Pedagogiska skolgårdar

Förskolor och skolor i Västerås kan få hjälp och stöd att skapa pedagogiska skolgårdar.

En del av lärmiljön

Arbetet med pedagogiska skolgårdar handlar om att inspirera förskolor och skolor att utveckla förskole- och skolgården så den blir en del av lärmiljön.

Det kan handla om att skapa bra möjligheter för pedagogisk verksamhet, delaktighet och naturkontakt i utemiljön.

Det kan också handla om att se till att barnrättsperspektivet kommer med vid ombyggnation och nybyggnation.

Aktiviteter för inspiration

Några gånger per år bjuds förskolor och grundskolor i Västerås in till att ta del av kompetensutveckling och inspiration på temat Pedagogiska skolgårdar. Det går också att boka inspirationsbesök på förskolan eller skolan.

Kompetensutveckling för pedagoger

Hand med blommor. 

Utveckla skolgården

Behöver ni öka på den biologiska mångfalden, eller behöver ni en samlingsplats för att lättare kunna flytta ut undervisningen?

Förskolor och skolor i Västerås kommun kan söka ekonomisk ersättning för att utveckla skolgården.

Kontakta Emma Crawley för att få en ansökningsblankett.

Ansöka om ekonomisk ersättning

Ansökan skickas in senast 1 mars och behöver uppfylla dessa krav:

  • Projektet ska bygga på delaktighet. Barn/elever och personal ska vara engagerade i förändringsarbetet. Gärna även vårdnadshavare.
  • Ansökande enhet behöver ha en egeninsats i projektet där både barn/elever och personal ska delta. Denna ska framgå tydligt i ansökan.
  • Fysiska åtgärder som utvecklar och berikar utemiljön prioriteras framför åtgärder av underhållskaraktär. Medel kan i viss mån även sökas till pedagogiskt material att använda i utemiljön. Åtgärder som bidrar till att öka möjligheterna att använda naturen som ett klassrum prioriteras.
  • Medel beviljas inte till projekt som enbart handlar om ombyggnad/reparationer och annat som kan hänföras till investeringsbudgeten.

Så går det till

Plan för genomförande:

  • Projektet genomförs under innevarande kalenderår. Det betyder att ni bör ha gjort en del förarbete och funderingar innan ni skickar in ansökan. Kontakta gärna oss för inspiration inför ansökan.
  • Ansökan ska vara så konkret som möjligt, där en ekonomisk kalkyl för projektet och enhetens egeninsats specificeras, använd ansökningsformuläret.
  • Åtgärderna är relativt små och är tänkta som en start till en förändringsprocess som kan sträcka sig under flera år.
  • Cirka två veckor efter ansökningsdatumen ska ni ha fått ett svar om ni beviljats medel och hur mycket och kan då gå igång med era projekt.

Samverkan

Nationellt nätverk för gröna och pedagogiska skolgårdar

Vi samordnar ett nationellt digitalt nätverk där vi diskuterar möjligheter och utmaningar med gröna och pedagogiska skolgårdar. I nätverket finns alla möjliga kompetenser med olika erfarenheter och vi turas om att dela med oss av erfarenheter. Vi träffas två gånger per termin. Hör av dig om du vill vara med.

Internationell samverkan

Västerås stad//eller Naturskolan Asköviken// har deltagit i projektet Global Lessons on Greening of School Grounds där vi tillsammans med representanter från hela världen tagit fram inspiration och stödmaterial för att utveckla skolgårdar. Här finns korta filmer med inspiration från hela världen och ett dokument som förklarar varför det är viktigt. Dokumentet heter Salzburgförklaringen och togs fram 2022.

https://www.childrenandnature.org/schoolgroundgreening/

Kontakta oss

Emma Crawley

Utvecklare, på enheten för forskning och skolutveckling

Telefon: 021-39 41 57

emma.crawley@vasteras.se