Ny lägesbild över brottsligheten i Västerås kommun

Västerås stad har tagit fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen. En sådan lägesbild är alla kommuner från och med nu skyldiga enligt lag att ta fram. Lägesbilden ska tas fram vartannat år och den ska ligga till grund för en åtgärdsplan.

Västerås stadshus. Konstverket Tjuren syns i förgrunden.

Lägesbilden visar att ett förebyggande arbete mot narkotika och våldsförebyggande arbete är viktigt. Barn och ungas förutsättningar behöver fortsätta stärkas. De arenor som barn vistas mest på är skolan och nätet och där ska fokus riktas. Välfärdsbrott och annan samhällshotande brottslighet behöver också motverkas. Lägesbilden är en bred beskrivning av situationen i Västerås och det kommer nu att göras fördjupade lägesbilder inom de områden där det behövs.

Västerås stad leder det brottsförebyggande arbetet i Västerås genom Trygghetsrådet, tillsammans med polisen i Västerås. Trygghetsrådet lägger inriktningen och samverkansledningen som består av representanter från Polismyndigheten, Västerås stad, Region Västmanland och Bostads AB Mimer ansvarar för vilka åtgärder som ska genomföras. Det finns en åtgärdsplan idag, kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun, och den kommer att revideras utifrån vad lägesbilden visar. Den nya åtgärdsplanen färdigställs under hösten.

Hela lägesbilden finns att läsa här.

Lägesbild brottslighet Västerås kommun 2024 Pdf, 2.3 MB.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den