Ditt uppdrag som god man eller förvaltare

Som god man, förvaltare eller förmyndare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

Du är ställföreträdare

Uppdraget som god man eller förvaltare innebär att du är ställföreträdare för någon som inte kan förvalta sina tillgångar eller verka för sitt eget bästa. Det innebär också att du ska se till så att din huvudman får den vård och tillsyn hen behöver, samt att verka för att hen inte missgynnas i olika sammanhang. Din huvudsakliga uppgift är dock att företräda din huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

I början av ditt uppdrag

När du ska ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom är det viktigt att ta kontakt med huvudmannen, dennes släktingar, eventuell handläggare på socialtjänsten, hemtjänsten och personal på eventuellt särskilt boende. Du bör snarast underrätta Försäkringskassan, posten, banker, Skatteverket, hyresvärd med flera, om ditt uppdrag.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en checklista som är bra att ha i början av ditt uppdrag.

Checklista A-Ö - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Länk till annan webbplats.

Stöd i ditt uppdrag

Det är alltid du som fattar beslut i ditt uppdrag, och du kommer att få utbildning för att kunna sköta det på bästa sätt. Överförmyndarenheten stöder dig med information om uppdragets bestämmelser, upplysningar om lagstiftningen och hur den kan användas.

För att få stöd av ställföreträdarkollegor kan du gå med i Västerås god man- och förvaltarförening. Föreningens medlemmar är engagerade och hjälpsamma och anordnar frågestunder och årsräkningsstugor. Besök gärna föreningens hemsida för mer information.

Västerås God Man och Förvaltarförenings webbplats Länk till annan webbplats.

Mer hjälp, information, kunskapsbank och möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också ladda ner Rollkoll, ett material från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer.

Rollkolls material från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Länk till annan webbplats.

Direktnummer till handläggare (Telefontid måndag-torsdag 10.00-11.30)

Godmanskap

 • Alexander- 021 39 78 75
 • Monika - 021 39 31 11
 • Martina - 021 39 19 65
 • Anna - 021 39 19 98
 • Gustaf - 021 39 19 84
 • Beatrice - 021 39 21 68
 • Johan - 021-39 78 87
 • Malin - 021 - 39 19 83

Förvaltarskap

 • Fredrik - 021 39 19 69
 • Johanna - 021 39 02 24
 • Elin - 021 39 19 99

Du som är god man eller förordnad förmyndare har rätt till ett skäligt arvode samt ersättning för nödvändiga utgifter.

Vem betalar arvodet?

Enligt huvudregeln ska den enskilde själv stå för arvodet. Kommunen betalar arvodet om den enskildes inkomster är mindre än 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om hans eller hennes tillgångar under samma år är mindre än två gånger prisbasbeloppet. Överförmyndarenheten räknar ut vem som ska betala och meddelar det i samband med arvodesbeslutet.

Om uppdraget avser att bevaka den enskildes rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som står för arvodet.

Hur stort är arvodet?

Arvodets storlek beror på uppdragets omfattning. Kostnadsersättning beviljas för de kostnader som varit skäligen påkallade för att kunna utföra uppdraget.

Nedan följer en redogörelse av hur stort arvodet är i normalfallet för olika uppdrag.

Arvode och ersättning

God man 11 kap. 4 § eller förvaltare 11 kap. 7 §

Kategori 1

Ekonomisk förvaltning 11 %

Sörja för person 10 %

Kategori 2

Ekonomisk förvaltning ca 14 %

Sörja för person ca 12 %

Kategori 3

Ekonomisk förvaltning ca 19 %

Sörja för person ca 14 %

God man enligt 11 kap. 1-3 §§

Arvode 5 %

Medförmyndare

Arvode 5 %

Särskilt förordnad förmyndare

Arvode 5 %

Här kan du läsa om vad du som god man eller förvaltare ska tänka på när huvudmannen ska flytta. Tänk på att du bara kan få arvode för det som ingår i uppdraget.

Innan du börjar planera för flytten måste din huvudman samtycka till att flytta. Du måste också informera eventuell make eller sambo och höra vad de tycker.

En flytt innebär ofta mycket arbete. Ibland är det svårt att veta vad som ingår i uppdraget och inte. Enkelt beskrivet kan man säga att en god man är beställare och inte utförare.

Detta ingår i ditt uppdrag:

 • Anlita en flyttfirma
 • Inspektera och godkänna städning
 • Adressändra
 • Se över försäkringar
 • Skriva under hyresavtal
 • Ändra folkbokföring
 • Ändra eller säga upp elavtal

Jag vill läsa mer om mitt ansvar som god man vid flytt till ny bostad Pdf, 283.1 kB.

Uppdraget som god man innebär att du löpande ansvarar och arbetar för att huvudmannen får ett bra och välfungerande liv. Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

Lämna in redovisning och redogörelse i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Se utbildningsfilmerna för e-tjänst Länk till annan webbplats.

Handbok E-Wärna GO Pdf, 827.8 kB.

Du kan även lämna in din redovisning via blanketterna nedan.

Använd punkt istället för kommatecken om du vill redovisa ören. Kommatecken tolkas fel och summeringen kommer inte att stämma. För att få rätt storlek på utskriften gör såhär (i Adobe): Välj skriv ut och tryck på Filmminiatyr. På skala, sida vid sida skriv 85 %. Välj stående orientering.

Blankett: Redogörelse för utfört arbete Pdf, 430.8 kB.

Blankett: Årsräkning Pdf, 376.3 kB.

Instruktion för års- och sluträkning Pdf, 730.7 kB.

Se gärna våra utbildningar som finns längre ner på sidan under Utbildning för dig som är god man.

Överförmyndarenheten erbjuder även fysiska årsräkningsutbildningar. Kontakta oss för aktuella datum.

Västerås god man- och förvaltarförening har även räknestuga för sina medlemmar. Se mer på föreningens hemsida.
Västerås God Man och Förvaltarförening Länk till annan webbplats.

Kontakta gärna oss på överförmyndarenheten om du har fler frågor.

Vi granskar årsräkningar i tur och ordning efter när de kommer in till överförmyndarenheten. Hur lång tid det tar beror framförallt på om något saknas när du lämnat in den.

Vi skickar ut en kopia på den granskade årsräkningen tillsammans med arvodesbeslut och dina verifikat. Tänk på att inte slänga verifikaten. Om ditt uppdrag upphör ska du spara verifikaten i tre år innan du lämnar över dem till huvudmannen, ny ställföreträdare eller dödsbo.

Huvudregeln är att det är huvudmannen själv som ska betala arvodet. Om huvudmannen har låga inkomster och få tillgångar kan kommunen betala arvodet istället.

Om huvudmannen hamnar under båda gränserna här nedan betalar kommunen arvodet:

 • De skattepliktiga inkomsterna före skatt understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet
 • Värdet av huvudmannens samlade tillgångar understiger 2 gånger prisbasbeloppet

Du ser på arvodesbeslutet vem som ska betala arvodet. Vi gör en ny bedömning av vem som ska betala varje år.

Arvodet skiljer sig mellan uppdragen. Ett normalarvode är ungefär 10 000 kronor för ett år.

I redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen beskriver du vilket arbete du lagt ner under året. Vi bedömer sedan hur mycket arvode du får för ditt uppdrag. För att du ska få ett så rättvist arvode som möjligt är det därför viktigt att du beskriver vilket arbete du lagt ner.

Om huvudmannen ska betala arvodet ska du som god man eller förvaltare betala in skatt på arvodet samt arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

På arvodesbeslutet står det hur mycket arbetsgivaravgifter som ska betalas in. Hur mycket skatt som ska betalas räknar du ut själv. Du ska dra av 30 % i skatt på all ersättning som huvudmannen betalar.

Du ska även lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. En kopia på den förenklade arbetsgivardeklarationen lämnar du in med nästa årsräkning.

Här kan du ladda ner blanketten Länk till annan webbplats.

God man arvode, Skatteverket Länk till annan webbplats.

När vi har granskat din årsräkning skickar vi ett arvodesbeslut till dig. Du ser på arvodesbeslutet hur mycket arvode du har rätt till och vem som ska betala arvodet. Du får inte ta ut arvode innan du har fått ett beslut.

Om huvudmannen betalar arvodet överför du arvodet efter skatt till ditt konto från huvudmannens konto.

Kommunen betalar ut arvode den 27:e varje månad.

Det är viktigt att huvudmannen skriver under en kvittens eller ett intyg på att hen har fått pengarna. Intyget lämnar du in till överförmyndarenheten tillsammans med årsräkningen.

Om huvudmannen inte kan intyga detta själv ska någon annan person, som är opartisk, intyga att huvudmannen har fått kontanterna.

Då ska den som tar emot kontanterna för huvudmannens räkning skriftligen intyga att huvudmannen fått pengarna.

Det är viktigt att huvudmannen skriver under en kvittens eller ett intyg på att hen har fått pengarna. Intyget lämnar du in till överförmyndarenheten tillsammans med årsräkningen.

Om huvudmannen inte kan intyga detta själv ska någon annan person, som är opartisk, intyga att huvudmannen har fått kontanterna.

Om huvudmannens bank inte kan överförmyndarspärra fickpengskontot ska du som ställföreträdare lämna in en skrivelse till överförmyndarenheten där du informerar om detta och varför det inte går att spärra.

Om du inte kan lämna in din årsräkning i tid skickar du e-post till överförmyndarenheten och ansöker om en förlängd inlämningstid (anstånd). Du måste ansöka om anstånd innan den 1 mars.

Det är viktigt att du motiverar varför du inte kan lämna in årsräkningen i tid. Vi bedömer sedan om du kan få anstånd eller inte.

Vi kommer att påminna dig om din skyldighet att lämna in årsräkningen.

Om du inte lämnar in årsräkningen efter påminnelsen kan tingsrätten besluta att du ska betala vite (en slags böter). Vitet är idag på 4 000 kronor. Om du inte lämnar in årsräkningen efter det kan du få betala ännu högre vite.

Kontakta den som har skickat fakturan eller betalat ut ersättningen för att få nytt underlag på utgiften eller inkomsten.

Nej men vid en stickprovskontroll kan be dig lämna in underlag som styrker utgiften på något sätt, t.ex. ett avtal.

Nej, det räcker med kopia.

Del 1: Introduktion till godman- och förvaltarskap

YouTube Visningbild

Del 2: Vad är ett godmanskap?

YouTube Visningbild

Del 3: Samtycke och gåvoförbud

YouTube Visningbild

Del 4: Redovisning

YouTube Visningbild

Del 5: Uppdragets avslut, arvodering med mera

YouTube Visningbild

Årsräkningsutbildning

YouTube Visningbild