Tomträtt

Tomträtt är en nyttjanderätt som innebär att du har rätt att använda ett särskilt markområde som ägs av Västerås stad för din fastighet och tomt. För detta betalar du en avgift som kallas avgäld.

Som tomträttshavare har du samma rätt att använda marken som om du vore ägare, utefter det ändamål och användning som tomträtten är upplåten till. Vilket ändamål och användning som gäller står i ditt avtal.

Skatteverket taxerar marken på samma sätt som alla andra fastigheter. Som tomträttshavare betalar du fastighetsskatt, du kan belåna tomträtten och du som privatperson får dra av avgälden som ränta i din deklaration. Västerås stad skickar ut kontrolluppgifter på inbetalad avgäld varje år.

Du kan inte säga upp din tomträtt, alltså lämna tillbaka den till staden. I stället kan du överlåta, alltså sälja den, eller friköpa den.

Regler om tomträtt finns i Jordabalken.

Jordabalken kapitel 13

Tomträttsavtal

Du som har en tomträtt betalar en avgift till staden för att få använda marken. Det kallas tomträttsavgäld. Du nyttjar marken genom ett tomträttsavtal. Alla överenskommelser som gäller en tomträtt måste vara skriftliga.

Avgiften är oförändrad under en bestämd tid, vanligtvis 10 eller 20 år. Ungefär ett år innan avgiftsperioden upphör så skickas ett tilläggsavtal till dig för den nya perioden.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2023 om principer för hur avgälden ska beräknas i enlighet med lagar och praxis.

Avgift för småhus

Avgälden, det vill säga avgiften, för småhus beräknas som en ränta på marktaxeringsvärdet för föregående år fastställt av Skatteverket. Räntan fastställs av domstolspraxis.

Avgiftsräntan är för närvarande:

  • 3 procent för tioåriga avtalsperioder
  • 4,5 procent för tjugoåriga avtalsperioder.

Uträkning:
marktaxeringsvärde föregående år X ränta = årsavgäld

Avgift för flerbostadshus och näringslivsfastigheter

Avgälden, det vill säga avgiften, för flerbostadshus och näringslivsfastigheter beräknas på liknande sätt förutom att marken värderas av en fastighetsvärderare för att få fram ett marknadsvärde där räntan fastställer avgiften.

Uträkning:
marknadsvärde X ränta = årsavgäld

Friköp av tomträtt

Friköp av ändamål småhus

Om du vill äga marken i stället för att ha en tomträtt kan du friköpa tomträtten av Västerås stad. Att friköpa är frivilligt och kan göras vid ett månadsskifte oavsett avtalets löptid.

Kommunfullmäktige har beslutat att tomträttshavare till småhus kan friköpa sin tomträtt till 65 % av marktaxeringsvärdet föregående år.

Friköp till annat ändamål än småhus

Tomträtt som är upplåten till annat ändamål än småhus kan i de flesta fall friköpas till marknadsvärdet om staden godkänner friköpet.

Så friköper du tomträtten

Om du önskar att friköpa tomträtten ska du kontakta mark- och exploateringsenheten som hjälper dig vidare.
Efter ett friköp ska ny lagfart sökas hos lantmäteriet där det tillkommer kostnader för stämpelskatt, expeditionsavgift samt kostnad för hantering av eventuella pantbrev.

Telefonnummer till Lantmäteriet: 0771–63 63 63

Lantmäteriets webbplats

Träd på tomträtt

Det är alltid du som tomträttsinnehavare som har ansvar för att se till att träden på tomten hålls i säkert och vårdat skick. I tomträttsavtalet står vad som gäller för trädfällning på din tomträtt.

Vill du fälla träd ska du ansöka om det hos Västerås stad. Staden kan neka fällning av träd på tomträtt om trädet har stor betydelse för områdets helhetskaraktär. Du som tomträttshavare bekostar godkänd trädfällning.

Träd som har mistel, gamla ekar eller andra sällsynta träd kan dock vara skyddade och då krävs särskilt tillstånd för att fälla, detta gäller oavsett om du är tomträttshavare eller fastighetsägare.

Om du är osäker på om trädet du vill fälla är skyddat rekommenderar vi att du kontaktar Länsstyrelsen.

Västmanland | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Villkor för småhustomträtter som erbjuds efter 1 januari 2024

Från och med maj 2024 kommer nya småhustomter med tomträtt att släppas. Syftet är att underlätta för dig som privatperson att bygga och äga ditt småhusboende men inte behöva ta banklån för att köpa tomten. Beslutet är fattat av kommunfullmäktige.

Dessa villkor gäller för småhustomter med tomträtter som erbjuds efter 1 januari 2024:

  1. Avgäldsunderlaget, alltså underlaget för avgiften, ska vara det försäljningspris som staden beslutar för småhustomter inom aktuellt område.
  2. Den avgäldsränta, det vill säga den ränta som från avgäldsunderlaget beräknar fram årsavgälden, som bestäms av domstol ska användas. Nuvarande avgäldsränta är tre procent.
  3. Ingen avgäldsrabatt ska utgå under byggnadstiden. Det innebär att du betalar avtalad avgäld från den dag då tomträttskontraktet börjar gälla.
  4. Inga friköp får göras under den första avgäldsperioden som är tio år.
  5. Friköp efter första avgäldsperioden medges till det fulla marktaxerings­värdet föregående år. Efter 30 år ska friköp medges till 65 procent av mark­taxeringsvärdet föregående år.

Småhustomterna med tomträtt förmedlas av Bostad Västerås till de som står i deras tomtkö.

Bostad Västerås webbplats

Frågor och svar

Faktura skickas ut kvartalsvis till dig i mars, juni, september och december.

Som privatperson får du dra av avgälden som ränta i din deklaration. Västerås stad skickar ut kontrolluppgifter på inbetalad avgäld varje år till dig som tomträttsinnehavare och till Skatteverket.

Kontakta oss

Eva Lennqvist

Handläggare tomträtt

Stadshuset

021-39 10 98

eva.lennqvist@vasteras.se

Pernilla Fahlborg

Handläggare tomträtt

Stadshuset

021-39 24 24

pernilla.fahlborg@vasteras.se