Nytt planuppdrag – ny förskola i Romfartuna

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett nytt planuppdrag som handlar om att undersöka möjligheten att bygga en ny förskola i Romfartuna. Här ska en detaljplan tas fram, enligt beslut i byggnadsnämnden.

Flygbild över Romfartuna med planområdet inringad med röd linje.

Flygbild över planområdet i Romfartuna.

Planområdet där förskolan planeras ligger i anslutning till Romfartuna kyrka. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga en ny förskola med sex avdelningar, med tillhörande utemiljö. Flera utredningar planeras, bland annat kulturhistorisk utredning, arkeologisk utredning och utredning om områdets naturvärden. Utgångspunkten är de nya byggnaderna ska placeras och utformas så de bidrar till landskapsbilden och kulturmiljön.

En ny förskola gör att fler familjer med barn kan bo i Romfartuna. Det bidrar till en mer levande landsbygd vilket stämmer överens med strategierna i översiktsplanen, som visar hur Västerås kommun ska utvecklas på lång sikt.

Planuppdrag är första steget – vi är tidigt i arbetet

Vi ska nu börja med att ta fram ett första förslag på en detaljplan för den här platsen. Planen kommer att skickas på samråd där berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter bearbetas förslaget och skickas ut igen innan det kan antas av byggnadsnämnden.

Planprocessen tar i de flesta fall minst två år.

Här kan du läsa om arbetet med detaljplanen, dp 2014.

FAKTA Detaljplan
I en detaljplan bestäms hur ett område får användas och vad som få byggas där. Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process och ett utredningsarbete som ofta kan ta upp till två år. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och olika begrepp inom stadsplanering.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den