Parkera rätt

Genom att parkera rätt hjälper du till att göra staden säker, trygg
och framkomlig.

Varför är det viktigt?

Parkeringsreglerna ser till att vägar, lastplatser och gångbanor inte får vara blockerade. Ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid ha en fri väg. En felparkerad bil kan försena transporten, en situation där varje minut är dyrbar för att rädda liv.

Parkeringsreglerna finns även till säkerheten för alla oskyddade trafikanter. En bil som står fel kan skymma sikten och i värsta fall orsaka en trafikolycka. När du väljer en anvisad parkeringsyta i ett garage eller utomhus vet du alltid att du står korrekt parkerad utan fara för dig själv eller någon annan.

För varje gata och väg i Västerås finns det lokala trafikföreskrifter som talar om vilka regler som gäller.

Lokala trafikregler

Västerås stad inför krav på parkeringsskiva

På områden där det är gratis att parkera införs krav på att använda parkeringsskiva.

Anledningen är att vi vill skapa rörlighet och öka tillgängligheten på parkeringsplatser.

Krav på parkeringsskiva införs på följande platser:

 • Bäckby Centrum
 • Eriksgatan
 • Klockartorpsgatan
 • Munktorpsgatan
 • Odensviplatsen
 • Regementsgatan
 • Roslagsgatan
 • Sörängsgatan
 • Vallby friluftsmuseum
 • Valhallagatan
 • Vänortsgatan
 • Ånghammargatan
 • Önsta Centrum

På de platser där krav på parkeringsskiva införs ska den användas alla dagar klockan 07.00-22.00 enligt den parkeringstid som anges på platsen.

De nya bestämmelserna om parkeringsskiva gäller så snart skyltningen kommit på plats.

Så fungerar en parkeringsskiva

 • Den kan vara fysisk eller digital. Det går även bra att skriva en lapp med tidsangivelse
 • Tiden ställs in på närmst följande hel- eller halvtimme
 • Om ett fordon parkeras innan tidsbegränsningen börjar, ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt
 • Skivan placeras framtill i fordonet eller på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån.

Det är den som parkerar som ansvarar för att ordna en parkeringsskiva. Västerås stad delar inte ut några.

Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Allmänna trafikregler

 • Du får endast stanna och parkera i färdriktningen på en väg. På enkelriktade vägar får du parkera på båda sidorna av vägen så länge som du inte bryter mot huvudprinciperna.
 • När du stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.
 • Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet.
 • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.
 • Stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tätbebyggt område ska du alltid stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.

Förbjudet att parkera

 • Du får inte parkera så att andra inte kan komma in eller ut ur sitt fordon.
 • Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg.
 • När du parkerat måste alla hjul vara innanför parkeringsrutans markering.
 • På gågata och gångfartsområde får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på huvudled.
 • Det är förbjudet att parkera på en busshållplats. Däremot får du stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg.
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg.
 • Du får inte parkera på en mötesplats som bär märket för mötesplats.

Förbjudet att stanna

 • Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • Du får inte skymma vägmärken eller trafiksignaler när du stannar eller parkerar.
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe, en cykelöverfart, en cykelpassage, en korsande gångbana eller en korsande cykelbana.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe, en cykelöverfart, en cykelpassage, en korsande gångbana, en korsande cykelbana närmare än tio meter.
 • På en motorväg eller motortrafikled får du varken stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än tio meter från den korsande körbanans ytterkant.
 • I en vägport eller i en tunnel får du inte stanna eller parkera.
 • Du får varken stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön.
 • I eller i närheten av en kurva där sikten är skymd får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare en spärrlinje än tre meter. Om det finns en streckad linje mellan fordonet och spärrlinjen är det dock tillåtet att stanna och parkera.
 • I ett cykelfält får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera på en gångbana.
 • På en cykelbana får du varken stanna eller parkera.
 • I ett spärrområde får du inte stanna eller parkera.
 • I ett körfält för linjetrafik får du inte stanna eller parkera.

Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna riskerar du att få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Vad kostar det att parkera fel?

500 kr

Om du parkerar på betalparkering utan att ha en giltig parkeringsbiljett.

900 kr

Om du parkerar där det är stoppförbud eller mot färdriktningen, i ett körfält för linjetrafik, på taxi- eller busshållplats samt lastplats.

1200 kr

Om du har stannat eller parkerat på en plats eller inom ett område med förbud att stanna eller parkera. På gång- eller cykelbana, på eller inom 10 meter före övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage eller i en korsning. Andra ställen är parkeringsplats för rörelsehindrad eller om du parkerar så att du utgör en fara eller hinder eller skymmer viktiga trafikmärken och signaler.

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Om du parkerar felaktigt eller t.ex utan att erlägga parkeringsavgift blir du vid en kontroll rapporterad av vår övervakningspersonal.

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning har du parkerat fel på gatumark. Om du tycker parkeringsanmärkningen är felaktig måste du överklaga denna hos Polismyndigheten i Västerås. Det gör du genom att ringa 114 14 och ber att få tala med någon om att överklaga en parkeringsanmärkning, instruktioner finns på baksidan av anmärkningen. Tänk på att betala först, om du får rättelse kommer pengarna att betalas tillbaka till dig i efterhand. Har du däremot frågor om varför du fått den kan du höra av dig till Kontaktcenter via kontaktkortet längst ner på sidan.

Om du vill skjuta upp betalningen eller vill veta vart du ska betala in en parkeringsanmärkning kan du ringa till Transportstyrelsen som är mottagaren av betalning för parkeringsanmärkningar.

Kontrollavgift

Om du fått en kontrollavgift har du parkerat fel på tomtmark. Om du vill överklaga en kontrollavgift måste detta göras innan den betalas. Invändningar mot en kontrollavgift görs på kontrollavgift.se

kontrollavgift.se

Parkeringsskyltar

Här ser du de viktigaste skyltarna för att du ska parkera rätt.

Förbud mot att parkera

Skylt som visar förbud mot att parkera. 

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Skylt som visar förbud mot att stanna och parkera fordon. 

Parkering

Skylt som visar att det är tillåtet att parkera. 

Rörelsehindrade

Skylt som visar att platsen är tillägnad rörelsehindrade. 

Parkeringsförbudsområde

Skylt som visar område med parkeringsförbud. 

Annan markägare

Tilläggsskylt annan parkeringsägare (i detta fall X parkering AB). 

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se