbjuds möjligheten att delta i bokskolan. På biblioteket hittar du både material och plats för att studera. Via webbplatsen når du stadsbiblioteket från hela världen och hela dygnet. Du kan surfa trådlöst på alla våra bibliotek.

För vem

Om vi inte håller vad vi lovar

Kontakta oss om vi inte håller vad vi har lovat. Ett sätt är att kontakta respektive chef för hemtjänsten eller på det boende där du bor. Ett annat sätt är att du kontaktar Kontaktcenter och framför dina synpunkter på värdighetsgarantierna. När du har lämnat dina synpunkter får du en skriftlig eller muntlig förklaring av din utförare varför värdighetsgarantin inte har uppfyllts och hur utföraren ska se till att det inte inträffar igen.

Här hittar du våra kontaktuppgifter