Detaljplan för Irsta-Olsta 2:13, Irsta, dp 1943

Byggnadsnämnden antog planen den 30 november 2023.
Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för en ny samlad bebyggelse på Västerås landsbygd. Den ska anpassas till platsens förutsättningar och ta hänsyn till områdets och omgivningens natur- och kulturvärden."

Flygbild med planområdet inritat med röd streckad linje.

Planområdet med röd streckad linje på ett ortofoto

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Jimmy Bergqvist. Du når honom

  • på e-post jimmy.bergqvist[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 31.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Jimmy Bergqvist

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 31

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se