Detaljplan för Njord 8 och del av Västerås 1:1, Centrum, dp 1941

Kommunfullmäktige antog planen den 13 april 2023.
Länsstyrelsen har nu upphävt beslutet om antagande. Motiveringen är att de bedömer att den föreslagna byggnaden i detaljplanen genom sin höjd- och volymverkan samt utformning påtagligt kommer att skada riksintresset för kulturmiljövården Västerås stad i form av dess uttryck centrum och industrisamhällets stadsbyggande.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga om och till en byggnad som i dag är kongressbyggnad och kontor. Förslaget är att bygga på Forumbyggnaden som ligger vid Kopparbergsvägen. Målet är att fastigheten ska kunna användas till flera olika verksamheter. Ändamålen blir då centrum, kontor och eventuellt bostäder. Först och främst ska planen öka möjligheten till fler kontorsplatser i det centrala läget.

Illustration som visar den
planerade påbyggnaden ovan Konserthuset (Forumbyggnaden).

Illustration av den planerade påbyggnaden ovan Konserthuset (Forumbyggnaden)

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo. Du når henne

  • på e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 12 51.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se