Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av Västerås 1:36, Kristiansborg, dp 1897

Detaljplanen vann laga kraft den 18 mars 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är göra det möjligt att utveckla badhuset och den när­liggande miljön. Det behöver ske så att de kultur­miljö­värden som finns blir bevarade. Det finns viktiga värden både interiört och exteriört i bad­huset samt även i den park som omger byggnaden. Syftet är att utreda om det går att bygga till bad­huset samt komplettera med bostäder i kanten av parken.

Information om Kristiansborgsområdets utveckling

Detaljplanens handlingar

Flygbild över på Kristiansborg där planområdet är inritat.

Flygbild över planområdet på Kristiansborg

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se