Offentliga platser

Offentliga platser är avsedda för allmänt behov. Här finns regler för hur man får använda platserna. Här hittar du information om tillstånd, regler och kostnader för att hyra offentlig platsmark.

Vad är en offentlig plats?

Offentlig plats är trottoarer, gator, torg, parker och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov. Definitionen av offentlig plats och platser som likställs med offentlig plats finns i ordningslagen. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Du behöver tillstånd enligt ordningslagen för att använda en offentlig plats för annat ändamål än det platsen är upplåten för i detaljplanen. Tillståndet söker du hos polisen.

Exempel på upplåtelser som kräver tillstånd är evenemang, uteserveringar, byggetableringar, marknader, affischering med mera.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats, Polisen

Sök tillstånd för offentlig tillställning, Polisen

Polisen skickar frågan till Västerås stad som avgör om användningen av ytan är lämplig. Västerås stad tar ut en avgift för användande av offentlig plats enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Styrande dokument

Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 11.3 MB.

Riktlinjer för uteserveringar Pdf, 522.1 kB.

Hur går det till?

Det är Polismyndigheten utfärdar tillstånd för användande av offentlig plats. Ett undantag är torghandel. I menyn nedan kan du läsa mer om hur Västerås stad hanterar olika typer av upplåtelser.

Ansökan

Det finns flera typer av tillstånd du kan ansöka om:

Steg 1

Skapa ansökan

 • Skapa din ansökan och skicka in den till Polisen. Det gäller dock inte torghandel
 • Betala ansökningsavgiften till Polisen
 • Polisen skickar ut din ansökan till de remissinstanser som berörs. Västerås stad är en sådan remissinstans.
Steg 2

Utredning

 • Västerås stad får in din ansökan
 • Västerås stad ser över ärendet och yttrar sig
 • Västerås stad skickar sitt yttrande till Polisen.
steg 3

Beslut

 • Polisen beviljar eller avslår din ansökan
 • Om din ansökan beviljas ska du betala en avgift till Västerås stad
 • Om du får avslag är det till Polisen du ska överklaga.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats från och med 2024-01-01.

Avgift vid upplåtelse av offentlig plats Pdf, 411.6 kB.

Karta över avgiftsområden i Västerås.

Avgiftsreglering

 • Angivna belopp gäller för innevarande år, efter indexreglering.
 • Taxorna ska justeras den 1 januari varje år med konsumentprisindex för november året före som bas. Avgiftsbeloppet avrundas uppåt till närmast hela tiotal kronor
 • Reducering av avgiften kan göras med hänsyn till mindre lönsamt läge, verksamhetens karaktär av välgörenhet eller av allmännyttig art, sociala skäl eller andra liknande omständigheter
 • Tillfällig nedsättning av avgiften ska även kunna ske vid en extraordinär händelse, t ex en pandemi. Beslut om reducering fattas av tekniska nämnden
 • Upplåts sådan yta som normalt ger Västerås stad intäkter (till exempel avgiftsbelagd parkeringsplats) äger Västerås stad rätt att kompensera sig för det ekonomiska bortfall som upplåtelsen medför
 • Medför markupplåtelsen ytterligare kostnader för exempelvis fördyrat gatuunderhåll, anslutningsavgifter för vatten/el, utebliven parkeringsintäkt, borttagning av cykelställ, eller liknande har Västerås stad rätt att kompensera sig för detta utöver avgiften för markupplåtelsen.
 • Medför upplåtelsen skada på gatu- eller annan mark (inkl. träd/växtlighet) är tillståndshavaren skyldig att betala alla kostnader för att återställa marken
 • I de fall sökanden själv inte återställer marken utan Västerås stad måste göra det faktureras sökande för de faktiska kostnaderna.

Avgiftsbefriade upplåtelser

 • Aktiviteter med partipolitiskt innehåll, appellmöten, demonstrationer, manifestationer, marscher och korteger
 • Information om föreningsverksamhet samt försäljning i mindre omfattning av föreningens informationsmaterial (idrott/skolor)
 • Motions- eller löpartävlingar och liknande (ej sponsor- och marknadsföringsområden)
 • Hjälpverksamhet (till exempel insamlingar med 90-konto)
 • Skolungdomars försäljning på Stora Torget (till exempel bröd och bakverk)
 • Tillfälliga evenemang som genomförs i Västerås stads regi under förutsättning att Västerås stad står som ansvarig för hela evenemanget i ansökan till polisen. Detta gäller enbart markupplåtelser för tillfälliga evenemang, inte torghandel/uteservering/exponering utanför butik eller liknande. Upplåtelsen får inte medföra några ytterligare kostnader för tekniska nämnden (anslutningsavgifter eller annat).

Grundregeln är att du alltid behöver tillstånd för att affischera.

 • Utanför centrum finns fem platser där du kan affischera om den är av tillfällig karaktär och inte för kommersiellt bruk.
 • Västerås stad har flera platser att erbjuda för affischering gällande cirkus, evenemang och valkampanjer.
 • I centrum finns två affischeringstavlor/anslagstavlor. De finns i korsningarna Hantverkargatan-Sturegatan och Smedjegatan-Vasagatan. För dessa två platser behövs inte tillstånd. Här får du även marknadsföra kommersiella varor och tjänster.

Affischeringskartan

När du öppnat kartan: Klicka på Meny längst uppe till höger så kan du välja vilken typ av affischeringsplatser du vill se.

Villkor för affischering

 • Skyltar ska placeras på grönyta, minst tio meter från vägbanekant
 • Skyltar får inte sättas på vägmärkes- och belysningsstolpar
 • Tillåten maxstorlek är 3 meter bred och 1,5 meter hög
 • Affischtavlorna får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas ner senast tre dagar efter evenemanget.

Avgift

 • 360 kronor per plats

Det första du behöver göra är att fundera över vilken plats du vill använda för ditt evenemang. När du hittat en lämplig plats eller vill ha hjälp med förslag på plats tar du kontakt med Västerås stad (Kontaktcenter) för att få information om vem som äger marken.

Ytor i Västerås som är lämpliga att användas för evenemang:

 • Stora Torget
 • Fiskartorget
 • Bondtorget
 • Stadsparken
 • Lögarängen
 • Djäkneberget (gräsyta)
 • Sigmatorget.

När du fått OK gällande platsen och har upplägget klart är det dags att ansöka om tillstånd hos polisen. Ansökan ska lämnas in i god tid, minst ett par veckor i förväg. Är det ett större evenemang krävs att du lämnar in ansökan flera månader i förväg. Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked.

Vad ska ansökan innehålla?

När du fyller i din ansökan är det viktigt att vara så tydlig och detaljerad som möjligt.

 • Beskriv det du vill göra utförligt (om du ska ställa upp något, bord, stolar, tält etc.)
 • Bifoga en kartskiss som visar platsen som ska användas (hur stor yta ska nyttjas?)
 • Ange datum och tider (inklusive för- och efterarbete)
 • Ange antal personer du tror kommer samlas
 • Vid större arrangemang krävs även en säkerhetsplan.

Din ansökan kommer skickas på remiss till Västerås stad som beslutar om platsen får användas för ändamålet samt ställer villkor kopplat till upplåtelsen (bland annat utifrån skötsel av platsen, markanvändning, stadsbild, trafik, städning med mera).

Villkoren skickas med som en bilaga till polisens tillståndsbevis (obs: viktigt att läsa igenom våra villkor innan evenemanget påbörjas).

Innan evenemanget etableras ska upplåten yta besiktas och bilddokumenteras av tillståndsinnehavaren. Vid eventuella skador ska bilddokumentationen skickas in till teknik- och fastighetsförvaltningen. Om skador upptäcks vid en efterbesiktning, ska ytan återställs av Västerås stads entreprenör på bekostnad av tillståndsinnehavaren.

Om evenemanget påverkar trafiken eller om en gata behöver stängas av måste du lämna in en ansökan om Trafikanordningsplan:
Gräva, schakta och tillstånd

Tillgång till el

Du kan låna nyckel till något av Västerås stads elskåp. Mer information om el får du i samband med handläggningen av ditt ärende. Tillgången till el är begränsad, vid större evenemang måste du som arrangör själv kontakta Mälarenergi för förstärkning av el.

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för markupplåtelsen, läs mer under respektive rubrik nedan.

Mindre eventyta, upp till 40 kvadratmeter

 • 3 400 kronor per dag i område 1 på utvalda platser: Smedjegatan, Hantverkargatan, Torggatan vid fontänen, Lasse Färnlöfs plats.
 • 2 010 kronor per dag i område 2.

Större eventyta, mer än 40 kvadratmeter

 • 90 kronor per kvadratmeter och dag i område 1
 • 50 kronor per kvadratmeter och dag i område 2

Torg/större eventyta

 • 6 800 kronor per dag på Bondtorget, Färjkajen/ Östra Hamnen, Lögarängen (yta vid röda ladan eller vid Lögarängsvägen)
 • 13 590 kronor per dag på Fiskartorget, Stora Torget eller Djäknebergets gräsyta

Andra evenemangsplatser

Bedömning sker efter ändamål med upplåtelsen, platsens belägenhet, storleken på platsen och jämförelse med likvärdiga platser enligt ovan.

Övriga upplåtelsedagar

Möjlighet till reducering av markupplåtelseavgift i samband med etablering, dagar mellan evenemang och avetablering. Individuell bedömning sker utifrån vilken plats det är, ändamål med upplåtelsen och liknande. Detta gäller enbart tillfälliga evenemang.

Läs mer om evanemeng

Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 11.3 MB.

Checklista för evenemang

När du ska bygga om eller renovera en byggnad kan du behöva använda stadens mark för att förvara byggmaterial, uppföra en byggställning, ställa upp bodar eller kranar, så kallad byggetablering. Vanliga typer av byggetableringar är till exempel byggställningar, containrar, bodar, upplag, kranar och liftar.

Byggetableringar ska i första hand förläggas på privat mark, det vill säga mark som inte förvaltas av staden. Om det inte är möjligt måste du söka polistillstånd för att använda offentlig plats.
Påverkar byggetableringen trafiken måste du dessutom ansöka om en trafikanordningsplan, mer information om detta hittar du i länken nedan.

Gräva, schakta och tillstånd

Polistillstånd

I din ansökan till polisen ska du ange allt som ska placeras på ytan som ska nyttjas samt under vilka datum och tider. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Polisen bedömer din ansökan utifrån trafiksäkerhet samt allmän ordning och säkerhet. Under hela etableringstiden ska det finnas ett giltigt polistillstånd för den yta som utnyttjas. Vid behov av förlängning av befintligt tillstånd, förändring av yta eller tillståndstid ska en ny ansökan lämnas till polisen i god tid innan tillståndet har löpt ut.

Sök tillstånd om att utnyttja offentlig plats.

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för markupplåtelsen, läs mer under respektive rubrik nedan.

Container för bland annat byggändamål

 • 2 040 kronor per container, per påbörjad kalendervecka i område 1
 • 1 360 kronor per container, per påbörjad kalendervecka i område 2

Upplag, byggställningar, skylift, byggsäck, arbetsbod och mobilkran samt annat liknande nyttjande

 • 620 kronor per påbörjad yta om 20 kvadratmeter, per påbörjad kalendervecka i område 1
 • 470 kronor per påbörjad yta om 20 kvadratmeter, per påbörjad kalendervecka i område 2

Mast/portal för kabelövergång

 • 1 890 kronor per upplåtelse och påbörjad månad i område 1 och 2

Förbesiktning och återställning

Förbesiktning ska utföras innan platsen tas i anspråk. När du är klar med användningen av ytan genomförs en besiktning med underlag från tidigare syn av platsen. Om det har uppstått skador kommer dessa att åtgärdas av teknik- och fastighetsförvaltningens entreprenörer och du som ansvarig blir ersättningsskyldig. Om hela eller delar av tillståndsgiven yta tas över av annan sökande genom ett nytt polistillstånd faller återställningsansvaret för yta som övertagits på den nya tillståndshavaren. Ytor som inte ingår i det nya polistillståndet ska återställas till ett av staden godkänt skick.

Byggskyltar

Det är entreprenörens ansvar att sätta upp byggskyltar. De ska tydligt informera om vad som pågår, vem som är entreprenör, kontaktuppgifter till ansvarig samt information om hur leverantörer lättast hittar till byggverksamheten. Logotyp får förekomma i kombination med informationen ovan. Maximal yta är 15 kvadratmeter per byggprojekt och ytan avser total yta inom projektet.

Reklam är inte tillåten på eller inom etableringsområdet.

Information om bygglov för byggplatsskylt.

Etableringens utformning

Etableringsområdet ska vara inhägnat. Inhägnad på gång- och körbana ska gå ända ner till marken och utmärkas med sidomarkeringsskärm. Högreflekterande reflexer ska vara uppsatta mot körriktningen. Dörrar och grindar ska öppnas inåt eller kunna skjutas åt sidan.

Tillgänglighet

Brandposter, avstängningsventiler, kopplingsskåp, parkeringsautomater, luckor i marken och övrig allmännytta ska hållas tillgängliga. Om stadens belysning skyms eller behöver monteras ned på grund av etableringen ska det godkännas av teknik- och fastighetsförvaltningen och ersättas med likvärdig belysning.

Om slangar, rör, kablar eller liknande hängs upp över gång-, cykel-, eller körbana ska det vara fri höjd på minst 3 meter över gång- och cykelbana och 4,6 meter över körbana. Slangar, rör, kablar eller liknande som placeras på gång- och cykelbana ska täckas med halkfritt skydd. Dessa ska vara utformade så att de enkelt kan passeras med barnvagn, rollator eller rullstol. De ska vara försedda med kontrastmarkering för personer med nedsatt syn.

Du kan behöva ta bort verksamheten

Fordonstrafik eller parkering på parkmark är inte tillåten. För transporter till och från området som strider mot gällande lokala trafikföreskrifter, exempelvis på parkväg, torgytor, gång- och cykelvägar krävs dispens. Ansökan om dispens skickas till: kontaktcenter@vasteras.se

Etableringsområdet får inte användas till att parkera fordon.

Bygglov

Det krävs alltid bygglov för byggbodar i två våningar eller fler. Det krävs även bygglov för byggbodar (oavsett antal våningar) om de placeras på en annan fastighet än den där byggnationen pågår. Varaktigheten ska vara under tiden som byggnation pågår.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som handlägger bygglov. Har du frågor om bygglov kan du kontakta dem via: Telefon: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se

Om du vill arrangera cirkus eller tivoli måste du ansöka om tillstånd enligt ordningslagen. Det gör du hos Polismyndigheten. Innan du skickar in din ansökan till polisen, ta kontakt med Västerås stad (Kontaktcenter) för att få information om lämplig plats för upplåtelsen.

När du fått OK angående platsen kan du skicka in din ansökan till Polismyndigheten.

Ansökan cirkus

Ansökan tivoli

Observera att du behöver söka ett separat tillstånd om du ska affischera. Du hittar Västerås stads affischeringsplatser under avsnitt ”Affischering”.

Avgift

 • 5 190 kronor per plats och dag

För demonstrationer, manifestationer och torgmöten krävs tillstånd enligt ordningslagen. Det söker du hos Polismyndigheten.

Ansökan om allmän sammankomst

Avgift

För demonstrationer, manifestationer och torgmöten tas ingen markupplåtelseavgift ut.

Avgifter för filminspelning eller liknande

Mejla till offentligplats@vasteras.se

 • 1 180 kronor per ansökan och dag i område 1
 • 890 kronor per ansökan och dag i område 2

Om du säljer livsmedel från vagn ska den vara registrerad som en mobil livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din hemkommun.

Är verksamheten helt ny kan du gå in på verksamt.se och skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, vilka tillstånd du behöver söka samt i vilken ordning det bör ske.

Checklista för att starta restaurang

Avgift

Fast försäljningsanordning, till exempel byggnad för glass, maximalt 12 kvadratmeter.

 • 3 540 kronor per plats och påbörjad månad.

För försäljning från fordon (foodtruck eller matvagn) finns bestämda platser. Det finns en plats på Fiskartorget, en plats i anslutning till Stora Torget samt en plats på Bondtorget. På dessa platser finns tillgång till el men inte vatten och avlopp. Om du har tillgång till egen el är möjligheten till plats mer flexibel.

Om du är intresserad av en plats är du välkommen att skicka in en intresseanmälan, följande uppgifter ska skickas in:

 • Var och när försäljningen ska ske
 • Kontaktuppgifter: Namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer
 • Fotografier på fordonet samt information om vad som ska säljas.

När du fått bekräftat från teknik- och fastighetsförvaltningen att plats finns ska du söka tillstånd hos Polismyndigheten för begagnande av offentlig plats:

Offentlig plats, e-tjänst, Polisen

Det som gäller för foodtrucks är bland annat att:

 • Fordonet ska vara anpassat för att servera enklare måltider direkt till förbipasserande
 • Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton
 • Verksamheten och livsmedelshanteringen måste följa gällande lagar och bestämmelser. Det innebär att du själv måste säkerställa att du har tillstånd från exempelvis fastighetsägaren, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
 • Räddningstjänsten Mälardalen och Polismyndigheten. Tänk på att eventuella avgifter kan tillkomma
 • Fordonet får endast finnas på platsen då försäljning pågår
 • Elkablar ska täckas med överkörningsskydd.

Utseendet på foodtrucken eller matvagnen ska vara tilltalande och harmonisera med stadsbilden.

Då antalet platser för foodtrucks är begränsade, kontrollera med handläggare på teknik- och fastighetsförvaltningen innan du lämnar in en ansökan till polisen.

Är verksamheten helt ny kan du gå in på verksamt.se och skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, vilka tillstånd du behöver söka samt i vilken ordning det bör ske.

Checklista för att starta restaurang

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för markupplåtelsen samt debiterar för el.

 • 2 760 kronor per plats och påbörjad månad i område 1
 • 1 930 kronor per plats och påbörjad månad i område 2

Försäljning av varor som inte sker från något fast försäljningsställe hänvisas till ett antal bestämda platser i city. Du behöver polistillstånd för att få använda dessa platser och det tas speciell hänsyn när det gäller framkomlighet och renhållning.

Om du säljer livsmedel från vagn ska den vara registrerad som en mobil livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din hemkommun.

Är verksamheten helt ny kan du gå in på verksamt.se och skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, vilka tillstånd du behöver söka samt i vilken ordning det bör ske.

Checklista för att starta restaurang

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för markupplåtelsen samt debiterar för el.

 • 2 760 kronor per plats och påbörjad månad i område 1
 • 1 930 kronor per plats och påbörjad månad i område 2

Om du driver en butik och vill visa upp och sälja exempelvis kläder eller blommor utanför butiken behöver du ha ett polistillstånd enligt ordningslagen. Polisen tar ut en avgift för att hantera din ansökan.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats, Polisen

Avgift

Utöver ansökningsavgiften till polisen tillkommer en avgift för markupplåtelse gällande tillfällig försäljning utanför butik (max 80 centimeter från fasad).

 • Avgiften är 120 kronor per kvadratmeter och påbörjad månad.

Västerås stad har två torg för torghandel: Stora Torget och Bondtorget.

 • Stora Torget är beläget mitt i centrum. Här kan man köpa blommor, grönsaker och frukt sex dagar i veckan.
 • Bondtorget har ingen traditionell torghandel utan här arrangeras ofta marknader av olika slag. Bondens egen marknad hyr torget några tillfällen under året. På Bondtorget krävs polistillstånd.
 • Torghandel ska ske enligt stadens torghandelsföreskrift.
  Ordningsföreskrifter för torghandel. Pdf, 119.4 kB.

Avgifter

Varje ruta är 4x4 meter. Det finns 35 torgplatser att hyra.

 • 280 kronor per ruta och dag
 • 5 440 kronor per ruta under 3 månader
 • 1–4 rutor: 11 550 kronor per ruta och år
 • 5–6 rutor: 23 100 kronor per ruta och år

Ansökan

Ansök om torgplats.

Trottoarerna ska hållas så fria som möjligt från reklamskyltar av olika slag och annat som bidrar till en stökig och svårframkomlig miljö. Så kallade trottoarpratare är inte tillåtna eftersom synskadade och rörelsehindrade får problem att ta sig fram.

Information om uthyrning av elsparkcyklar.

Avgift

 • 180 kronor per fordon och påbörjad månad i område 1 och 2.

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang eller ditt café kan du ansöka om tillstånd för det. Tillstånd söks hos polisen men det är Västerås stad som upplåter marken. Har du en ny verksamhet är det viktigt att du tar kontakt med teknik- och fastighetsförvaltningen innan du skickar in din ansökan. Vi bokar då in ett platsbesök för att titta på en lämplig yta och gå igenom förutsättningarna för upplåtelsen.

Perioden för sommarsäsongen är 1 april – 31 oktober och vintersäsongen är 1 november - 31 mars. Du kan ansöka för hela perioden (både sommar- och vintersäsong), dock som längst ett år.

Uteserveringen får byggas upp tidigast tre dagar före startdatum och ska vara nedmonterad en vecka efter sökt periods utgång.

Ansökan

Använda offentlig plats, sök via e-tjänst hos Polisen

Till din ansökan ska du bifoga en karta med måttangivelser, där det klart och tydligt framgår var uteserveringen ska placeras.

Avgift för upplåtelse av offentlig plats

Västerås stad tar ut en avgift för markupplåtelsen. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.

 • 120 kronor per kvadratmeter och påbörjad månad i område 1. Minsta avgift är 1000 kronor per månad.
 • 90 kronor per kvadratmeter och påbörjad månad i område 2. Minsta avgift är 800 kronor per månad.

Utformning av uteserveringen

Det finns också en del andra regler att beakta:

 • Staden rekommenderar en höjd på 0,9 meter för avgränsningen. En höjd över 1,0 meter kräver bygglov
 • Det ska finnas tillräckligt med utrymme förbi uteserveringen. Vid en gångbana måste den fria passagen vara minst 1,5 meter. Vid en gång- och cykelbana måste den fria passagen vara minst 2 meter. Serveringsytan får inte täcka stråk för synskadade.
 • Entrén till serveringen ska vara minst 1,0 meter bred
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten
 • Vid stor nivåskillnad eller mycket ojämnt underlag kan ett upphöjt golv vara aktuellt. Det bör i så fall vara så lågt som möjligt. Behövs ett upphöjt golv måste även en ramp anslutas. Rampen ska vara permanent, det vill säga fast ansluten till golvet, och 0,9 – 1 meter bred. Rampen ska placeras inom det upplåtna området för uteserveringen och får inte luta för mycket
 • Väljer man att ha parasoll eller markiser måste det finnas en fri höjd på minst 2,3 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gångbanan. Vid gång- och cykelbana: Det måste finnas en fri höjd på minst 2,5 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gång- och cykelbanan. Färgsättningen på parasoller och markiser ska vara diskret
 • Möblerna ska vara stabila, bekväma och klara av att stå utomhus. Metall, smide och i vissa fall plast är bra material på utemöbler
 • Avståndet mellan bordsbenen ska vara så stort att en rullstolsburen person kan komma intill bordet
 • Allt möblemang och all utsmyckning ska finnas inom den tillåtna ytan för serveringen
 • Det ska finnas tillräckligt med utrymme att ta sig fram till borden för personer med någon form av funktionsnedsättning
 • Tillståndsinnehavaren ansvarar för daglig städning på och omkring uteserveringen. Bord och stolar ska stå i ordning, ytor till och från uteservering/serveringsdiskar/toaletter ska vara fria från hinder
 • Musik från uteserveringen kan vara störande för omgivningen. Det är endast tillåtet att spela bakgrundsmusik som inte överröstar samtal och inte stör närboende.

Riktlinjer för uteserveringar Pdf, 522.1 kB.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se