Skissförslag av Katja Pettersson vinner projekttävling för nytt offentligt konstverk med solceller

Hösten 2022 utlystes en projekttävling för en ny konstnärlig gestaltning på bullervallen i Sätra. Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Katja Petterssons vinnande skissförslag, som har utgångspunkt i Västerås industrihistoria, lokal folktro och urtida solmytologi. Konstverket kommer att invigas 2024.

Utgångspunkt för uppdraget är att skapa ett platsspecifikt konstverk för bullervallen som löper längsmed Norrleden i stadsdelen Sätra som just nu växer fram. Uppdraget omfattar ett konstverk för bullervallen, på vardera sida om in-/utfart till den norra delen av Sätra (etapp 1). Solceller är ett av materialen i konstverket. De kommer att generera el till området. I skissen föreslås inkomsten från den el som produceras av solcellerna samlas till ett konststipendium för barn och unga i området.

Detalj ur Katja Petterssons skiss för Sätra – delprojekt 1: Bullervall © Katja Pettersson/Bildupphovsrätt 2023

Detalj ur Katja Petterssons skiss för Sätra – delprojekt 1: Bullervall © Katja Pettersson/Bildupphovsrätt 2023

Växtlighet, solceller och kopparplåt
Växtlighet, solceller och återvunnen kopparplåt utgör huvudmaterialen i verket och är centrala i förhållande till den övergripande hållbarhetstematiken i Sätra. Verket utgörs av fem skulpturala delar som tillsammans förstärker entrén till Sätra. De två största har placerats på varsin sida av in- och utfartsvägen till Sätra och är som högst 6,5 meter. Deras yta består av en fjällpanel gjord av solceller mot söder, och ärgad återvunnen kopparplåt mot Norrleden. De tre återstående skulpturerna består av en metallstruktur som med tiden kommer att växas över och helt kläs in av klätterhortensia.

En viktig inspiration för verket är Trumslagarbacken som finns utanför Vallby, Västerås. En stig kantad av stora stenbumlingar som enligt sägnen är utplacerade av jättar. Konstnären har inspirerats av hur människor i alla tider skapar berättelser för att fylla i det man inte förstår. Likt Trumslagarbackens stora stenbumlingar är verkets olika former organiska och stimulerar betraktaren att använda egna fantasier och minnen. I Katja Petterssons konstnärliga gestaltning bibehålls inte bara bullervallens funktion, utan den förstärks både visuellt och sinnligt.

Urvalsprocess och motivering

Av de 32 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury tre konstnärer som förordades för skissuppdrag – att arbeta fram skissförslag för nya konstverk. I nästa steg av upphandlingen valde juryn ett vinnande skissförslag som förordades för genomförande. Kulturnämnden beslutade om genomförande under nämndsammanträdet den 27 april.
Ur juryns motivering: ”Katja Petterssons skissförslag är en monumental konstnärlig gestaltning som är platsspecifikt utformad för bullervallen. Den tar utgångspunkt i Västerås industrihistoria, lokal folktro och urtida solmytologi. Gestaltningen förenar natur, kultur och teknologi i en ny hybrid form.”

Projekttävlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget sker enligt Västerås stads handlingsplan för offentlig konst från 2018 som finns här:

Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2019-2024.pdf (vasteras.se).

Om konstnären

Katja Pettersson är född 1972 i Karlstad, och delar av familjen är från Västerås. Hon är utbildad på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, och är nu verksam i Stockholm. Sedan sin examen har konstnären deltagit i utställningar internationellt och i Sverige, samt genomfört större offentliga konstnärliga gestaltningar i bland annat SFUMATO i Kiruna (2022) och Pixlad vattenspegel i Stockholm (2019). Parallellt med sin konstnärliga praktik undervisar även konstnären på Konstfack. I Katja Petterssons konstnärskap återkommer människans avtryck som en tematisk röd tråd. Platsen och dess historia är central för de berättelser och möten som verken kan ge upphov till.

Om Sätra

Sätra är en ny stadsdel mellan Norra Erikslund och Brottberga. Ledordet för området är hållbarhet. I Sätra kommer 2 000 bostäder byggas i två etapper, tillsammans med förskola, äldreboende och gemensamma ytor inne och ute. Utmed Norrleden formas ett nytt landskapsrum som delvis bildas av en bullervall. Längs den södra delen av bullervallen dras en gång- och cykelbana i ett grönt stråk, och söder om det gröna stråket börjar bebyggelsen. I Sätra pågår även produktionen av det konstnärliga gestaltningsuppdraget Källan av Lisa Jeannin. En interaktiv fontän med snäckan som symbol för livets kretslopp..

Läs mer om planer för Sätra här.

Frågor och svar

När börjar arbete med installation av konstverket på plats?

Redan hösten 2023 förbereds bullervallen för fundamenten till konstverket.

Kommer installationen av konstverket påverka framkomligheten?

Konstverket kommer att monteras på bullervallen och en rådgivare i trafiksäkerhetsfrågor har varit rådgivande både under skissprocessen och till juryn.

Vad kostar det?

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 1 900 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budget är en del av Västerås stads investeringsmedel.

Vem har beslutat om konstverket och valt konstnären?

Projekttävlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utlystes i form av en projekttävling hösten 2022. Av de 32 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury tre konstnärer som förordades för skissuppdrag. Juryn valde konstnärerna anonymt utifrån information och referensbilder som konstnärerna själva lämnat in i sin anmälan. Juryn bedömde och viktade anmälan utifrån uppdragets krav och kriterier. Beslut om de tre förordade skissuppdragen togs av kulturnämnden.

I nästa steg presenterades de tre skissförslagen anonymt för juryn. Skisserna bedömdes och viktades utifrån uppdragets krav och kriterier. Slutligen valde juryn ett skissförslag till vinnare av projekttävlingen som förordades för genomförande. Beslut om genomförande togs av kulturnämnden.
Juryn har bestått av tre tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga och landskapsarkitekt) och två externa urvalsexperter; Jun-Hi Wennergren Nordling, curator och konstprojektledare samt konstnären Lina Selander. Rådgivare i byggprojekt, trafiksäkerhet och solcellsteknik har medverkat (ej beslutande) angående skissernas funktionsaspekter.

Publicerad

Senast ändrad