Byggnadsnämnden

Vårt ansvar

Bygg­nads­nämn­den ansvarar för fysisk planering samt myndig­hets­ut­övning i sam­band med detalj­planering och bygg­lov. Den har också an­svar för till­syn av bygg­nads­verk­sam­heten i Västerås. Nämnden ska främja en håll­bar ut­veckling av Västerås så att staden blir attrak­tiv för fram­tidens Västeråsare. Det handlar om att skapa in­fra­struk­tur för möten och förenings­liv, ut­bild­ning, boende och näring­sliv samt vård och om­sorg. Nämnden an­svarar också för stadens lant­mäteri­verk­sam­het. Den tar be­slut om nya namn på kvarter, gator och torg samt har an­svaret för stadens för­sörj­ning med grund­läggan­de geografisk in­formation.

Söker du information om bygglov?

Våra politiker kan inte ge information i specifika ärenden. Om du vill prata med någon om ett särskilt ärende, ta kontakt med vår Bygglots. Du når dem på

  • e-post kontaktcenter@vasteras.se eller
  • telefon 021-39 00 00 knappval 3.

Du kan också läsa mer om bygglov på sidan Bygga nytt, riva eller ändra.

Bygga nytt, riva eller ändra

Nämndens ledamöter

Thomas Karlsson (S)

Ordförande byggnadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 00 16

thomas2.karlsson@vasteras.se

Monica Stolpe Nordin (C)

1:e vice ordförande byggnadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 05

monica.stople.nordin@vasteras.se

Johan Henriksson (M)

2:e vice ordförande byggnadsnämnden

Telefonnummer: 0703 84 79 33

johan.henriksson@vasteras.se

Ledamöter

Anette Jakobsson (S)

Vicktoria Bagi (V)

Jens-Ove Johansson (KD)

Frank Pettersson (M)

Elias Norgren (SD)

Göran Winnergren (SD)

Ersättare

Måns Koskinen (S)

Yngve Wernersson (S)

Iréne Englund (S)

Rickard Johansson (S)

Lars Lithammer (V)

Patrik Bruksgård (M)

Marie-Louise Thorildsson (M)

Anna Nordanberg (L)

Henrik Holmroos (SD)

Kontakt

Relaterade dokument