Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet, föp 64

Kommun­full­mäktige antog planen den 3 oktober 2013.

Om den fördjupade översiktsplanen

Planen har som mål att göra Stations­om­rådet till en mer håll­bar, stads­mässig och levande stads­del. Om­rådet ska vara väl samman­länkat med Mälaren och med de stads­delar som ligger närmast. Det är människorna och deras behov som står i centrum. I stads­delen blandas både bo­städer och kontor med handel och service. Gröna platser samsas med torg i strategiska lägen. Ett av planens viktigaste mål­punkter är det nya rese­centrumet. Där ska resenären ha en hög till­gäng­lighet, god service och smidigt kunna göra byten mellan olika trafik­slag. Gång- och cykel­trafik, men även kollek­tivt åkande ska ges prioritet i om­rådet. Det gör att bilarnas dominans kommer att minska.

Planhandlingar

Projekt 3B - en stor förändring av Stationsområdet, numera Mälarporten

Den för­djupade över­sikts­planen är bara en del i det större projekt Mälarporten. Projektet kallades till en början 3B. Det står för att Bygga Bort Barriärer, och det är vad vi vill göra i det nya stations­området. Nu har hela projektet fått namnet Mälarporten.

Information om projektet Mälarporten

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­om­fattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se