Tematiskt tillägg till över­sikts­planen, mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73

Kommunfullmäktige antog tillägget den 9 mars, beslutet vann laga kraft 13 april 2023.

Syftet med tillägget och dess avgränsning

Tilläggets syfte är att visa var nya verksamhetsområden kan finnas i kommunen. Syftet är också att ge ett juridiskt stöd för att kommunen ska kunna köpa mark som kan planläggas som mark för nya verksamheter.

Det här tillägget gäller hela Västerås kommun. Det kommer att ha samma nivå på analys och detaljeringsgrad i hela kommunen.

Tillägget behöver ha ett lite längre tidsperspektiv än till 2026. Det är för att vara ett led i den översiktsplanering som ständigt pågår samt naturligt knyta an till den kommande nya översiktsplanen.

Tidshorisont för tillägget är därför år 2030. Då bedömer vi att en ny översiktsplan är antagen. Samt att innehållet i det här tillägget har arbetats in i den nya översiktsplanen. I och med det visar tillägget på mark för verksamheter under ett kortare perspektiv. Medan det mer långsiktiga utpekandet kommer att hanteras i den nya översiktsplanen.

Framsida till dokumentet Mark för nya verksamhetsområden som föreställer tåg, fabriker, lyftkran och två människor med hjälpar i förgrunden.

Handlingar

Upptäck det tematiska tillägget i vår kartberättelse

Här kan du ta del av den digitala versionen av planhandlingen för det tematiska tillägget till Västerås översiktsplan ÖP 2026, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73. Den digitala planen är indelad i 8 delar och rymmer hela TÖP 73.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Tematiskt tillägg som kartberättelse

Du kan nå kartan genom att klicka på länken eller bilden.

Bild från kartberättelsen för tematiskt tillägg till översiktsplanen TÖP 73.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se