Hållbarhetslänkat finansieringsramverk

Västerås stad har ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer. Det ger staden tillgång till en större och växande del av kapitalmarknaden, fler finansieringskällor och bättre priskonkurrens. Hållbarhetskopplingen skapar ekonomiska incitament att uppfylla stadens klimatmål.

Varför ett hållbarhetslänkat finansieringsramverk

Som andra kommun i Sverige har Västerås tagit fram ett hållbarhetslänkat finansieringsramverk.

Genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer vill Västerås stad ytterligare stärka sitt engagemang för hållbarhet, motverka klimatförändringar och minska växthusgaser.


Illustration över de globala målen. 

Genom att beskriva långsiktiga hållbarhetsmål i ramverket får Västerås stad tillgång till en utökad del av kapitalmarknaden. Staden får därmed fler finansieringsalternativ. Det är riskminimerande och positivt för priskonkurrensen.

Ramverket är framtaget tillsammans med Handelsbanken Capital Markets. S&P Global Ratings har lämnat ett granskningsutlåtande, Second Party Opinion. Utlåtandet bekräftar ramverkets innehållsmässiga överensstämmelse med International Capital Market Associations Sustainability-Linked Bond Principles, vilket innebär följsamhet mot marknadspraxis.

Ramverk för hållbar finansiering (engelska) Pdf, 1.3 MB.

 

Principal Adverse Impact (PAI) indikatorer

Senast tillgängliga nationellt verifierade mätning av GHG i Västerås kommungeografiska område (2021): 525 042 ton CO2e.

Västerås stads verksamhet utgår ifrån de internationella konventioner som omsatts i svensk lag, detta gäller såväl planarbete som det operativa dagliga arbetet.

Västerås stads finanspolicy ställer krav enligt följande:

"Staden har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer de internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Investeringar ska inte heller göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU."

Ramverk för hållbar finansiering

Bakgrund och motivering

Västerås ska vara en hållbar stad där invånarna känner att allt är möjligt. Genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer (Sustainability-Linked Bond Framework) vill Västerås stad ytterligare stärka sitt engagemang för hållbarhet, motverka klimatförändringar och minska växthusgaser. Detta ramverk gör det möjligt för Västerås att koppla sin finansiering till nyckelmål som är väsentliga för stadens hållbarhetsprestanda. Ramverket har utvecklats i enlighet med ICMA:s principer för hållbarhetskopplade obligationer (SLBP). Dessa principer fastställdes av ICMA år 2020. Västerås stad kan enligt detta ramverk emittera obligationer med en hållbarhetskoppling.

Att emittera hållbarhetsrelaterade obligationer ger ytterligare en möjlighet för oss att bredda Västerås Stads investerarbas, fördjupa relationen med nuvarande investerare och långsiktigt säkerställa hela kommunkoncernen tillgång till finansiering. Dessutom kan fler, genom att ge ut hållbarhetsrelaterade obligationer, lära sig om Västerås stads hållbarhetsarbete och hur Västerås stad arbetar för att minska växthusgaserna och stötta oss på denna resa.

Västerås stad är AAA-klassad av Standard & Poor’s. Västerås stad är skattefinansierad och dess koncernbolag är till stor del självfinansierade. Västerås stads finansavdelning vidareutlånar medel till hela kommunkoncernen.

Val av nyckeltalsindikatorer

Västerås stad har valt följande nyckeltalsindikatorer (KPI)

Koldioxidekvivalenta utsläpp per invånare i Västerås kommuns geografiska område

Detta nyckeltal relaterar till Agenda 2030s globala mål nummer 13 Bekämpa klimatförändringarna, som handlar om att vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter. Övervakning av koldioxidutsläpp är ett sätt att säkerställa att åtgärder ger resultat.

I beräkningen ingår data från den nationella utsläppsdatabasen, från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Befolkningsuppgifterna samlas in av SCB.

Kalibrering av Framstegsmål för hållbarhet (SPT): SPT-utsläpp per invånare i ton CO2e: 85 procents minskning från basåret 1990 till målåret 2040.

För att nå målet om en 85-procentig minskning från basåret 1990 till målåret 2040 krävs engagemang från alla intressenter. Västerås stads strategi består av flera lösningar som bland annat innefattar åtgärder för att främja hållbara transporter, miljövänliga byggnader och återvinning.

Västerås stads mål om att uppnå 85 procents minskning av koldioxidutsläppen till 2040 är mer ambitiöst än de mål som ställs på nationell nivå.

Växthusgasutsläpp per invånare

Strategi

På Västerås väg mot miljömässig hållbarhet krävs förbättringar inom alla sektorer. Sektorerna el, värme och transport genererar fortfarande en betydande mängd fossila utsläpp. Detta trots att det skett en förändring där det endast är förnybara och återvunna bränslekällor som numer används i energiproduktionen. Tidigare stod olja och kol för energiproduktionen.

Ytterligare utsläppsminskningar pågår inom flera sektorer. Ramverkets SPT styrker nuvarande framsteg inom de stora segmenten el, värme och transport.

Obligationsegenskaper: Intäkterna från de hållbarhetslänkade obligationerna (Sustainability-Linked Bonds) kommer att användas för allmänna kommunala och företagsändamål.

Rapportering

Västerås stad kommer varje år att publicera en hållbarhetsrelaterad framstegsrapport.

Verifiering

För att säkerställa transparens för investerare och andra intressenter, i linje med principerna för hållbarhetskopplade obligationer, är datakällorna officiell statistik, offentligt tillgänglig och externt verifierad data. Den nationella utsläppsdatabasen från SMHI samlar in och beräknar utsläppsdelen av nyckeltalsindikatorerna.

Oberoende översyn

S&P Global Ratings har utfört en oberoende översyn av ramverket.

Hållbarhetslänkat finansieringsramverkSå här jobbar vi

Rapportering

Västerås stad kommer varje år att publicera en hållbarhetsrelaterad framstegsrapport.

För att säkerställa transparens för investerare och andra intressenter, i linje med principerna för hållbarhetskopplade obligationer, är datakällorna officiell statistik, offentligt tillgänglig och externt verifierad data. Den nationella utsläppsdatabasen från SMHI samlar in och beräknar utsläppsdelen av nyckeltalsindikatorerna.

Nästa Sustainability-Linked Bond Progress Report presenteras sommar/höst 2024.

SLB Progress report 2024 Pdf, 837.6 kB.

Så här jobbar vi

Oberoende översyn

S&P Global Ratings har utfört en oberoende översyn av ramverket, Second Party Opinion. Utlåtandet bekräftar ramverkets innehållsmässiga överensstämmelse med International Capital Market Associations Sustainability-Linked Bond Principles, vilket innebär följsamhet mot marknadspraxis.

Second party opinion Pdf, 217.6 kB.