Detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913

Detaljplanen vann laga kraft den 10 september 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga en ny hållbar stadsdel. Där bli främst bo­städer och den service som till­hör. Så­som skolor, äldre­boende, mötes­platser och lokaler för centrum.

En blandning av olika bostads­typer och verksam­heter prövas i planen. Allt med utgångs­punkt att det ska vara tryggt, till­gäng­ligt och lätt att leva håll­bart i Sätra.

Planen ska också se till att om­rådets höga värden av natur och rekreation be­hålls och ut­vecklas. Samt att hitta trygga lösningar för trafiken inom om­rådet.

Information om Sätras utveckling

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra med planområdet inritat.

Illustration av Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB över planområdet på Sätra

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se