Flyttkedjeanalys av nybyggnation i Västerås kommun

Som en del i Västerås stads arbete med att ta fram kunskapsunderlag till kommunens bostadsförsörjning, har Statistik- och analysenheten under 2022 tagit fram en flyttkedjeanalys.

Flyttkedjor skapas när bostäder blir tillgängliga och i denna rapport har nyproduktionen i kommunen under 2020 samt första halvåret 2021 använts för analysen. I rapporten analyseras hur stor betydelse nyproduktionen har haft för rörligheten på bostadsmarknaden i Västerås kommun, samt vilka som flyttat in i nyproduktionen och vilka bostäder som tillgängliggjorts till följd av nyproduktionen.

Flödeskarta över flyttkedjan från gamla hus til nyproduktion.

När en ny bostad är färdig möjliggör det för ett hushåll att flytta in i den nyproducerade bostaden, vilket i sin tur öppnar för ett andra hushåll att flytta in i den tillgängliggjorda bostad som det första hushållet lämnar, och så vidare.

I genomsnitt leder varje nyproducerad bostad till två flyttar

Varje nyproducerad bostad gjorde det möjligt för i genomsnitt två hushåll att flytta in i en ny bostad. Med andra ord blev det för varje nyproducerad bostad, ytterligare en bostad tillgänglig för inflyttning. Nästan två tredjedelar av flyttkedjorna innehåller ett eller två steg.

Resultaten visar att störst rörlighetseffekt har nyproduktion av bostadsrätter och äganderätter, med en genomsnittlig längd på 2,2 flyttar. Majoriteten av äganderätterna i denna studie utgörs av småhus.

Resultaten tyder också på att vilken typ av bostäder som frigörs i stor utsträckning beror på vad som byggs. Byggs det till exempel hyresrätter, är hyresrätter överrepresenterade bland de bostäder som tillgängliggörs i nästa steg och så vidare.

När äldre personer flyttar in i nyproduktion frigörs det relativt sett fler äganderätter, bostadsrätter och stora bostäder jämfört med när andra hushåll flyttar.

Flyttkedjeanalysen i sin helhet

Om du vill veta mer om vår flyttkedjeanalys kan du läsa vidare i rapporten. Om innehållet i rapporten inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss för att få tillgång till materialet i ett format som passar dig.

Flyttkedjeanalys av nybyggnation i Västerås kommun Pdf, 945.5 kB.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se