Visa sökformulär

Kulturfrämjandemedel

Kulturfrämjandemedel syftar till att främja västeråsarnas tillgång till professionell kultur från det fria kulturlivet.

Är du yrkesverksam fri kulturaktör, eller representerar du en organisation som bedriver professionell verksamhet inom något konstområde? Bidrar verksamheten dessutom till publika möten för invånare och besökare i Västerås? Då har du eller din organisation möjlighet att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjandemedel. Som ett första steg ansöker du om kvalificering.

Kvalificering

För att lämna erbjudande och bli tilldelad kulturfrämjandemedel behöver du som kulturaktör bli godkänd (kvalificerad) av Västerås stad. Kvalificeringen grundar sig på fem krav som är beslutade i kulturnämnden:

 1. Sanningsförsäkran
 2. Behörighet att utöva yrkesverksamhet
 3. Ekonomisk och finansiell ställning
 4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 5. Hållbarhetskrav

Grundläggande kriterier

Kvalificering är möjligt för aktörer eller organisationer med verksamhet inom kulturområdet. Religiösa och partipolitiska organisationer/verksamheter kan inte kvalificera sig. Mer information finns under rubriken Riktlinjer för kulturfrämjandemedel.

Kulturfrämjandemedel riktar sig till fria aktörer som bedriver professionell verksamhet

 • inom alla konstområden
 • som med hög konstnärlig kvalitet bidrar till mångfald och variation i kulturlivet
 • som leder till publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • som är öppen för alla och genomförs i Västerås kommun
 • som genom att bedriva verksamhet i Västerås kommun stadigvarande bidrar till kulturlivet, dess innehåll och utveckling
 • som kompletterar nämndens egen verksamhet och på så sätt bidrar till ökad måluppfyllelse

Kulturfrämjandemedel kan komma i fråga för insatser som bidrar till

 • ett dynamiskt och mångfacetterat fritt kulturliv i Västerås
 • en stabil infrastruktur i det fria kulturlivet
 • utveckling, förnyelse och samverkan inom kulturens område
 • publika möten för invånare och besökare i Västerås
 • att uppfylla det nationella kulturpolitiska målet att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, med särskilt fokus på barn och unga
 • att uppfylla målen i Västerås stads Program för kultur, med särskilt fokus på att:
  - det ska vara lätt att delta, inspireras och engagera sig i konstnärliga och kulturella upplevelser och aktiviteter.
  - det finns tillgängliga, ändamålsenliga scener, lokaler och mötesplatser som sjuder av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet.
  - det finns goda förutsättningar och ett stimulerande klimat för kulturaktörer att verka, bo och utvecklas i Västerås.
  - kulturaktörerna är synliga, uppmärksammade och drivande i stadens utveckling.

Organisationer och aktörer som kvalificeras ska följa svensk lagstiftning. Det innebär att lagar och regler mot diskriminering, kränkningar och hot om våld ska efterlevas.

Västerås stad har rätt att kontrollera inlämnade uppgifter hos berörda myndigheter, så som Skatteverket, Kronofogden och andra.

Riktlinjer för redan kvalificerad aktör
Är du redan godkänd/kvalificerad aktör för kulturfrämjandemedel och vill lämna nytt erbjudande?

Godkänd kvalificering gäller i tre år under förutsättning att:

 • Verksamheten fortsatt kan leva upp till de grundläggande kriterier och fem krav som uppnåtts vid kvalificering för kulturfrämjandemedel.
 • Senaste årets årshandlingar skickas in efter årsmöte/årsredovisning (signerat och komplett) via InterbookGo eller till kulturframjandemedel@vasteras.se senast den 4 juli 2022. Kommer dessa in för sent eller inte är kompletta måste aktören söka kvalificering på nytt inför 2023.
 • Verksamhetens inriktning inte har förändrats väsentligt under verksamhetsåret. Har det skett eller att stadgar förändrats ska nämnden genast informeras.

Så blir du kvalificerad och lämnar erbjudande

Du kan både begära att bli kvalificerad och lämna erbjudande via vår e-tjänst InterbookGo. Länk till annan webbplats.

För kvalificeringen så börjar du med att registerna en ny användare i InterbookGo, välj ”nytt företag” vid registrering. När du är inloggad fyller du i kvalificeringsformuläret, bifogar de dokument som efterfrågas och skicka in. Du får ett meddelande via din angivna mejladress när din begäran är mottagen. Det skickas även ut ett meddelande när din begäran blivit godkänd (du är kvalificerad), avslagen eller ifall du behöver komplettera. All komplettering sker via InterbookGo. Utförligare instruktion finns under rubriken Instruktion för kvalificering via InterbookGo.

REGISTRERA ANVÄNDARE

 1. Gå till Startsida - Interbook eller vasteras.ibgo.se .
 2. Välj LOGGA IN på ikonen högst upp till höger.
 3. Välj FÖRETAG på ikonen längst ner i mitten.
 4. Skapa företag- Fyll i alla uppgifter som ny Företags-användare, När alla kontaktuppgifter är ifyllda, välj att skicka in.
 5. Ett meddelande från IBGo (från adressen uthyrning-bidrag@vasteras.se) med länk för att AKTIVERA INLOGGNINGSUPPGIFTERNA.
 6. Skicka samtidigt som (5) ett mejl till kulturframjandemedel@vasteras.se och meddela att du registrerats som ny användare. Mottaget mejl kommer bekräftas och du kan gå vidare.

LETA FRAM FORMULÄR för KVALIFICERING

 1. Logga in med det användarnamn och lösenord som du valde vid själva registreringen.
 2. På STARTSIDAN, finns en list till vänster.
 3. Klicka på BIDRAGsikonen. (Grundinställningar i IBGo gör att begrepp som bidrag, ansökan mm inte kan ändras. Detta får en bortse från tills vidare).
 4. Välj bidragsår 2023 samt Bidragsarten ”Kvalificering för att ansöka om Kulturfrämjandemedel 2023”, klicka på NY BIDRAGSANSÖKAN.
 5. Sida för Skapa bidrag, välj ”Kvalificering för att ansöka om kulturfrämjandemedel 2023”, under blå ruta.
 6. Nu är du inne i formulär för Kvalificering. Inledande text innehåller viktig information.

UPPGIFTER, BILAGOR OCH SANNINGSFÖRSÄKRAN

 1. Fyll i uppgifter kring organisation och kontaktuppgifter samt övriga efterfrågade uppgifter.
 2. Bilagor som ska skickas in, bifogas nederst på sidan. När alla uppgifter är ifyllda kan ansökan antingen SPARAS för att fortsätta vid annat tillfälle, eller SKICKA IN ANSÖKAN.
 3. När ansökan är inskickad, kommer en bekräftelse på detta.
 4. Till ansökande organisations mejladress skickas även en bekräftelse på att ansökan inkommit. Avsändande mejladress är uthyrning-bidrag@vasteras.se
 5. Hantering av inkommen begäran om kvalificering tas omhand av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Frågor och begäran om komplettering sker via InterbookGo.

Bilagor eller information som kommer in på annat sätt kommer inte att beaktas.

KVALIFICERING

 1. Ansökande organisation får meddelande via uppgiven mejladress om denne har blivit godkänd eller inte nått upp till att kvalificera sig. Därefter kan organisationen gå vidare med att lämna Erbjudande för kulturfrämjandemedel. Även detta sker i InterbookGo.

När kvalificering är klar kan du som kulturaktör skicka in erbjudande för kulturfrämjandemedel, genom att registrera ett erbjudande för en aktivitet/verksamhet som du vill genomföra kommande år. Erbjudandet hanteras av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och beslut om tilldelning fattas av kulturnämnden. Innan eventuell utbetalning skrivs en försäkran rörande ditt erbjudandes innehåll och genomförande. Sammanfattningsvis är det fem steg:

 1. Kvalificering av kulturaktör
 2. Kulturaktör inkommer med erbjudande
 3. Förvaltningen bereder inkomna erbjudande i förhållande till nämndens riktlinjer
 4. Beslut om kulturfrämjandemedel
 5. Försäkran och utbetalning

Datum att hålla koll på

Kvalificering

InterbookGo är öppet för att ansöka om kvalificering för 2023 års kulturfrämjandemedel mellan 19 augusti och 19 september 2022.

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.

Erbjudande

InterbookGo är öppet för att lämna erbjudande om kulturfrämjandemedel 2023 mellan 4 oktober och 1 november.
Senast klockan 15.00 sista ansökningsdag. Därefter tas inga kompletteringar emot.

Beslut om fördelning för 2023 års medel fattas i kulturnämnden i december 2022. Utbetalning sker i januari/februari 2023. Redovisning och information ska ha inkommit innan utbetalning sker.

Redovisning och information

Redovisning och information ska ske enligt förvaltningens anvisningar. Redovisning och information ska ha inkommit innan utbetalning sker.

Redovisning och information ska innehålla de uppgifter som förvaltningen efterfrågar.

Kulturaktören är skyldig att ge den information och svara på de frågor som förvaltningen ställer i samband med handläggning av erbjudandet och uppföljning av redovisningen.

Förvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som givits medel.

Förvaltningen kan med hjälp av konsult göra fördjupad uppföljning av kulturaktör som givits medel. Kulturaktören ska vid fördjupad analys ge tillgång till underlag som visar hur medlen har använts och hur verksamheten har bedrivits.

Återbetalning/återkrav av outnyttjade medel: Medlen får endast användas till det kulturaktören har angett i sitt erbjudande och som man fått medel till. Medel som inte använts ska betalas tillbaka. Om kulturaktören inte genomför det som angivits i erbjudandet och som man fått medel till kan förvaltningen besluta att kräva tillbaka hela eller delar medel som betalats.

Aktören blir återbetalningsskyldig om

 • aktören lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att medel har utgivits felaktigt eller med för högt belopp
 • medlen av något annat skäl har utbetalats felaktigt eller med för högt belopp och aktören borde ha insett detta
 • medlen helt eller delvis inte har använts eller om det inte använts för den aktivitet eller verksamhet som avsetts
 • aktören inte lämnar in en korrekt redovisning
 • aktören i övrigt inte följt de kvalificeringskrav och riktlinjer som gäller

Redovisning för 2022

Den som har erhållit kulturfrämjandemedel 2022 ska redovisa hur det gått och hur medlen använts, enligt undertecknad försäkran. Se gällande regler för redovisning, information och återbetalning/återkrav av outnyttjade medel.

Redovisningen ska innehålla bland annat:

 • Beskrivning av genomförda aktiviteter
 • Ekonomisk rapport med in- och utgifter
 • Statistik över publik, antal föreställningar

Redovisning ska göras i systemet InterbookGo från 22 augusti 2022. Sista dag för redovisning 28 februari 2023 klockan 15.00. Därefter tas inga kompletteringar emot.

 • ABF/ Konstskolan Västerås: 627 000 kronor
 • A&B Message Production AB: 150 000 kronor
 • Traktor Entertainment/Gycklargruppen TRiX: 400 000 kronor
 • Wakker Productions/Awake Projects: 173 000 kronor
 • LajvVerkstaden: 680 000 kronor
 • Vallby Sommarnöje: 130 000 kronor
 • Jonas Öhrn Produktion/Jonas & Mathias: 200 000 kronor
 • 4:e teatern: 1 840 000 kronor

Diarienummer: KUN 2022/00014- 7.5.2

Kontakta oss

Om du har frågor kring kulturfrämjandemedel är du välkommen att kontakta oss på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

Det här händer i Västerås

 • Solsafari

  Var med på digitala föreläsningar och livesändningar med konkreta tips kring solceller.

 • Webbinarium: Hållbart resande

  Hur kan du som arbetsgivare eller privatperson bidra till bättre folkhälsa och minskad miljöpåverkan? Genom att resa och pendla mer hållbart. Välkommen till ett lunchwebbinarium som bjuder på allt frå...

 • Västerås Kulturnatt 2021 – en digital upplevelse

  Årets Kulturnatt går av stapeln på lördag den 18 september med start 15.00 och kommer att ske digitalt. Sedan Västerås Kulturnatt började arrangeras år 1990 har evenemanget varit en stor folkfest på g...

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Sju får kulturstipendium 2023

  Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...